Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 16 Şub 2016

LANET ETMEK ….

Posted by Site - Yönetici Şubat 16, 2016

Lanet hakkında hadisler,lanet etmek.lanet ne demek.,hocaeefendiden-dua copy

LANET ETMEK

Lanet ister insan, ister hayvan ve ister bitkilere olsun, kötüdür.
Peygamberimiz ( s.a.v.) buyuruyor ki: “Mümin lanet etmez.”

Peygamberimiz (S.AS.) buyuruyor ki:
“Allah’ın gazabiyle, lanetiyle ve cehennemle lanetleşmeyin.”

Kuteyde diyor ki:
“Birbirlerine lanet okuyan kavim, laneti hak eder.”

Peygamberimiz (S.A.S.) seferde iken bir kadın devesine kızarak ona lanet okudu. Peygamberimiz (S.A.S.): “Devenin yükünü alın, semerini çıkarın. Zira o lanatlenmiştir” buyurdu
.
Ebu Derda (R.A.) diyor ki:
“Yere lanet okuyana yer şöyle der: Kim Allah’a karşı geliyorsa, lanet ona olsun.”

Hz. Aişe (R.A.) diyor ki:
“Hz. Ebu Bekir (R.A.) kölelerinden bazılarını lanetliyordu. Peygamberimiz (S.A.S.) ona dönerek şöyle buyurdu:
“Ey Ebu Bekir, hem sıddıklık, hem de lanet edicilik bir arada olur mu?
Kabe’nin Rabbine yemin ederim ki olamaz.”
Bunun üzerine Ebu Bekir kölelerine hürriyetlerine bağışladı ve bir daha lanet etmiyeceğine dair Resulullaha söz verdi.”

Peygamberimiz buyuruyor ki:
“Lanet edenler, kıyamet gününde ne şefaatçı olabilirler ne de şahit.”

Lanet , Allah’tan kovulmak, uzaklaştırmak anlamındadır. Onun için ancak bu sıfata sahip olanlara lanet okunabilir. Başka türlü caiz değildir. O sıfatlar da küfür ve zulümdür.

Laneti gerektiren sebepler:
Laneti gerektiren üç sebep vardır: Küfür, bid’at ve fısk. Her birine lanetde üç dereceye ayrılır.
1- Genel lanetleme: “Allah’ın laneti, Kâfirler, bid’at sahipleri ve fasıklar üzerine olsun” gibi.
2- Özel bir sıfata lanetlemektir. “Hıristiyanlara, yahudilere, putperestlere, faiz yiyenlere lanet olsun” gibi. Yalnız bid’at sahiplerine lanet okumak tehlikelidir. Zira Bid’ati bilmek zordur.

3- Belli bir şahsa lanet okumaktır. “Falancaya Allah lanet etsin. Kâfir fasık veya – bid’at sahibidir” gibi bu, çok tehlikelidir. Gerçi şer’an küfrü sabit olan kimseye okumakta zarar yoktur. “Allah ‘ın laneti Firavun ve Ebu Cehilin üzerine olsun” gibi. Bunların küfür üzere öldükleri sabittir. Fakat zamanında yaşıyan biri için Müslüman değilse bile lanet okumak çok kötüdür. Zira lanet edilen şahısa Müslüman olarak ölebilir.

SORU: Bir Müslümana, dinden çıkma tehlikesi bulunduğu halde rahmet okunabildiği halde Kâfire, Müslüman olma ihtimali var diye Kâfir olduğu zaman neden lanet okunmasın?

CEVAP: Müslümana rahmet okumak yani “Allah ratmen etsin” demek, İslam dininde ve itaatte Allah onu sabit kılsın demektir. Fakat Kâfir için, Allah onu o kötü halinde sabit kılsın demek mümkün değildir. Çünkü böyle demek, küfrü istemektir. Küfrü istemekle küfürdür. Ancak “küfür lehinde ise Allah lanet etsin, Müslüman olursa lanet etmesin” denilebilir. Bu da bilinemez. Gerçek durumu ancak Allah bilir. Ne olursa olsun lanette tehlike var, fakat laneti terketmekte tehlike yoktur.
Kâfir için durum böyle olunca, fasık veya bid’at sahibi için laneti terketmenin ne kadar açık olduğu meydandadır. Onun için lanet tehlikelidir. Zira her an durumları değiş ebilir.
Hz. Muhammed’in lanet etmesi başkalarının da lanet etmesi gerektirmez. Allah dilediğini ona bildirir. Bunun için belli kavim lanetlemiş , Ebu Cehil ve Utbe’ye beddua etmiştir. Onlar da Bedir savaşında küfür üzere ölmüşlerdir, hatta Resulü Ekrem bile ne olacaklarını bilmediği kimseleri lanetlemekten nehyedilmiştir. Rivayete göre maune kuyusunda ashabını öldürenlere bir ay kunut duasında lanet okudu. Bunun üzerine:
Yüce Allah buyuruyor ki:
Allah’ın onların tevbelerini kabul etmesi veya onlara azap etmesi işiyle senin bir ilişiğin yok. Çünkü onlar, muhakkak zâlim kimselerdir.” ALİ İMRAN SURESİ, Ayet : 128
Yani onlar belki Müslüman olurlar, sen lanetlenmiş olduklarını nereden biliyorsun .

Peygamber (S.A.S.) Taif’e giderken gördüğü bir mezarın kime ait olduğunu sormuş Hz. Ebu Bekir: “Bu Allah ve Resulüne asi olan sa’d b. As ‘ın mezarıdır” demiş . Orada bulunan sa’dın oğlu Ömer üzülmüş ve şöyle demiş :
“Ya Resulallah, bu mezar yemek yediren ve Ebu Kuhafenin açlığını gideren adamın mezarıdır.” Ebu Bekir: “Bu adam bana sataşıyor” (Zira Kuhafe Ebu Bekirin babasıydı) deyince Resulü Ekrem İbni Saide “Ebu Bekir’den dilini çek” buyurdu ve sonra da Ebu Bekir’e dönüp şöyle dedi.
“Kâfirleri umumi bir şekilde anın, yalnız birisini ele almayın çünkü eğer böyle yaparsanız evlatları babaları için kızarlar.”
Onun için kesin olarak küfürde bulunduğunu bildiğimiz kimselere bile, eğer Müslüman yakınları alınacaksa lanet okumak caiz değildir.

Nuayman adında biri birkaç defa içki için her defasında peygamberin (S.A.S.) huzurunda cezalandırıldı. Ashabtan biri:
“Lanet olası ne çok içiyor” deyince Peygamber (S.A.S.):
“Kardeşin hakkında şeytana yardımcı olma” başka bir rivayete göre de:
“Böyle deme. Zira o Allah ve Resulünü seviyor” buyurdu.
Böylece içki içen adama lanet okumayı yasakladı.

SORU: Hz. Hüseyin’i öldüren veya öldürten Yezid’e lanet caiz midir?

CEVAP: Yezid’in Hz. Hüseyini öldürdüğü veya öldürülmesini emrettiği hususu kesin olarak belli değildir. Onun için o öldürdü, veya o emretti demek te caiz değildir. O halde nasıl lanet edilebilir; zira kesin olarak bilinmedikten sonra bir Müslümana günah yüklemek caiz değildir. Onun için iyice araştırmadan bir Müslümanı fısk veya küfürle karalamak caiz değildir. Nitekim:
Peygamberimiz buyuruyor ki:
Bir kimse başkasını küfür veya fısk ile suçlar da bu suçlamasında haksız olursa, suçlamaya çalıştığı suç kendisine döner.

Peygamberimiz buyuruyor ki:
“Bir kimse başka birinin küfrüne şahitlik ederse, ikisinden biri Kâfir olur.
Eğer söyleyen doğru söylüyorsa, hakkında şahitlik yapılan Kâfirdir. Eğer doğruyu söylemiyorsa o zaman kendisi Kâfir olur.”
Yani Müslüman olduğunu bildiği halde onu küfürle suçlarsa, kendisi Kâfir olur. Eğer bid’at davranış veya hareketlerinden dolayı Kâfir olduğunu sanarak onu küfürle suçlarsa o zaman Kâfir olmaz, belki hataya düşmüş olur.

Peygamberimiz (S.A.S.) Muaz (R.A.) şöyle buyurdu:
“Müslümana kötü söylemekten ve adil yöneticiye isyan etmekten seni menederim.”

Peygamberimiz (S.A.S.) buyuruyor ki:
“Ölüler aleyhine konuşmayınız. Zira onlar daha önce gönderdiklerine ulaşmışlardır.”

Peygamberimiz (S.A.S.) buyuruyor ki:
“Ölüler için kötü konuşmayın. Zira hayattaki yakınlarını incitmiş olursunuz.”

Peygamberimiz (S.A.S.) buyuruyor ki:
“Ey insanlar; Ashabım, kardeşlerim ve yakınlarım hususunda beni düşünün, aleyhlerinde konuşmayın. Ey insanlar; ölenin arkasından (kötülüklerini değil) iyiliklerini anın.”

SORU: “Hz. Hüseyin’i öldürene veya öldürülmesini emredene Allah lanet etsin” demek doğru mudur?

CEVAP: Hz. Hüseyin’i öldüren veya öldürülmesini emreden kimse, eğer; tevbe etmeden öldü ise, lanet etmek caizdir. Fakat ölmeden önce tövbe etmiş ise lanet caiz olmaz. Çünkü, Kâfiriken Hz. Hamza’yı öldüren Vahşi, sonradan tevbe ettiği için artık ona lanet caiz olmamıştır. Adam öldürmek büyük günahlardan olmakla beraber, küfür derecesinde değildir. yani o da tevbekar olabilir. Onun için tevbe etmişse, kaydını koymadan Hz. Hüseyin’i öldüren veya öldürülmesini emredene lanet okumak tehlikelidir. Oysa lanet etmemekte hiçbir tehlike yoktur ve doğru yolda budur
.
Lanet konusunu bu kadar çok işlememizin nedeni, insanların bu kelimeyi çok kullanmalarıdır. Halbuki mümine lanet etmek yakışmaz. Her ne kadar önceki satırlarımızda kati küfür üzere ölenlere lanet etmenin caiz olduğunu söylediysek te üstelik şeytana bile olsa lanet etmemekte bir mesuliyet bulunmadığına göre laneti terk edip onun yerine zikirle meşgul olmak daha
iyidir. Bunu yapamıyanın susması gerekir.

Mekki b. İbrahim diyor ki:
” İbn Avn’ın yanında, valiliği sırasında kendisine eziyet eden Bilal b. Ebu Burde’yi lanetliyorduk. Kendisi ise hiç sesini çıkarmıyordu. Bir ara kendisine:
“Sana eziyet etti diye bir adamı lanetleyip duruyoruz. Sen ise hiç sesini çıkarmıyorsun.” dedik. Şu cevabı verdi:
“La ilahe illallah” ile “Allah şunu lanet etsin” sözlerinin ikisi de amel defterimize geçirilecektir. Kıyamet günü amel defterimde “La ilahe illallah” kelimesinin yazılmış olması diğer kelimenin yazılmış olmasından daha iyidir.. Onun için lanet kelimesini değil de tevhid kelimesini söylüyorum.”

Birisi Resulü Ekreme:
“Bana öğüt ver” dedi. Resulü Ekrem şöyle buyurdu:
“Lanetçi olmamanı tavsiye ederim.”

İbni Ömer (R.A.) diyor ki:
“Allah katında en sevimsiz insan, başkası için kötü konuşup lanet eden kimsedir.”
Başka bir mü’mine lanet etmenin, o nu öldürmek kadar ağır olduğunu söylemiştir.
Hammad b. Zeyd: “Bu sözün, Peygamberimize (S.A.S.) ait bir hadis olduğunu söylesem, mübalağa etmiş olmam” demiş .

Beddua etmekte lanete yakın bir şeydir. Hatta zâlime “Allah onu dertten kurtarmasın, onu refaha çıkarmasın” şeklinde beddua etmekte iyi değildir.

Kaynak : Kimyay-ı Saadet – İmam Gazali

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kimya-i Saadet - İmam Gazali, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: , | 2 Comments »

 
%d blogcu bunu beğendi: