Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 23 Kas 2015

İmam Yâfîî (k.s.) Hazretleri Kimdir ?

Posted by Site - Yönetici Kasım 23, 2015

İmam Yâfîî (k.s.) Hazretleri Kimdir

İmam Yâfîî (k.s.) Hazretleri Kimdir ?

İmam Yâfîî (k.s.) hazretlerinin asıl ismi, Abdullah bin Es’ad bin Ali bin Süleyman bin Fellâh’tır. Yâfıî nisbesiyle(lakabıyla) meşhur olmuştur. Künyesi Ebû Muhammed. Ebü’I-Berekât lakabı Afîfüddîn’dir. Kutb-i Mekke diye de bilinir.
1298 (H.698) senesinde Yemenin Aden şehrinde doğdu, Küçük yaşta ilim tahsiline başlayan Abdullah Yâfıî önce Kur’ân-ı kerîm okumayı öğrendi. Yemen’de Allâme Ebû Abdurrahmân Muhammed bin Ahmed ez-Züheynî, Ebû Abdullah Muhammed bin Ahmed e!-Başşalî ve Aden Kadısı Şerefüddîn Ahmed bin Ali el-Harrâzî’den aklî ve naklî ilimleri tahsil etti.

1313 senesinde hac için Mekke-i Mükerreme’ye gitti. Şeyh Ali et-Tavâşî ile görüşüp meclis ve sohbetlerine katıldı. Ondan zahirî ve Bâtınî ilimleri öğrendi, tümde ve tasavvufda yüksek derece sahibi oldu. Tarikat silsilesi birkaç koldan Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerine ulaşır.

Mekke-i Mükerreme’ye yerleşip evlendi ve başka âlimlerin derslerini dinledi. Fakîh Necmeddîn et-Taberî’den Hâvi kitabını okudu. Hadîs ilmini Radıyüddîn Taberî’den öğrendi. Sonra Mekke’den ayrılarak on sene insanlardan uzak yaşadı.

1333 senesinde Kudüs’e gitti ve ibrahim Aleyhisselâm’ın makamını ziyaret etti. Oradan Şam’a, sonra da Mısır’a giderek Imâm-ı Şafiî hazretleri ve Zünnûn-i Mısrî’nin kabirlerini ziyaret etti. Karafe denilen yerde Hüseyn el-Câkî ve Şeyh Abdullah el-Menûfî’nin sohbetlerinde bulundu. Tasavvuf yolunda ilerleyip evliyalık derecelerine ulaştı. Imâm-ı Yâfiî hazretleri bir sohbetinde buyurdu ki:
“Mevtaları iyi veya kötü hâlde görmek, cenâb-ı Hakk’ın bâzı kullarına ihsan ettiği bir keşf ve keramettir. Dirilere müjde vermek, onlara doğru yolu göstermek veya ölüler için hayırlı bir iş yapılmasına, borçlarının ödenmesine yaraması içindir. Ölüleri görmek, daha çok rüyada olmaktadır. Uyanık iken görenler de vardır. Evliya ve hâl sahipleri için keramettir.” “Ehl-i sünnet âlimleri buyuruyor ki: Ölülerin illiyyîndeki veya siccîndeki ruhları, ara sıra, yâni Allahü Teâlâ dileyince, mezarlarındaki cesetlerine iade olunurlar. En çok Cuma geceleri böyle olur. Birbirleri ile buluşurlar, konuşurlar. Cennetlik olanlar, nimetlere kavuşur. Azap görecekler, azap olurlar. Ruhlar, illiyyînde veya siccînde iken ceset olmaksızın da, nîmetlenir ve azap çekerler. Kabirde ise, rûh ve ceset birlikte nîmetlenir. Yahut azaplanır.” Yüksek ilim sahibi olan velîlerden Abdullah Yâfıî etrafında toplanan insanlara islâm dîninin emir ve yasaklarını anlattı. Kabir ziyaretine karşı çıkan ve evliyanın kerametini İnkâr edenlere cevaplar verdi. Bozuk itikat, inanış sahibi olan Ibn-i Teymİyye’ye cevaplar verdi. Evliyanın kerâmetiyle ilgili olarak kendisine soru soran talebelerine şöyle buyurdu: “Allahü Teâlâ’nın yardımı ile derim ki, evliyada kerametlerin zuhuru, meydana gelmesi, aklen caiz ve naklen vâkidir. Aklen caiz olması: Allahü Teâlâ her şeye kadirdir. Kerametler de, mucizeler kabilinden mümkün olan şeylerdir. Ehl-i sünnet ve cemâat âlimleri eserlerinde böyle olduğunu bildirmişlerdir. Bu, şarkta, garbda, Arap diyarı olsun, Acem diyarı otsun, her tarafta böyledir.
Kerametlerin vukuu naklen sabittir; bu husus, Kur’ân-ı kerîmde, hadîs-i şeriflerde ve haberlerde bildirilmiştir.
Bunun üzerine rabbi onu güzel bir kabul ile kabul buyurdu, ve güzel bir surette yetiştirdi; Zekeriyya’nın himayesine verdi. Zekeriyya onun üzerine mihraba her girdikçe, yanında yeni bir nzık bulur; “Yâ Meryem! Bu sana nereden?” derdi. O da “Allah tarafından….” derdi. Şüphe yok ki, Allah dilediğini hesapsız merzûk buyurur. [Ali İmrân: 37], Zekeriyya Aleyhisselâm, yazın hazret-i Meryem’in yanında kış meyvesi, kışın da yaz meyvesi buluyordu. Yine Kur’ân-ı kerîmde,
Hurmanın da dalını kendine doğru silkele, üzerine derilmiş taze hurmalar dökülsün…” [Meryem: 25], buyrulmuştur. Bu taze hurma, zamanının dışında oluyordu. Yine Mûsâ Aleyhisselâm’ın annesine, oğlu Musa’yı Nil Nehrine bir sepet içinde bırakması ilham olunmuştur. Ayrıca Eshâb-ı Kehfin (r.a) kıssası, köpeğin onlarla konuşması gibi hayret verici hâdiseler ve daha başkaları, kerametlerin naklen delilidir. Bütün buraya kadar zikredilenler, peygamber değil velîlerdendir.” Abdullah-ı Yâfiî, Hicaz’a ilk geldiğinde Medîne-i Münevvere’ye girmeden önce kendi kendine;
-“Resülullah sallallahü aleyhi ve sellem izin vermeyince bu şehre girmem.” diye söz verdi. Çünkü ilmi ve edebi çok yüksekti. Büyüklerin, bilhassa Peygamber efendimizin huzuruna edeple girileceğini biliyordu. On dört gün Medîne’nin giriş kapısında bekledi. Devamlı ibâdet edip kabul buyurulması için Allahü Teâlâ’ya duâ etti. Bir gece rüyasında Peygamber efendimiz;
-“Ey Abdullah! Ben dünyâda senin peygamberin Âhiret’te şefaatçin. Cennette ise arkadaşınım. Yemen’de on kişi vardır. Onları ziyaret eden beni ziyaret etmiş olur. Onları üzen beni üzer.” buyurdu. Abdullah Yâfıî hazretleri;
-“Yâ Resülullah Onlar kimlerdir.” diye sorunca;
-“Onların beşi vefat etmiştir. Beşi ise hayattadır.” buyurdu. Abdullah Yâfıî; “Yaşayanlar kimlerdir?” diye sorunca;
-“Şeyh Ali Tavâşî, Şeyh Mansûr bin Ca’da, Muhammed bin Abdullah, Fakih Ömer bin Zeylaî, Şeyh Muhammed bin Ömer Nehârî’dir. Vefat etmiş olanlar ise Ebü’l-Gays bin Cemil. Fakîh İsmail Hadramî, Fakih Ahrned bin Mûsâ bin Acîl, Şeyh Muhammed ibni Ebû Bekr Hakemî ve Fakîh Muhammed bin Hüseyin Iclî’dir.” buyurdu.

Peygamber efendimizin manevî işareti üzerine Medîne-i Münevvere’den ayrılarak Mekke’ye oradan da Yemen’e geçti. Önce, Mekke’den Yemen’e gitmiş olan hocası Şeyh Ali Tavâşî’yi ziyaret etti. Peygamber efendimizin rüyada ziyaret etmesini tavsiye buyurduğu zâtlardan sağ olanları ziyaret etti ve sohbetlerinde bulundu.
Ziyaretine gittiği zâtlardan Şeyh Muhammed bin Ömer Nehâri ona;
Merhaba ey Resüiullah’ın elçisi” diye hitap etti. Abdullah Yâfıî hazretleri ona:
Bu hâle ne ile kavuştun?” diye sorunca, o zat;
-“...Hem Allah’tan korkun, Allah size ilim öğretiyor ve Allah her şeyi bilir..” Bakara: 282,

Peygamber efendimizin rüyada tavsiye buyurduğu zatlardan vefat etmiş olanların da kabirlerini ziyaret edip Medîne-i Münevvere’ye döndü. Fakat yine Medine’ye girmeden on dört gün Medîne kapısında bekledi. İbâdet edip kabul olunması için Allahü Teâlâ’ya niyazda bulundu. Bir gece yine Resülullah efendimiz ona;
-“Tavsiye ettiğim zâtların onunu da ziyaret ettin mi?” buyurdular. Abdullah Yâfıî;
-“Evet yâ Resülullah Ziyaret ettim. Medine’ye girmeme izin var mı?” diye sordu. Resülullah efendimiz;
-“Gir sen emin olanlardansın.” buyurdu. Sevgili Peygamberimizin bu hitabına mazhar olan Abdullah Yâfıî hazretleri edeple ve gözyaşları dökerek Medîne-i Münevvere’ye girdi. Efendimizin mübarek kabr-i şeriflerini ziyaret edip yüksek feyzlerine kavuştu.

1367 senesi 21 Şubat günü Mekke-i Mükerreme’de vefat etti.
Cennet-ül-Muallâ kabristanına defnedildi.
Ömrünü ilim öğrenmek, öğretmek ve insanlara İslâmiyet’in emir ve yasaklarını anlatmakla geçiren İmâm-i Yâfiî hazretleri birçok eser yazdı.

Bu eserlerinden bâzıları şunlardır:
1) Mir’at-ül-Cinân ve Ibret-ül-Yakazân: Tabakât ve târih kitabı olup yıllara göre tertip edilmiştir. Hicrî 750 senesine kadar olan hâdiseleri ve hâl tercümelerini anlatmıştır.
2) Ravdu’r-Riyâhîn fî Hikâyeti’s-Sâlihîn,
3) Neşrü’1-Mehâsin-il-Galiyye fî Fadli Meşâyihi’s-Sofıyye.
4) Esnel-Mefâhir fî Menâkıb-iş-Şeyh Abdülkâdir.
5) Merhem-ül-llel-il-Mudille,
6) El-lrşâd vet-Tatrîz fî Fadl-i Zikrillâh ve Tilâvet-i Kitabi’l-Azîz,
7) Ed-Dürrü’n-Nazîm fî Havassi’l-Kur’ân-ı Azîm (Kur’ân-ı kerimin her ayetinin havas ve faziletinden söz eder…)
8) Misbâhüz-Zatâm fıl-Müstegisin-i bî Hayri’l-Enâm,
9) Divanüş’ Şi’r.

Daha geniş bilgi için “Evliyalar Ansiklopedisi “ne bakınız….
.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Kim Kimdir ?, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: