Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 13 Nis 2013

Sahte Şeyhlerin Çoğu…….

Posted by Site - Yönetici Nisan 13, 2013

Sahte Şeyhlerin Çoğu

Sahte Şeyhlerin Çoğu…….

Sen bu zamanın şeyhlerine (şeyh olduklarını söyleyen kişile­re) bakacak (ve Kur’ân-ı Kerim ve sünnet-i seniyye’ye göre halle­rini inceleyecek olursan); bu şeyhlerin çoğunun gerçekten hak­ketmedikleri (hakka ermedikleri ve evliya olmadıkları halde şeyh­lik) makamları iddia ettiklerini görürsün!

Bu zamanın şeyhleri, yalanlarla halkı sapıtmaktadırlar.

Kendisinde manâ ve hakikatte bir eser olmayan hurafe, akıl ve mantık dışı hikâyeler, Kur’ân-ı Kerim ve sünnet-i seniyyeye uymayan uslûblarla halkı dalâlete düşürmektedirler.

İsmail Hakkı Bursevi hazretlerinin zamanında ki şeyhlerin durumu böyle olduğuna göre bu çağın müteşayyihlerin durumu daha feci olsa gerek!

Bu çağın müteşâhiyierinin şerrin­den ve fitnesinden Allah’a sığınmak lazım.

Çünkü Müslümanlığın önündeki en büyük engel bu çağın müteşâyihleridirler. Zira müteşâyihler. halkın ilim sahibi olmasını ve dinlerinin doğru bir şekilde öğrenmelerini istememektedirler.

Bu çağın müteşâyihleri, hâşâ Allâh’ü Teâlâ hazretlerinin kendi ailelerinin tekelinde olduğunu sanmakta… Ve ancak kendi soylarından gelenlerin şeyh olabileceğini ve diğer insanların kendilerine mürid olmaları gerektiğini inanmaktadırlar.

Senin deden benim dedemin müridiydi: sende benim müridim olacaksın, düşüncesiyle halka yanaşmaktadırlar… Bunlar halkın manen ilerlemelerini istememektedirler.

Kaynak : Dipnot –  İsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri: 3/564.

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

HZ. MEVLANA NEY ÇALMADI

Posted by Site - Yönetici Nisan 13, 2013

Ney,Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî,Mevlana,mevlevi,tasavvuf muzigi,musiki cemiyeti,

 HZ. MEVLANA NEY ÇALMADI 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, olgun, âlim ve velî bir müslüman idi. Onun çeşitli din, mezheb, meşreb sâhibi kimseleri kendisine hayran bırakan merhameti, insan sevgisi, tevâzuu, gönül okşayıcılığı gibi üstün vasıfları, İslâm dîninin emrettiği güzel ahlâkından bâzı nümûnelerdir.Onda, bunlardan başka İslâm ahlâkının diğer hususları da kemâl derecede mevcuttu. Bunların hepsini saymak, İslâmiyet’i tamam olarak anlamak ve anlatmakla mümkün olur. Hazret-i Mevlânâ’yı yalnız bir mütefekkir, şâir gibi düşünmek ve o şekilde anlamaya çalışmak, aslı bırakıp, herhangi bir özelliği içinde sıkışıp kalmaya benzer. Bu ise, en azından Mevlânâ’yı çok eksik ve yarım anlamaya, hattâ hiç anlamamaya sebep olabilir.

Nitekim Hazret-i Mevlânâ’yı, sözlerini, yolunu anlamanın anahtarını, kendisi bir rubâisinde şöyle dile getirmektedir: Ben sağ olduğum müddetçe Kur’ân’ın kölesiyim Ben Muhammed Muhtâr’ın yolunun tozuyum Benim sözümden bundan başkasını kim naklederse, Ben ondan da bîzârım, o sözlerden de bîzârım. (Külliyât-ı Dîvân-ı Şems-i Tebrîzi, Rubaiyyat: 1331)

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî tasavvuf deryâsına dalmış bir Hak âşığıdır. İlmi, teşbihleri, sözleri ve nasîhatları bu deryâdan saçılan hikmet damlalarıdır. O, bir tarîkat kurucusu değildir. Yeni usûller ve zikir şekilleri ihdâs etmemiştir. Ney, rebap, tambur gibi çeşitli çalgı âletleri çalınarak yapılan törenler ve âyinler, ilk defâ 15. asırda ortaya çıkmıştır. İlk mevlevî bestelerinin bestelenmesi de aynı zamâna rastlar. Bu târih, Mevlânâ hazretlerinin yaşadığı devirden 3-4 asır sonradır. Onun Mesnevî’sinde geçen “ney” kelimesi, bâzı kimseler tarafından çalgı âleti olan ‘ney’ şeklinde düşünülüp anlaşıldığı için, yanlış olarak, kendisinin ney çalıp dinlediği sanılmıştır.

Allah-u teâlânın aşkı ile dolmuş, evliyânın büyüklerinden olan Celâleddîn-i Rûmî (kuddise sirruh) ney ve başka hiç bir çalgı çalmadı. Mesnevî’de yirmi dört bin, Dîvân’da kırk sekiz bin beyit bulunmaktadır. Celâleddîn-i Rûmî Mesnevî’sini nazım şeklinde yazarak, düşmanlarının sözlerini değiştirmesine imkân bırakmamıştır. Mesnevî’sinden başka; Dîvân-ı Kebîr, Fîhi Mâfih, Mektûbât, Mecâlis-i Seb’a gibi kıymetli eserleri de vardır. Mesnevî’sine her memlekette, tarih boyunca birçok dillerde şerhler, açıklamalar yapılmıştır. Bunlardan pek kıymetlisi ve lezzetlisi, Mevlânâ Câmî’nin kitabı olup bu eseri de birçok kimse ayrıca şerh etmiştir. Bunların içinde de, Süleymân Neş’et Efendinin şerhinden elli altı sahifesi, yalnız dört beytin şerhi olup, Sultan Abdülmecîd Han zamânında, 1847 (H.1263)’de Matba’a-i Âmire’de tab edilmiştir. Bu kitapta, Mevlânâ Câmî (kuddise sirruh) buyuruyor ki: “Mesnevî’nin birinci beytinde [Dinle neyden, nasıl anlatıyor, ayrılıklardan şikâyet ediyor] ney, İslâm dîninde yetişen kâmil, yüksek insan demektir. Bunlar kendilerini ve her şeyi unutmuştur. Zihinleri her an, Allah-u teâlânın rızâsını aramaktadır. Ney, Fârisî dilinde, yok demektir. Bunlar da, kendi varlıklarından yok olmuştur.

Ney denilen çalgı, içi boş bir çubuk olup, bundan çıkan her ses, onu çalan kimseden hâsıl olmaktadır. O büyükler de, kendi varlıklarından boşalıp, kendilerinden, Allah-u teâlânın ahlâkı, sıfatları ve kemâlâtı zâhir olmaktadır.Neyin üçüncü mânâsı, kamış kalem demektir ki, bundan da, insan-ı kâmil kasdedilmektedir. Kalemin hareketi ve yazması kendinden olmadığı gibi, kâmil insanın hareketleri ve sözleri de, hep Allah-u teâlânın ilhâmı iledir.” Sultan İkinci Abdülhamîd Han zamânında Ankara vâlisi olan, Âbidin Paşa, Mesnevî Şerhi’nde, ney’in insan-ı kâmil olduğunu, dokuz türlü isbât etmektedir. “Mevlevîlik, sonraları câhillerin eline düşdüğünden,neyi çalgı sanarak, ney, dümbelek gibi şeyler çalmağa, dans etmeğe başlamışlar, ibâdete harâm karıştırmışlardır.” “Dînimizin ve Celâleddîn-i Rûmî’nin (kuddise sirruh) beğenmediği bu oyun âletleri, tekkelerden toplanarak, o tasavvuf üstâdının türbesine konunca, şimdi türbeyi ziyâret edenlerden bir kısmı, bunları, onun kullandığını zannederek aldanmakda ise de, (Mesnevî şerhlerini) okuyarak, o hakîkat güneşini yakından tanıyanlar, elbette aldanmamaktadır.”Ney çalmak, ilâhi okumak, oynamak, zıplamak şöyle dursun, Celâleddîn-i Rûmî (kuddise sirruh), yüksek sesle zikr bile yapmazdı. Nitekim Mesnevî’sinde; Pes zi cân kün, vasl-ı cânânrâ taleb,Bî leb-ü bî gâm mîgû, nâm-ı Rab! buyuruyor. Yâni, “O hâlde, sevgiliye kavuşmağı, cân u gönülden iste. Dudağını ve damağını oynatmadan, Rabbin ismini (kalbinden) söyle!” demektedir. “Sonradan gelen, Mevlânâ’yı tanımayanlar, ney, saz, def gibi çalgılar çalarak, gazel okuyup dönerek, dans ederek, nefslerini zevklendirmişlerdir. Bu, dînimize uygun olmayan hâllerine ibâdet adını verebilmek ve kendilerini din adamı tanıtabilmek için, Mevlânâ da böyle yapardı. Biz Mevleviyiz, onun yolundan gidiyoruz diyerek, asıldan uzaklaşmışlardır.”“Büyük âlim Abdullah-i Dehlevî -ks- hazretleri; “Üç kitabın eşi yoktur. Bunlar; Kur’ân-ı kerîm, Buhârî-i şerîf ve Mesnevî’dir.” buyurdu. Yâni evliyâlık yolunun kemâlâtını bildiren kitapların en üstünü Mesnevî’dir. Fakat evliyâlık ve nübüvvet kemâlâtını bildiren kitapların en üstünü, İmâm-ı Rabbânî -ks- hazretlerinin Mektûbât kitabıdır.” Mevlânâ ölüme, “Şeb-i Arûs= düğün gecesi” adını vermektedir. Onun için, tasavvuf ehline göre ölüm; bir felâket değildir, güzel ve tatlı bir şeydir. Tekrar Allah’a dönmek olduğundan, ancak bir sevinç vesîlesidir.

Tasavvufta keder ve ümidsizlik yoktur. Yalnız sevgi ve tecellîler vardır. Bunun için Mevlânâ’nın “Gel, gel, her kim olursan ol gel!Allah’a şirk koşanlardan, mecûsîlerden, puta tapanlardan da olsan gel!Bizim dergâhımız ümitsizlik dergâhı değildir.Tövbeni yüz defâ bozmuş olsan bile gel!” buyurduğu söylenmektedir.Netice olarak; Mevlâna’nın bir kâmil mürşid olarak manevi vazifesi, yaratılışın gayesi çevresinde, insanların hidayetine ve ebedi saadetine vesile olabilmektir. Bu ilahi gayenin gayreti ve yüklediği manevi vazifenin şuuruyla; “Biz pergel gibiyiz. Bir ayağımız Şeri’at’de (ayet, hadis, icma-i ümmet ve kıyas-ı fukaha üzerine kurulmuş olan din kaidelerinde) sağlamca durur, öteki ayağımız yetmiş iki milleti dolaşır” DEMEKTEDIR 

Nefehatü’l, Üns, Lamii Tercümesi, İstanbul, 1289

Mevlana Ney çaldı mı?
AlıntıMevlevilere Reddiye:

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, H.z Mevlana, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | 1 Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: