Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 04 Tem 2014

Küfre sebeb olan inanç ve sözlerden Müslümanların sakınmaları gerekir…

Posted by Site - Yönetici Temmuz 4, 2014

1c

Küfre sebeb olan inanç ve sözlerden Müslümanların sakınmaları gerekir…

1- Allah’ın varlığı hakkında şübhe etmek,
2- Allah’ın cisim olduğu hakkında düşünmek ve hayalinde canlandırmak.
3- Allah’ın sıfatlarından herhangi birini insanların sıfatlarına benzetmek (Cenab-i Allah’ın dil ve ağız gibi mahlukatın hassaları ile tahayyül etmek)
4- Allah’ı bir şeye hulul etmiş olarak kabul etmek,
5- Allah’a analık babalık veya oğulluk isnad etmek,
6- Peygamberlere yalancılık isnadında bulunmak,
7- Peygamberlerden herhangi birini inkâr etmek,
8- Peygamberlere günah isnadında bulunmak,
9- Peygamberlerin yüksek terbiye ve ilimlerini Allah’ın yetiştirmesiyle değil de bir insanın yetiştirmesiyle olduğunu sanmak (Peygamberliğin sanat olduğunu sanmak) 10-Meleklerden herhangi birini inkâr etmek,
11- Meleklere erkeklik ve dişilik isnadında bulunmak,
12- Hakkında ayet olan herhangi bir mucizeyi inkâr etmek,
13-Tevattur yoluyla sahip olan ayın yarılması ve miraç hadisesi gibi mudleri inkâr etmek.
14- Kur’an-ı Kerimin bir ayet veya cümlesini inkâr etmek.
15- Kur’an-ı Kerim’de en ufak bir noksanlık düşünmek ve “kifayetsizdir çağın ihtiyaçla¬rına cevap veremiyor” diye bir fikre sahip olmak,
16- Kur’an-ı Kerim’in hükümlerinden ve kanunlarından daha üstün kanun ve hükümle¬rin olduğunu iddia etmek veya düşünmek.
17- Kabir sualini ve azabını öldükten sonra dirilmeyi inkâr etmek veya şüphe ile karşı¬lamak,
18- Hesap gününü, Sırat’ı, Mizan’ı Cennet ve Cehennem’i inkâr etmek,
19- Cennetin nimetleri veya cehennemin azabı hakkında şüphede bulunmak, inkâr etmek,
20- Mü’minlerin edebiyyen cehennemde kalacağını söylemek,
21- Herhangi bir farzın bir kısmını veya tamamını inkâr etmek (“Bu devirde öğle ve ikindi namazları kılınmaz, düşük faizler haram değildir” demek veya düşünmek)
22- Faizi, insan öldürmeyi günah ve haram kabul etmemek,
23- İslam dinini hor görmek,
24- Herhangi bir kafiri mü’minden üstün görmek,
25- Haramlardan birini helal kabul etmek veya ayetle sabit bir haramı inkâr etemek,
26- Sahabelerden herhangi biri hakkında münafık, mürai, kafir diye düşünmek,
27- lslamiyetin dünya saadetine ve ilerlemeye engel olan bir din olduğunu söylemek veya düşünmek,
28- Bir mü’mini küfürle suçlamak (Müslümana kafir demek)
29- Mü’mini imanından dolayı hor ve hakir görmek veya bir kafiri küfründen dolayı üstün görmek (Kafirin dinini övmek)
30- Küfrü icab ettiren bir sözü kasten söylemek veya kendi isteği ile içinden geçirmek,
31- Üzerinde ayet yazılı olan herhangi bir şeyi kasten kirletmek veya pisliğe (Necasete) tutmak,
32- Müzik aletlerinden birini çalarak Kur’an-ı Kerim okumak,
33- “O adam peygamber olsa yine inanmam” demek,
34- “Peygamber gelse yine kabul etmem” demek,
35- “Allah olsan ne yapabilirsin sen bana” demek,
36- “Allah’ımı inkâr edeyim bu böyle” diye yemin etmek,
37-“Ne olur şu güzelim şarap haram olmasaydı” demek,
38- “Namaz kılmam, kılmayacağım” demek,
39- Allah’ın emir ve yasaklarından veya kanunlarından biriyle alay etmek,
40- Küfrü icap ettiren bir söz söylendiğinde onu gülerek karşılamak,
41- İslam dini efsane ve hurafeden ibarettir.” Demek,
42- Tenasüha yani ruhların kalıptan kalıba geçtiğine inanmak,
43- Peygambemizden sonraki Hıristiyan ve yahudileri mümin kabul etmek. Onların da dinlerinin hak olduğuna inanmak,
44- Kur’an-ın kanunlarını Allah’ın Kelamı diye değil de akla, mantığa, ilme ve felseye uygundur diye kabul
etmek,
45- Bir kafire karşı sevgi beslemek,
46-Uzun süre küfre hizmet etmiş ve müslümanlığa zararı dokunmuş birisini sevmek, onu desteklemek ve onun için “Allah razı olsun” demek.
47- Ölmüş bir kafir, mürtet veya islam dinine kötülüğü dokunmuş birine “Allah rahmet etsin” demek,
48- Kafirlerin öteden beri kendilerini müslümanlardan ayırmak için kullandıkları haç, zunnar vs. gibi “Alamet-i Farikaları” yani alameti küfür olan şeyleri takmak ve giymek,
49- Allah’ın ve dininin düşmanlarını taklit etmek, onların hallerini, tavırlarını kendisine örnek almak,
50- İbadetlerini Allah rızası için değil de, başkalarının hoşnutluğu için yapmak,
51- Kendisi veli (Allah’ın dostu) olmadığı halde velilik iddiasında bulunmak,
52- “Bugün Kur’an-ı Kerim’Ie dünya idare edilemez” demek veya diyen birine “doğru söylüyor” demek,
53- Allah’a (cc), peygamberimize veya peygamberlerden herhangi birine, dine veya kitaba sövmek, hakaret etmek veya söven ve hakaret eden birine sevgi beslemek, o anda onun yüzüne gülmek,
54- Ağiza veya göze sövmek, küfretmek,
55- Nazar değmesin diye bir şeye boncuk takmak,
56- Allah dostlarından herhangi birine düşman olmak,
57- Şeriata, dine aykırılıkları bulunmayan ve Allah’ın dinini yaymaya çalışan bir müslüman topluluğa Kur’an-ı Kerim’in ve şeriatın öğretildiği müesseselere düşmanlık etmek ve onların çalışmalarını baltalamak,
58- Bir kafirin dünyalık bir iyiliğinden dolayı cennete gireceğine inanmak, “insanlığa bu
kadar iyiliği dokunup da cennete girmeyecek olursa ben de cennete girmem” demek,
59- Herhangi bir sünneti ittihaz etmiş mesela sakal bırakmış bir mü’mine “sana hiç
yakışmamış” demek,
60- Tasavvuf, zikir, rabıta, evrad ve evliyaüllah hakkında ileri geri konuşmak,
61- “Peygamber gelse kararımdan beni caydıramaz” demek,
62- “Bu işin inşallahi maşallahı yok artık” demek,
63- “Böylelerine küfür sevaptır” demek,
64- “Oruç tutup namaz kılmak neye yarar benim kalbim temiz” demek ve farzları hafife almak,
65- “İslam dini dünya işlerini geriletmiştir” demek,
66- MeIaike-i Kiramdan herhangi birine günah isnadında bulunmak. (Harut ve Marut gibi)
67- Hastalanmayan birisine “seni Allah unuttu” demek,
68- Gelecekten haber verdiğini iddia eden kimseyi tasdik etmek, doğru söylüyor de¬mek,
69- “Eğer bu işi ben yapmış isem kafirim” demek,
70- Yalan olduğunu bildiği halde “Allah biliyor ki seni oğlumdan daha çok seviyorum” demek,
71- “Allah’ım rahmetini bana vermekten cimrilik etme” demek,
72- “Allah’ın hiçbir işi kalmamış da bu gibi şeyleri mi yaratıyor” demek,
73- “Allah falan Kuluna şu kadar veriyor, bana ise şu kadar veriyor bu adalet midir?” demek,
74- Ben bu kadar iyilikte ve hayırda bulunuyorum bütün belalar yine bana geliyor, falan kimse ise her çeşit kötülüğü yapıyor, paşa gibi yaşıyor, bu nasıl adalet?” demek,
75- “Cinler olacakları biliyor” demek.
76- “Eğer ahirette Allah hakkı ile hüküm ederse, senden hakkımı alırım” demek,
77- “Eğer Adem Aleyhisselam buğdaydan yemeseydi biz eşkıya olmazdık” demek,
78- “Falan kimse peygamber olsaydı ben iman etmezdim” demek.
79- “Falan kimse peygamber olsa idi, yine yalan konuşurdu” demek,
80- Birisini döverken “dövme” denirse, o da, gökten dövme diye ses gelse yine bırak¬mam, demek,
81- Kur’an-ı Kerim’in Arapça olmayıp başka bir lisanla olduğunu iddia etmek,
82- Kur’an-ı Kerim’in bazı ayetlerini alaya almak,
83- Namaz kıl diyen kimseye “Sabret Ramazan gelsin, kılarız” demek.
84- Zikirlerle alay etmek,
85- Bir günahı işlerken besmele çekmek (Mesela içki içerken),
86- Abdestsiz olarak namaz kılmak,
87- “Eğer Allah cenneti bana verse sensiz girmem” demek,
88- “Falan adamla cennete bile girmem” demek,
89- “Falan kimse kıble olsa o tarafa yüzümü çevirmem” demek,
90- Hıristiyan, Yahudi veya başka din üzere ölen gayri müslimlerin azap göreceklerine inanmamak,
91- “Ramazan bitti artık namazı rafa koydum” demek,
92- Alimleri hakir görmek, alimlerle alay etmek veya alimlere küfür etmek,
93- Boşanma hakkında “Ben talak malak bilmem” demek,
94- “Hıristiyanlık, Yahudilikten daha hayırlıdır” demek,
95- Yakını ölen kimsenin “Ey Allah’ım biz şimdi ne yapacağız, sen niçin böyle yaptın” diyerek sitemde bulunmak,
96- Meşru bir sebep olmadığı halde bir kimse için: “Şu adamın kanı helaldir ve mubahtır” demek,
97- “Allah’u Teala falan kimseyi vaktinden evel öldürdü veya vakitsiz gitti” demek,
98- Yabancı bir kadına bakıp da “Güzele bakmak sevaptır” demek,
99- Ahiretten bahseden kimseye “Oradan haber veren kim, oraya gidip gelen var mı?” demek ve benzerî ehl-i sünnet ve’l-cemaat itikadına ters düşen bir düşünceyi taşımak, söylemek ve yapmak gibi…

Kaynak : Mekasıduttalibiyn, Osmanlı Yayınevi

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: