Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for the ‘Tevbe’ Category

Bu Senin Ümmetinin Göz Yaşlarıdır.

Posted by Site - Yönetici Aralık 12, 2020


Harpûtî (k.s.) hazretleri buyurdular: Rivayet olundu:
Kıyamet günü olduğu zaman, cehennemden dağ gibi bir ateş kütlesi çıkar. Ümmet-i Merhumenin üzerine hücum eder. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, ümmetinden o ateşi defetmeye çalışır. Bir türlü ateş sönmez. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri:
-“Ey Cebrail! Yetiş! Yetiş! Ateş ümmetimi yakmak istiyor!” der. Cebrail Aleyhisselâm elinde bir bardak su ile gelir. Cebrail Aleyhisselâm, o bardak suyu, Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine uzatır
ve şöyle der:
-“Bunu al, ateşin üzerine dök!”
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, o bir bardak suyu alır, dağlar gibi yükselip ümmetin üzerine gelen ateşin üzerine döker; ateş hemen o anda sönüverir, Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, Cebrail Aleyhisselâm’a sorar:
-“Ey Cebrail bu ne suyu idi? Ateşi söndürme yönünde bundan daha etkili bir su görmedim?” Cebrail Aleyhisselâm:
-“Bu senin ümmetinin göz yaşlarıdır. Halvette (yalnız kaldıklarında sırf) Allah korkusundan ağlayıp akıttıkları göz yaşlarıdır!
Allâh’ü Teâlâ hazretleri bana emretti; ben ümmetinin göz yaşlarını topladım, senin ona olan ihtiyaç vaktine kadar sakladım! Senin onlarla cehennem ateşini söndürmen için şu ana kadar muhafaza ettim!” der…

Düşünmek ve ibret almak lazım.


Kaynak:Şerhü’l-Kasîdetü’l-Bürde, s. 41, Ömer bin Ahmed el-Harbutî, Amira matbaası, (hicri) 1266- İst.

Posted in Genel, Tevbe | Leave a Comment »

ALLAH, HÂLİSÂNE TEVBELERİ KABÛL EDER

Posted by Site - Yönetici Haziran 6, 2017

ALLAH, HÂLİSÂNE TEVBELERİ KABÛL EDER

Mûsâ Aleyhisselâm zamanında bir adam vefât etti. İnsanlar günahkârlığından ötürü onu bir mümin gibi defnetmeyi münâsip görmediler, bir kuyuya attılar. Allâhü Teâlâ, Mûsâ Aleyhisselâm’a vahyetti:

Falan mahalde bir velî kulum vefât etti, git, onu yıka, kefenle ve defnet.”

Mûsâ Aleyhisselâm o mahalle gidip vefât eden kimseyi araştırdı. Kavmi onun günahkâr bir kimse olduğunu söylediler. Mûsâ Aleyhisselam:

Yâ Rabbi, defnini emrettiğin kulun için kavmi kötü bir kimse olduğuna dâir şâhidlik ediyorlar. Sen onun hâlini herkesten iyi bilirsin” diye duâ etti. Allâhü Teâlâ:

“Ey Mûsâ, onun kavmi doğru söylediler. Lâkin o kulum benden üç şeyle öyle özür diledi ki eğer bütün günahkârları bağışlamamı istese idi affederdim. Halbuki o sadece kendisinin affını istedi. Ben ise merhametlilerin en merhametlisiyim.” buyurdu. Hazret-i Mûsâ dedi ki:

Yâ Rabbi, o üç şey nedir?” Hak Teâlâ buyurdu:

“Bu kulumun ölümü yaklaşınca bana şöyle niyâz etti: Yâ Rabbi, çok günah işledim, lâkin bu günahlara beni üç şey götürdü: Nefsim, şeytan ve kötü arkadaş. Sen hâlimi en iyi bilensin, günahımı bağışla.

Yâ Rabbi, sen işlediğim günahları bilirsin. Ben fâsıklarla otururdum, amma sâlih zâtların da sohbetlerine giderdim. Sâlihlerle oturmak bana fâsıklarla oturmaktan daha sevimli gelirdi. Sâlih kulların ve onlara ihsan ettiğin kerâmet hürmetine beni affet.

Yâ Rabbi, eğer beni affedip günahımı bağışlarsan senin evliyân ve peygamberlerin sevinirler, senin ve benim düşmanım şeytan üzülür. Eğer bana azâb edip günahımla yakalayıverirsen şeytan ve avenesi sevinir, evliyâların ve peygamberlerin üzülür. Ben bilirim ki peygamberlerin ve evliyânın ferahlanması, şeytanın ferahlanmasından senin için daha sevgilidir, beni bağışla.
.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Tevbe, Yorumlar | Leave a Comment »

TEVBE ETMEK FARZDIR

Posted by Site - Yönetici Nisan 2, 2017

TEVBE ETMEK FARZDIR

Her Müslüman sabah akşam tevbe ve istiğfâra devâm etmelidir. “Ey îmân edenler, Allâh’a nasûh (gayet ciddi) tevbe ediniz” meâlindeki Tahrîm sûresinin 8. âyet-i kerimesiyle tevbe farz kılınmıştır.

Tevbe: Kusûruna, günahlarına kalbiyle pişman olup bir daha yapmamaya azmetmektir.

İstiğfar: ‘Estağfirullâh el-azîm ellezî lâ ilâhe illâ hü-ve’l-Hayyü’l-Kayyûmü ve etûbü ileyh‘ diyerek Allah’tan günahının bağışlanmasını niyâz etmektir.

Kulda şu üç şey bulunduğunda hakîkî tevbe etmiş olur:

Birincisi; işlediği günahın zararının, dünyada ve âhirette sevip arzu ettiği her şeye perde olduğunu bilmek.

İkincisi; işlediği günahlardan dolayı kalbinde elem, acı hissetmek.

Üçüncüsü, böyle günahları terk etmeye azmettikten sonra hemen o günâha karşılık olacak iyilikler yaparak günahlar sebebi ile kaçırdığı hayırları tedarik etmeye, kazanmaya gayret etmek. Yoksa kalbi gâfil olup günahına da pişman olmadan sırf dili ile tevbe ve istiğfârın faydası olmaz. Ancak âhirete inanan ve günahların âhirette zarar vereceğine tam îmân edenlerin tevbesi makbul olur.

İmâm-ı Âzam (rah.), vasiyetnâmesinde istiğfarı tavsiye etmiş ve akşam sabah seyyidü’l-istiğfar okumanın cennete girmeye vesîle olduğunu rivâyet etmiştir. (Şerhu Dürri Yekta)

Seyyidü’l-İstiğfâr: “Allâhümme ente’l-Melikü’l-Hayyüllezî lâ ilâhe illâ ente. Ente Rabbî, halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü eûzü bike min şerri mâ sana’tü, ebûü leke bini’metike aleyye ve ebûü bizenbî, fağfirlî zünûbî, feinneke lâ yağfiru’z-zünûbe illâ ente.”

[Manası: Allâh’ım sensin senden başka ilah olmayan Melik ve Hay. Sensin Rabbim, beni yarattın, ben senin kulunum. Gücümün yettiği kadar (ezeldeki) ahdin ve va‘din üzerindeyim. Yaptığım (günahların) şerrinden sana sığınırım. Benim üzerimdeki nimetlerini ikrâr ve günahlarımı itiraf ederim. Beni mağfiret buyur, muhakkak günahları ancak sen mağfiret edersin.]

Fazilet Takvimi : 02.04.2017

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Tevbe, Yorumlar | 2 Comments »

NEDÂMET ( PİŞMANLIK ) TEVBEDİR

Posted by Site - Yönetici Şubat 28, 2017

nedamet-pimanlk-tevbedirhadis

NEDÂMET ( PİŞMANLIK ) TEVBEDİR

Nedâmet, yapılan bir şeyden dolayı pişman olup kalbin müteessir olmasıdır. Kalp, bir şeyden pişman olunca vücudun diğer âzâları da pişman olur. Artık o şeyi bir daha işlemek istemez. Bu hal ise tevbenin büyük bir esası demektir. O halde insan, bir günah işleyince ondan dolayı kalbi sızlamalıdır, pişman olmalıdır, o işi bir daha yapmamaya azmet-melidir. Cenab-ı Hak’tan da af ve mağfirete mazhar olmak için niyazda bulunmalıdır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Pişmanlık tevbedir” buyurmuşlardır. Fakat pişmanlık yalnız dil ile değil kalp ile beraber olmalıdır.

İnsanın pişmanlığı devam etmiş olsa onun için büyük terbiye ve hâlinin düzelmesine sebep olurdu. Ne fayda ki pişmanlıktan bir hayli zaman geçince o unutulur da alınan ibret, izlerini kaybeder ve aynı hata bir başka biçimde kişinin karşısına dikilir.

Dinî hatalarda pişmanlık, tevbe ve istiğfar ederek Allah’tan af taleb etmektir. Bu hataların affolunması Allâh’ın lütfundan umulur. Ama dünya işlerimizde elden çıkan ve fırsatı kaçan bir iş için pişmanlıkta fayda yoktur. Böyle bir zamanda boş yere pişmanlıktan vazgeçip içinde bulunduğu şartları ve geleceği düşünerek gayret göstermek daha hayırlı bir davranıştır.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Tevbe, Yorumlar | Leave a Comment »

TEVBE ETMEK FARZDIR

Posted by Site - Yönetici Mart 16, 2016

Seyyidü’l-İstiğfâr,istigfar duası

TEVBE ETMEK FARZDIR

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “İslâm(hakîkî îmân), öncesindeki küfrü imhâ eder, affettirir; tevbe de öncesinde işlenen günahları siler, affettirir.

(Hadîs-i Şerîf, Mecmau’z-Zevâid)

Her Müslüman sabah akşam tevbe ve istiğfâra devâm etmelidir. “Ey îmân edenler, Allah’a nasûh tevbe ediniz” meâlindeki Tahrîm sûresinin, 8. âyet-i kerimesiyle tevbe farz kılınmıştır.

Tevbe: kusûruna, günahlarına kalbiyle pişman olup bir daha yapmamaya azmetmektir.

İstiğfâr:Estağfirullâh el-azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-Hayye’l-Kayyûme ve etûbü ileyh’ diyerek Allah’tan günahının bağışlanmasını niyâz etmektir.

Kulda şu üç şey bulunduğunda hakikaten tevbe etmiş olur:

Birincisi, işlediği günahın zararının, dünyada ve âhirette severek istediği her şeye perde olduğunu bilmek.

İkincisi, işlediği günahlardan dolayı kalbinde elem, acı hissetmek.

Üçüncüsü, böyle günahları terk etmeye azmettikten sonra hemen o günâha karşılık olacak iyilikler yaparak günahlar sebebi ile kaçırdığı hayırları tedarik etmeye, kazanmaya gayret etmek.

Yoksa kalbi gâfil olup günahına da pişman değil iken sırf dili ile tevbe ve istiğfârın faydası olmaz. Ancak âhirete ve günahların âhirette zarar vereceğine tam îmân edenlerin tevbesi makbul olur.

İmâm-ı Âzam (rah.), vasiyetnâmesinde istiğfarı tavsiye etmiş ve akşam sabah seyyidü’l-istiğfar okumanın cennete girmeye vesîle olduğunu rivâyet etmiştir.

Seyyidü’l-İstiğfâr:

Allâhümme ente’l-Melikü’l-Hayyü’llezî lâ ilâhe illâ ente. Ente Rabbî, halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü eûzü bike min şerri mâ sana’tü, ebûü leke bini’metike aleyye ve ebûü bizenbî, fağfirlî zünûbî, feinneke lâ yağfiru’z-zünûbe illâ ente.”

(Ş. Dürri Yekta) – Fazilet Takvimi
.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Tevbe, Yorumlar | Etiketler: , , | Leave a Comment »

Akıllı bir kimse bile bile zehir içmez.

Posted by Site - Yönetici Aralık 6, 2015

Akıllı bir kimse ise bile bile zehir içmez.tevbe imam gazali kimyayi saadet,

Akıllı bir kimse ise bile bile zehir içmez.

Vücut günah işlediği sürece, iman tam değil demektir. Nitekim,
Peygamberimiz (S.A.S.) buyuruyor ki:
Bir kimse zina yaparken veya hırsız bir şey çalarken mü’min değildir.
Bundan gaye o anda Kâfir olur, demek değildir.
İmanın birçok dalları ve şubeleri vardır. O dallardan biri de zinanın öldürücü bir zehir olduğunu bilmektir.
Akıllı bir kimse ise bile bile zehir içmez.
O halde zina esnasında şehvet onun imanının bir dalını yok etmiştir. Yahut şehvetin koyu karanlığından iman nuru görünmez olmuştur.

Kimyayi saadet -İmam Gazali
.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Tevbe, Yorumlar | Leave a Comment »

TEVBE ETMEK FARZDIR

Posted by Site - Yönetici Ekim 18, 2015

Dua,tevbe,tawbah,namaz,dua,ibadet,medine,mescidi nebevi,masjid nabawi,al madinah,ravza,

TEVBE ETMEK FARZDIR

İnsan doğuştan gayet temiz ve güzel yaratılmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), insan kalbinin doğuştan ayna gibi temiz yaratılmış olduğunu beyan buyuruyor. İnsanın kalbi şüphe, vesvese, fitne, fesat, kin, intikam ve hased gibi günahlar ile paslanırsa aynalar kararır, artık duymaz ve görmez olur.

Bu hastalıktan kurtulmanın çaresi de tevbe ve istiğfâr etmek, pişman olup gözyaşları dökmektir. Çünkü maddi kirleri sabun ve su giderdiği gibi kalbi karartan, insanı cehennemlik yapan, manevi hastalık ve kirleri de tevbe, istiğfar ve Allah’tan korkarak gözlerden akıtılan pişmanlık yaşları giderir.

İnsan günah kirlerinden temizlenmek için tevbe ve istiğfâra devam etmelidir. Bilhassa gece yarılarında ve seher vakitlerinde namaz kılarak ve salevât-ı şerîfe ve duâlar okuyarak Cenâb-ı Hak’tan af ve mağfiret dilemelidir.

İnsan, işlediği günahlardan elem ve pişmanlık duymalı, bir daha günah yapmamaya kararlı olmalıdır. Bir günah işleyince hemen akabinde iyilik yapmalı, namaz kılıp istiğfâr etmelidir. En büyük istiğfâr, tesbih namazıdır.

Ayrıca hakkına tecavüz ettiği kimselerle helâlleşmelidir.

Hasan-ı Basrî (rah.) şöyle dedi: Tevbe dört şey ile olur: Duâ etmek ve dil ile istiğfarda bulunmak, kalb ile pişman olmak, azalarla (günahı) terk etmek ve bir daha yapmamaya karar vermektir. ‘İlerde tevbe ederim’ düşüncesi yanlıştır.

Cehenneme atılıp feryad ve figan edenlerin halini düşünerek tevbe etmekte acele etmelidir. Yarın tevbe ederim diyen adam, sökmek istediği bir ağacı sökemeyen, seneye ağacın daha da köklenip dallanacağını bildiği halde seneye sökerim diyen adamın hâline benzer. Kendisi bugün kuvvetli iken küçük ağacı sökemeyen, yarın ağaç kuvvetlenip kendisi zayıf düşünce nasıl sökebilir.

Fazilet Takvimi..

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Tevbe, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

Tövbe İçin Pişmanlık Gerekir.

Posted by Site - Yönetici Aralık 9, 2014

Tövbe İçin Pişmanlık Gerekir.

Tövbe İçin Pişmanlık Gerekir.

Bir mümin, sesli olarak Mülk sûresini okuyurdu. Oradan geçmekte olan inkârcı filozofun biri, ”Eğer suyunuz derine gider de akmaz olursa, size tatlı suyu kim getirebilir?” âyet-i kerimesini duyunca itiraz etti. ”Kazma ile kazar, derine kaçan suyu çıkartırız. Ne var bunda?” dedi.

Filozof, o gece yatıp uyuduğunda, rüyasında aslan gibi bir yiğit gördü. O yiğit, filozofa bir tokat patlattı. Filozofun iki gözü birden görmez oldu. O yiğit, filozofa, ”Ey akılsız adam! Eğer yapabiliyorsan, gözünün kaynağından kazma ile bir ışık çıkar’‘ dedi.

Filozof korkuyla uykusundan uyandığında, iki gözünün de kör olduğunu anladı.
Kalbi küfürle bezenmiş olduğundan ağlayıp, sızlayıp tövbe de etmedi. Tövbe edebilseydi Allah’ın lutfuyla gözleri tekrar görebilirdi.

***
Tövbe için pişmanlık gerekir. İnsanın içi yana yana, ah ederek, göz yaşları dökerek acziyetini dile getirmesi rabbü’l-âlemînin rahmetini çeker. Peygamber Efendimiz de, ‘‘Tövbe pişmanlıktan ibarettir” buyurmuşlardır. Gönül şimşeği pişmanlıkla çakmazsa, göz bulutu yağmur yağdırmaz. Yağmur gibi yağmazsa, günah ateşi nasıl söner?

Mesnevi’de Geçen Hikayeler – H.z Mevlana

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Hikayeler, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Mesnevi’de Geçen Hikayeler - Mevlana, Tavsiyeler, Türkiye, Tevbe, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

Kalble Yapılan Tevbe

Posted by Site - Yönetici Ocak 24, 2014

kalp ile yapilan tevbe,tevbe nedir,nasil tevbe edilir.Allahin rahmeti,magfireti,Allah af eder,

Kalble Yapılan Tevbe

Rivayet olundu:
Efendimiz (s.a.v.) Hazretlerinin vefatı anında Cebrail Aleyhisselâm geldi. Ve:
-“Ey Muhammed (s.a.v.)! Rabbin sana selâm ediyor! Ve buyuruyor ki:
-“Kim ölümünden bir Cuma Önce tevbe ederse; ben onun tevbesini kabul ederim!” Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri buyurdular:
-“Bir Cuma çoktur!”
Cebrail Aleyhisselâm gitti. Sonra döndü ve buyurdu:
-“Allâhü Teâlâ Hazretleri buyuruyor ki:
“Kim ölümünden bir saat önce tevbe ederse, onun tevbesini kabul ederim!”
Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri buyurdular:
-“Bir saat çoktur!”
Cebrail Aleyhisselâm gitti. Sonra döndü. Buyurdu:
-“Allâhü Teâlâ Hazretleri, sana selâm ediyor! Ve buyuruyor ki:
-“Eğer bu saatlik süre çok ise, onun ruhu boğaza gelinceye kadar tevbesini kabul ederim! Eğer diliyle özür dilemek mümkün olmazsa ve (işlemiş olduğu günahlardan dolayı) benden utanır ve kalbiyle pişman olursa, onun bütün günahlarını bağışlarım! Hiç aldırış etmem!

Kaynak : Kenzu’l-Ummâl: 10265,
İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri: 4/605-606.

 

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Tevbe, Yorumlar | Leave a Comment »

Tevbe Tevbeye Muhtaç…

Posted by Site - Yönetici Ocak 2, 2014

Tevbe Tevbeye Muhtaç

Tevbe Tevbeye Muhtaç…

Hasan-ı Basrî (k.s.) Hazretleri buyurdular:
Bizim bu istiğfarımız; istiğfara muhtaçtır!

Kurtubî Hazretleri, “Tezkiretü’l-Mevtâ” isimli kitabında buyurdular:
Hasan Basrî (r.h.) Hazretlerinin bu sözleri, onun kendi zamanında söylenilmiş bir sözdür! Zamanımızda yaşasaydı nasıl düşünürdü?

Bu zamanda insanları görürsünüz, zulme dalmışlar!
Zulme karşı ihtiraslıdırlar.
Bir türlü kendilerini zulümden kurtaramıyorlar.
Ellerinde tesbih, (diliyle istiğfar okuyor bu haliyle) günahlarından istiğfar ettiğini zannediyor!
Bu onun (tevbeyi) istihzası ve istihfafı (hafife) almasıdır.
Aîlâhü Teâlâ Hazretlerinin âyetleriyle istihza edenlerden daha zâlim kimdir?”
İnsan, hakikî bir pişmanlıkla günahlarından tevbe etmelidir.

Tevbe ve Göz Yaşı

Rivayet olunur:
Melekler, kulun seyyiât (kötülük ve günahları) ile göğe yükselirler. Onu levh-i mahfuza arzettikleri zaman, onun yerinde hasenatın (iyiliklerin) olduğunu görürler.Melekler yüzükoyun yere kapanırlar. Ve derler ki:

-“Ey Rabbimizl Sen bilirsin biz ancak kulun yaptıklarını yazdık!” Allâhü Teâlâ Hazretleri buyurdular:
-“Doğru söylediniz! Lakin kulum hatalarına pişman oldu. Göz yaşlarıyla benden mağfiret diledi. Ben de onun günahlarını bağışladım. Keremimle ona cömertlikle muamele ettim. Çünkü ben ikram edenlerin en ikram edicisiyim!

Kaynak :İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri: 4/609.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Tevbe, Yorumlar | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: