Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for Mart 2011

Bismarck Diyor Ki

Posted by Site - Yönetici Mart 19, 2011

Bismarck Diyor Ki

 

…Bütün semâvî kitapları tam ve etraflıca tetkik ettimse de hiç birisinde bir hikmet ve isâbet görmedim. Bu kanunlar değil bir cemiyetin, bir hâne halkının saadetini bile temin edecek mahiyetten pek uzaktır. Lakin Muhammedîlerin Kur’ân’ı bu kayıttan âzâdedir….Ben Kurân’ın her kelimesinde büyük bir hikmet gördüm…

…Seninle aynı asırda yaşayamadığımdan dolayı üzgünüm, Ey Muhammed. Muallimi ve nâşiri olduğun bu kitap senin değildir. O, lâhûtîdir. Bunun lâhûti olduğunu inkâr etmek, mevcut ilimlerin batıl olduğunu ileri sürmek kadar gülünçtür. Bunun için beşeriyet senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş, bundan sonra ise göremiyecektir. Ben huzûr-ı mehabetinde kemâl-i hürmetle eğilirim.

,
Hasan Arikan – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

J.W. von Goethe Kur’ân-ı Kerîm Hakkında Diyor Ki

Posted by Site - Yönetici Mart 19, 2011

J.W. von Goethe Kur’ân-ı Kerîm Hakkında Diyor Ki

 

Kur’ân’ın ezelden olup olmaması diye
Bir şüphe beni uğraştırmaz
Kitapların kitabı olduğuna iman ederim.
Müslüman olarak bana farz olduğu gibi!

.
Hasan Arikan  – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Everyman’s Encyclopaedia, İslâm Maddesi

Posted by Site - Yönetici Mart 19, 2011

Everyman’s Encyclopaedia, İslâm Maddesi

 

“İslâmiyet, hayatın bütün mes’eleleri için kâideler koyar. O eksiksiz bir kanunlar topluluğudur. Her türlü temizlikten alın, tâ alış-verişe, cinâyetlere kadar ahkâm yürütür ve hattâ sakal ve bıyığın nasıl kesileceği hakkında bile hüküm koyar. İslâm’ın bütün kanunları ehemmiyet bakımından aynıdır.”

.
Hasan Arikan – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Müslüman Çocuguna Bazi Dini Sualler

Posted by Site - Yönetici Mart 19, 2011

Müslüman Çocuguna Bazi Dini Sualler.ilmihal,hasan arikan,ilmihal,1zp1amd

Müslüman Çocuguna Bazi Dini Sualler

SUAL – Sen müslüman mısın?

CEVAP – Müslümanım Elhamdülillâh.

SUAL – Müslümanım demenin mânası nedir?

CEVAP – Allâh’ı bir bilmek, Kur’ân-ı Kerîm’i ve Muhammed Aleyhisselâm’ı tasdik etmektir.

SUAL – Ne zamandan beri müslümansın?

CEVAP – „Belâ“ dediğimiz zamandan beri müslümanım.

SUAL – „Belâ“ zamanı neye derler?

CEVAP – Misâk’a derler. Yâni Cenâb-ı Hakk ruhlarımızı yarattığı vakit bunlara hitaben „Elestü birabbiküm“ yâni (Ben sizin rabbiniz değil miyim?) diye sordu. Onlar da „Belâ“ (Evet Rabbimizsin) dediler. O zamandan beri müslümanım demektir.

SUAL – Rabbin kimdir?

CEVAP – Allâh.

SUAL – Seni kim yarattı?

CEVAP – Allâh.

SUAL – Sen kimin kulusun?

CEVAP – Allâh’ın kuluyum.

SUAL – Allâh kaçtır diyenlere ne dersin?

CEVAP – Allâh birdir derim.

SUAL – Allâh’ın bir olduğuna delilin nedir?

CEVAP – Sure-i ihlasın ilk âyeti kerimesidir.

SUAL – Bunun manası nedir?

CEVAP – Sen söyleki ey Habibim Allâh birdir, demektir.

SUAL – Allâh’ın varlığına aklî delilin nedir?

CEVAP – Bu âlemin varlığı ve âlemdeki nizâm ve intizâmın devamıdır.

SUAL – Allâh’ın zâtı hakkında düşünce câiz midir?

CEVAP– Câiz değildir. Çünkü akıl Allâh’ın zâtını anlamaktan âcizdir. Allâh’ın, ancak sıfatı hakkında düşünülür.

SUAL – İman-ı yeis nedir?

CEVAP – Firavun gibi ölürken iman etmektir.

SUAL – Bu iman mûteber midir?

CEVAP – Değildir.

SUAL – Tevbe-i yeis nedir?

CEVAP – İmanı ve ameli olan kimsenin ölürken günahlarından tevbe etmesidir.

SUAL – Bu tevbe mûteber midir?

CEVAP – Mûteberdir.

SUAL – Dinin hangi dindir?

CEVAP – İslâm dinidir.

SUAL – Kitabın hangi kitaptır?

CEVAP – Kur’an’dır.

SUAL – Kıblen neresidir?

CEVAP – Kâbe-i Muazzama’dır.

SUAL – Kimin zürriyetindensin?

CEVAP – Âdem Aleyhisselâm’ın zürriyetindenim.

SUAL – Kimin milletindensin?

CEVAP – İbrahim Aleyhisselâm’ın milletindenim.

SUAL – Kimin ümmetindensin?

CEVAP – Muhammed Aleyhisselâm’ın ümmetindenim.

SUAL – Peygamberimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor?

CEVAP – Mekke’de doğdu. Elli yaşından sonra Medine’ye hicret etti. Şimdi Medine’de “Ravza-i Mütahhara” sındadır.

SUAL – Peygamberimizin kaç adı vardır?

CEVAP – Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lâzımdır. Bunlar: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud.

SUAL – Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir?

CEVAP – Hazret-i Muhammed Mustafa sallallâhü aleyhi ve sellem’dir.

SUAL – Peygamberimizin babasının adı nedir?

CEVAP – Abdullah’tır.

SUAL – Annesinin adı nedir?

CEVAP – Âmine’dir.

SUAL – Süt annesinin adı nedir?

CEVAP – Halîme Hâtun’dur.

SUAL – Ebesinin adı nedir?

CEVAP – Şifâ Hatun’dur.

SUAL – Dedesinin adı nedir?

CEVAP – Abdülmuttalip’dir.

SUAL – Peygamberimiz kaç yaşında iken kendisine fiilen peygamberlik geldi?

CEVAP – 40 yaşında iken fiilen peygamberlik geldi.

SUAL – Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı?

CEVAP – 23 sene peygamberlik yaptı.

SUAL – Fâni hayatı kaç yaşında sona erdi?

CEVAP – 63 yaşında sona erdi.

SUAL – Peygamberimizin kaç kızı vardı?

CEVAP – Dört kızı vardı:

1. Zeynep,
2. Rukiyye,
3. Ümmü Gülsûm,
4. Fâtıma (radıyallâhü anhünne)’dir.

SUAL – Peygamberimizin kaç oğlu doğdu?

CEVAP – Üç oğlu doğdu:

1. Kâsım,
2. Abdullah (Diğer adı Tayyip),
3. İbrahim (Radıyallâhü anhüm) hazretleridir.

SUAL – Ezvâc-ı Tâhirâtı yani Peygamberimizin mübarek hanımlarını sayar mısın?

CEVAP – Sayarım:

1. Hazret-i Hadîce,
2. Hazret-i Sevde,
3. Hazret-i Aişe,
4. Hz. Hafsa,
5. Hz. Zeynep b.Huzeyme,
6. Hz. Ümmi Seleme,
7. Hz. Zeynep binti Cahş,
8. Hz. Cüveyriye,
9. Hazret-i Ümmü Habîbe,
10. Hz. Safiyye,
11. Hz. Meymûne,
12. Hazreti Mâriye, (radıyallahü anhüm) vâlidelerimiz.

Bunlardan Hz. Hadîce (radıyallâhü anhâ) vâlidemiz peygamberimizin ilk zevcesidir. Efendimizden 15 yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüştür.

SUAL – Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve hikmetlerinin bazılarını sayar mısın?

CEVAP – Peygamberimiz, kabîlelerin İslâmiyete bağlanmalarını temin, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefâletten kurtarmak, bazılarının ise iffet ve nâmuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gâye kadınlar vasıtasiyle İslâm’ı yaymaktır.

SUAL – Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir?

CEVAP – Hz. Âişe (radıyallâhü anhâ)’dir.

SUAL – Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir?

CEVAP – Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallâhü aleyhi ve sellem’dir.

SUAL – Peygamber Efendimizin kaç torunu vardır?

CEVAP – İki torunu vardır:

1. Hasan,
2. Hüseyin (radıyallâhü anhümâ) hazretleridir.

SUAL – Bunlar kimin çocuklarıdır?

CEVAP – Hz. Ali ve Hz. Fâtıma (radıyallâhü anhümâ)’ nındır.

SUAL – Peygamber kime denir?

CEVAP – Ahkâm-ı ilâhiye’yi insanlara tebliğ için Allâh’ın vazifelendirdiği zâta denir.

SUAL – Allâh tarafından mahlûkata gönderilen peygamberlerin sayısı kaçtır?

CEVAP – Peygamberimizden yapılan bir rivâyete göre yüz yirmi dört bin, diğer bir rivâyete göre, iki yüz yirmi dört bindir.

SUAL – Kur’ân-ı Kerîm’de ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır?

CEVAP – Yirmisekizdir.

SUAL – İsimlerini sayar mısınız?

CEVAP – Sayarım: Âdem, İdris, Nuh, Hûd, Sâlih, İbrâhim, Lût, İsmâil, İshak, Yâkup, Yûsuf, Eyyûp, Şuayp, Musâ, Hârun, Dâvûd, Süleyman, Yûnus, İlyas, Elyesa, Zülkifl, Zekeriyya, Yahyâ, İsâ, Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn ve Hazret-i Muhammed Mustafa Salevâtullâhi alâ nebiyyinâ ve aleyhim ecmâiyn hazerâtıdır. Üzeyr, Lokman ve Zülkarneyn (aleyhimüsselâm) hazretlerine bazıları velîdir, demişlerdir.

SUAL – Hazret-i Muhammed Mustafa (sallallâhü aleyhi ve sellem) Efendimiz kaç tarihinde doğdu ve kaç tarihinde vefat etti?

CEVAP – Rebîülevvel ayının onikinci pazartesi günü milâdi 571 tarihinde doğdu ve yine Rebîülevvel ayının onikisinde milâdi 632 tarihinde vefat etti.

SUAL – Peygamberimiz Mekke-i Mükerreme’den Medîne-i Münevvere’ye kaç tarihinde hicret etti?

CEVAP – Milâdi 622 tarihinde hicret etti. Hicret biz müslümanlarca tarih başlangıcıdır.

SUAL – Melek nedir?

CEVAP – Allâh’ın nurdan yarattığı ve istedikleri şekle girebilen, daima ibâdet eden günahsız varlıklardır.

SUAL – Dört büyük melek hangileridir?

CEVAP – Cebrâil, Mikâil, İsrâfil ve Azrâil Aleyhimüsselâmdır.

SUAL – Dört büyük kitap hangileridir ve hangi peygamberlere inmiştir?

CEVAP – Tevrat Musâ Aleyhisselâma, Zebur Dâvûd Aleyhisselâma, İncil İsa Aleyhisselâma, Kur’ân-ı Kerîm Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallâhü aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine inmiştir.

SUAL – Suhuf ne demektir, kaç tanedir ve kimlere verilmiştir?

CEVAP – Cenâb-ı Hakk’ın, dört kitaptan başka Cebrâil Aleyhisselâm vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği sahifelere suhuf denir ki, yüz tanedir. Âdem Aleyhisselâma 10, Şit Aleyhisselâma 50, İdris Aleyhisselâma 30, İbrâhim Aleyhisselâma ise 10 suhuf verilmiştir.

SUAL – Mezhep kaçtır?

CEVAP – İkidir.

SUAL – Nelerdir?

CEVAP – Îtikatta mezhep, amelde mezhep.

SUAL – Îtikatta mezhep imamları kaçtır?

CEVAP – İkidir.

SUAL – Kimlerdir?

CEVAP – İmam Ebû Muhammed Mâtüridî ve İmam Ebü’l-Haseni’l-Eş’ârî Hazretleri’dir.

SUAL – Amelde mezhep kaçtır?

CEVAP – Dörttür.

SUAL – Nelerdir?

CEVAP – Hanefî, Şâfiî, Mâlikî, Hanbelî mezhepleridir.

SUAL – Îtikatta mezhebin nedir?

CEVAP – Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebidir.

SUAL – Amelde mezhebin nedir?

CEVAP – Hanefî mezhebidir.

SUAL – Bizim itikatta mezhebimizin imamı kimdir?

CEVAP – İmam Ebû Mansur Muhammed Mâtüridî rahimehüllah Hazretleri’dir.

SUAL – Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezhebine mensup olanların îtikatta imamları kimdir?

CEVAP – Ebü’l-Haseni’l-Eş’ârî (rahimehullah) Hazretleri’dir.

SUAL – İmam Ebû Mansûr Muhammed Mâtüridî nerelidir?

CEVAP – Semerkand’ın Mâtûrid köyündendir. Türk’tür.

SUAL – Mâtüridî ne zaman vefat etmiştir?

CEVAP – Hicrî (333) tarihinde vefat etmiştir.

SUAL – Ebü’l-Haseni’l-Eş’ârî Hazretleri nerelidir? Ne zaman vefat etmiştir?

CEVAP – Basra’lı olup Hicrî (324) tarihinde vefat etmiştir.

SUAL – Namazın kazâya kalmasına meşrû sebep kaçtır?

CEVAP – Üçtür.

SUAL – Sayar mısınız?

CEVAP – Sayarım:

a) Uyku
b) Muharebe esnasında düşmandan hiç fırsat bulamamak,
c) Unutmak.

SUAL – Otuz iki farzı sayar mısınız?

CEVAP – Sayarım: 6 İmanın şartı, 5 İslâm’ın şartı, 12 Namazın farzı, 4 Abdestin farzı, 3 Guslün farzı, 2 Teyemmümün farzı, cem’an 32 eder.

SUAL – İmanın şartları nelerdir?

CEVAP – Allâh’ın varlığına, birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere, hayır ve şerrin yaratıcısının Allâh olduğuna inanmaktır.

SUAL – İslâm’ın şartı kaçtır?

CEVAP – Beştir:

1. Kelime-i Şehâdet getirmek,
2. Namaz kılmak,
3. Zekât vermek,
4. Oruç tutmak,
5. Hacca gitmek,

SUAL – Abdestin farzı kaçtır?

CEVAP – Dörttür.

1. Yüzünü tüy bitiminden kulak yumuşağından, çene altına kadar yıkamak.
2. Kolları dirseklerle beraber yıkamak,
3. Başın dörtte birini meshetmek,
4. Ayakları topuklarla beraber yıkamak.

SUAL – Guslün farzı kaçtır?

CEVAP – Üçtür:

1. Bol su ile ağzı yıkamak,
2. Bol su ile burnu yıkamak,
3. Hiç kuru yer kalmamak şartı ile bütün vücûdu yıkamak.

SUAL – Gusül abdestini târif eder misin?

CEVAP – Ederim: Şöyle ki, önce gizlice besmele çeker niyet ederim. Avret mahallini yıkarım. Namaz abdesti gibi abdest alırım. Bu arada 3 defa ağzıma dolu dolu su alırım. 3 defa burnuma iyice su veririm. Abdestten sonra 3 defa başımdan aşağı su dökerim, 3 defa sağ, 3 defa sol omuzuma su döker, her defasında bütün vücûdumu ovalarım. Vücutta hiç kuru yer kalmayıncaya kadar yıkanırım. Yüzük altı ve göbek kıvrığını ıslatırım. Suyun deriye geçmesine mâni olacak şey varsa giderir ve orayı da ıslatırım. Kadınlar küpe deliklerini de ıslatırlar.

SUAL – Teyemmümün farzı kaçtır?

CEVAP – İkidir:

1. Niyet, (Teyemmüme niyet etmek.)
2. Ellerini iki defa toprağa vurup birincide yüzünü, ikincide kollarını mesh etmek; silmek.

SUAL – Teyemmüm nasıl yapılır?

CEVAP – Teyemmüm etmeye niyet ederim. Ellerimi temiz toprağa vurur parmak aralarını hilâller, yüzümü mesh ederim. Ellerimi temiz toprağa tekrar vurur, sağ kolumu sol elle, sol kolumu sağ elle mesh ederim.

SUAL – Namazın farzı kaçtır?

CEVAP – Altısı içinde, altısı dışında olmak üzere 12’dir.

SUAL – Dışındakiler nelerdir?

CEVAP – Hadesten tahâret, necâsetten tahâret, setr-i avret, istikbâl-i kıble, vakit, niyet.

SUAL – İçindekiler nelerdir?

CEVAP – İftitah tekbiri, kıyam, kırâat, rükû, sücûd, kâde-i ahîrede teşehhüd miktarı oturmak.

SUAL – Bir günde kaç vakit namaz kılınır?

CEVAP – Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı olmak üzere beş vakit namaz kılınır.

SUAL – Bu vakitler kaç rek’attir?

CEVAP – Sabah namazı 4 rek’attir; ikisi sünnet, ikisi farz. Önce sünnet kılınır, sonra farz kılınır. Öğle namazı on rek’attir. Dördü ilk sünnet, dördü farz, ikisi son sünnet. Önce sünnet kılınır, sonra farz, daha sonra son sünnet kılınır. İkindi namazı 8 rek’attir. 4’ü sünnet 4’ü farz, Önce sünnet kılınır, sonra farz. Akşam namazı 5 rek’attır; üçü farz, ikisi sünnet. Önce farz, sonra sünnet kılınır. Yatsı namazı 13 rek’attir; 4’ü sünnet, 4’ü farz, ikisi son sünnet, 3’ü vitir vâciptir. Önce sünnet, sonra farz, sonra son sünnet, en sonra da vitir vâcip kılınır. Cem’an günde 40 rek’at namaz kılınır.

SUAL – Namazda zammı sûreyi unuttuğun zaman ne lâzım gelir?

CEVAP – Sehiv secdesi yapmak lâzım gelir.

SUAL – Sehiv secdesi kaç yerde yapılır?

CEVAP – Vâcibin terk ve tehirinde, farzın yalnız tehirinde yapılır.

SUAL – Sehiv secdesi yapılmasa ne olur?

CEVAP – Namaz noksan olmuş olur.

SUAL – Sehiv secdesi nasıl yapılır?

CEVAP – Namazda son olarak oturduğumuz zaman tahiyyât okuyup bir veya iki tarafa selâm verdikten sonra iki defa secdeye gidilir, ikinci secdeden sonra oturulur. Tehiyyât, salli, bârik, sonuna kadar okunur, selâm verilir.

SUAL – Sehiv secdesi icab eden birkaç yer sayar mısınız?

CEVAP – Sayarım:

1. Zammı sûreyi unuttuğum zaman,
2. Vitir namazında kunut tekbirini, kunut duâlarını veya her ikisini unuttuğum zaman,
3. Dört rek’atli namazlarda ilk oturmada tahiyyât okunduktan sonra hemen kalkmayı unutup salli-barikten en az “Allahümme salli alâ muhammedin” kısmını okuyup üçüncü rek’ata geç kaldığım zaman sehiv secdesi yaparım.

SUAL – İbâdetle tâatla ihyâ etmeye bilhassa kıymet verdiğimiz gecelere ne denir?

CEVAP – Kandil geceleri denir.

SUAL – Kaç tane kandil vardır?

CEVAP – Beş tane kandil vardır.

1. Mevlid kandili,
2. Regaaip kandili,
3. Mi’rac kandili,
4. Berât kandili,
5. Kadir gecesi.

SUAL – Mevlid kandili nedir?

CEVAP – Peygamberimizin dünyaya geldiği gecedir.

SUAL – Regaaib kandili neye denir?

CEVAP – Hazret-i Âmine’nin yüce Peygamberimize hâmile olduğunu anladığı gecedir.

SUAL – Mi’rac kandili nedir?

CEVAP – Peygamberimiz’in, ilâhî saltanatı seyretmek üzere Allâh’ın dâveti ve gücü ile eşsiz bir mûcize olarak göklere ve daha nice âlemlere seyahat ettiği gecedir.

SUAL – Berât kandili nedir?

CEVAP – Kur’ân-ı Kerîm’in levh-i mahfuzdan sema-i dünyâya indirildiği, insanların bir senelik hayat ve rızıklarının gözden geçirildiği, müslümanların af ve lütuflara nâil olduğu gecedir.

SUAL – Kadir gecesi nedir?

CEVAP – Kur’ân-ı Kerîm’in dünya semâsından Peygamberimize indirilmeye başlandığı gecedir.

.
Hasan Arikan – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Ellidört Farz

Posted by Site - Yönetici Mart 16, 2011

allah

Ellidört Farz

1. Allâhü Teâlâ’yı bir bilip zikretmek.*
2. Helâl kazanılmış temiz elbise giymek,
3. Abdest almak,
4. Beş vakit namaz kılmak,
5. Cünüplükten gusletmek,
6. Rızık için Allâh’a tevekkül (itimad) etmek,
7. Helâlinden yeyip, içmek,
8. Allâh’ın taksîmine kanaat etmek,
9. Tevekkül etmek,
10. Kazâya (yâni Allâh’ın hükmüne) râzı olmak,
11. Nîmete karşılık şükretmek,
12. Belâya sebretmek,
13. Günahlara tevbe etmek,
14. İbâdetleri ihlâs ile yapmak,
15. Şeytânı düşman bilmek,
16. Kur’ânı delil tanımak,
17. Ölüme hazırlıklı olmak,
18. İyiliği emredip kötülükten alıkoymak,
19. Gıybet etmemek, kötü şeyleri dinlememek,
20. Anaya-babaya iyilik ve itaat etmek,
21. Akrabayı ziyâret etmek,
22. Emânete hıyânet etmemek,
23. Dinin kabul etmeyeceği şakayı yapmamak,
24. Allâh ve Resûlüne itâat etmek,
25. Günahtan kaçınıp Allâh’a sığınmak,
26. Allâh için sevmek, Allâh için sevmemek,
27. Her şeye ibretle bakmak,
28. Tefekkür etmek (Cenâb-ı Hakk’ın kudretini azametini ve insanın yaradılışındaki gayeyi düşünmek),
29. İlim öğrenmeye çalışmak,
30. Kötü zandan sakınmak,
31. İstihzâ (alay) etmemek,
32. Harama bakmamak,
33. Dâima doğru olmak,
34. Şımarıklık ve azgınlığı terketmek,
35. Sihir yapmamak,
36. Ölçü ve tartıda doğru olmak,
37. Allâh’ın azabından korkmak,
38. Bir günlük yiyeceği – içeceği olmayana sadaka vermek,
39. Allâh’ın rahmetinden ümid kesmemek,
40. Nefsinin kötü arzularına tâbi olmamak,
41. İçki içmemek, uyuşturucu kullanmamak,
42. Allâh’a ve mü’minlere sû-i zandan sakınmak,
43. Zekât vermek ve malî cihatta bulunmak,
44. Hayız ve nifas halinde eşiyle birleşmemek,
45. Bütün günahlardan; kalbini temiz tutumak,
46. Yetimin malını haksız olarak yememek,
47. Kibirlilik etmemek,
48. Livâta ve zinâ yapmamak,
49. Beş vakit namazı muhafaza etmek,
50. Zulm ile halkın malını yememek,
51. Allâh’a şirk (ortak) koşmamak,
52. Riyâdan (gösterişten) sakınmak,
53. Yalan yere yemin etmemek,
54. Verdiği sadakayı başa kakmamak.

(*) Zikir: Dil veya kalb ile yapılır. Kalb ile yapılana zikr-i hafî denir. Kur’anı Kerim okumak, Kelime-i tevhid, tehlil, salevât-ı şerîfe ve duâları okumak da dil ile yapılan Zikir cümlesindendir.

.
Hasan Arikan  – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Etiketler: | Leave a Comment »

Teyemmümün Farzları

Posted by Site - Yönetici Mart 16, 2011

Teyemmümün Farzları

 

1. Niyet,
2. İki darb ve mesih.

.
Hasan Arikan – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Guslün Farzları

Posted by Site - Yönetici Mart 16, 2011

Guslün Farzları

 

1. Ağzına su vermek,
2. Burnuna su vermek,
3. Bütün bedenini yıkamak.

.
Hasan Arikan  – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Abdestin Farzları

Posted by Site - Yönetici Mart 16, 2011

Abdestin Farzları

 

1. Yüzünü yıkamak,
2. Kollarını (dirsekleriyle beraber) yıkamak,
3. Başının dörtte birini meshetmek,
4. Ayaklarını (topuklarıyla beraber) yıkamak.

.
Hasan Arikan  – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

İslâmın Şartları

Posted by Site - Yönetici Mart 16, 2011

 İslâmın Şartları

 

1. Kelime-i şehâdet getirmek,
2. Namaz kılmak
3. Zekât vermek,
4. Oruç tutmak,
5. Haccetmek.

.
Hasan Arikan  – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

İmânın Şartları

Posted by Site - Yönetici Mart 16, 2011

İmânın Şartları

 

1. Allâh’ın varlığına ve birliğine inanmak,
2. Allâh’ın meleklerine inanmak,
3. Allâh’ın kitaplarına inanmak,
4. Allâh’ın peygamberlerine inanmak,
5. Âhiret gününe inanmak,
6. Kadere, hayır ve şerrin yaratıcısının Allâh (Celle Celâlühû) olduğuna inanmak.

.
Hasan Arikan – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: