Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 06 Şub 2011

İlmin Yolları ve Bilgi Vasıtalarımız

Posted by Site - Yönetici Şubat 6, 2011

İlmin Yolları ve Bilgi Vasıtalarımız

 

Ilmin yollari üçtür.

1. Hâvass-i selîme: Görme, isitme, tatma, dokunma ve koklama isimlerini verdigimiz bes duygu.
2. Haber-i sâdik: Dogru haberdir ki, iki kisimdir:
a) Peygamberlerin verdigi haber,
b) Yalanda birlesmeleri mümkün olmayan bir toplulugun verdigi haber.
3. Akil.

.
Hasan Arikan – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Edille-i Şer’iyye

Posted by Site - Yönetici Şubat 6, 2011

Edille-i Şer’iyye

 

Edille-i ser’iyye, dînî ve ser’î hükümlerin çikarildigi ve dayandiklari kaynaklardir ki, bunlar da dörttür:

1. Kitap: Kur’an-i Kerîm.
2. Sünnet: Peygamberimizin mübârek sözleri, isle-dikleri ve baskalari tarafindan yapilan islerde o isi tasvip mâhiyetindeki sükûtlaridir.
3. Icmâ-i ümmet: Bir asirda, Ümmet-i Muhammed’in müctehidlerinin bir mesele hakkinda ittifak etmeleridir.
4. Kiyâs-i Fukahâ: Bir hâdisenin kitap, sünnet ve icmâ-i ümmetle sâbit olan hükmünü; ayni illete, ayni sebebe ve ayni hikmete dayandirarak o hâdisenin tam benzerinde de isbat etmekten ibârettir.

Ictihad: Ser’î hükmü, ser’î delîlinden çikarma hususunda olanca ilmî kuvvetini sarfetmektir.

Müctehid: Herhangi bir ser’î hükmü âyet-i kerîme ve hadîs-i seriflerden çikaran, kiyas yapabilen büyük âlimdir. Müctehid olabilmek için, bütün islâmî ilimlere vakif olduktan sonra mevhibe-i ilâhî (Allâh vergisi) olan ledünnî ilme de mazhar olmak lâzimdir.

.
Hasan Arikan – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Müslümanın Dikkatle Kaçınması Gereken Hususlar

Posted by Site - Yönetici Şubat 6, 2011

Müslümanın Dikkatle Kaçınması Gereken Hususlar

1. Ehl-i Sünnete uymayan bozuk i’tikatlar,
2. Ameli terk etmek,
3. Niyette ve islerinde dogruluktan ayrilmak,
4. Günahta israr etmek,
5. Islâm ni’metine sükrü terk etmek,
6. Îmansiz gitmekten korkmamak,
7. Baskalarina zulmetmek,
8. Sünnet üzere okunan ezana icâbet etmemek,
9. Dine aykiri olmayan yerlerde, Anne ve babasina âsi olmak,
10. Çok yemin etmek.
11. Namazi hafife almak, tadîl-i erkâni terk etmek,
12. Haram olan içkileri içmek,
13. Müslümanlara eziyet vermek,
14. Velî olmadigi halde velilik iddiasinda bulunmak,
15. Günahini unutmak,
16. Kendini begenmek, kendisini çok âlim görmek,
17. Koguculuk ve giybet etmek,
18. Mümin kardesine hased etmek, çekememek,
19. Ülü’l-emre itaat etmemek,
20. Bir adama, tecrübe etmeden, iyi veya kötüdür diye pesin hükümde bulunmak,
21. Yalan söylemek,
22. Dîni ögrenmekten kaçinmak,
23. Erkeklerin kadinlara, kadinlarin erkeklere benzemeye çalismasi,
24. Din düsmanlarina sevgi beslemek,
25. Hakîki din âlimlerine düsman olmak.

.
Hasan Arikan – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Îmanın Koruyucu Kaleleri

Posted by Site - Yönetici Şubat 6, 2011

Îmanın Koruyucu Kaleleri

 

Îman, mü’minin kalbinde Allâh’in yaktigi bir mes’ale, bir nurdur. Bunun koruyucu kaleleri, çerçevesi, surlari ise, asagidaki sekilde görülecegi gibi farzlar, vâcibler, sünnetler, müstehablar, mendublar ve nâfilelerdir.

Îman, bu ibâdetlerle çerçevelenip kale içine alinarak korunur. Imani koruyan bu kaleleri yikanlar yani, farzlari, vâcibleri, sünnetleri terk edenler, imanlarini kolay kolay muhafaza edemezler.

Farz, vâcib, sünnet, müstehab, mendûb ve nafilelerin târifleri ilerideki sayfalarda gelecektir.

.
Hasan Arikan  – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Posted by Site - Yönetici Şubat 6, 2011

İmanın Devamının Şartları

 

Dünyada insan için birinci derecede lüzumlu olan imandir. Her insan iman etmek ve bu imani âhirete götürmekle mükelleftir. Bunun için de, bütün müminlerin asagidaki hususlara dikkat etmesi lâzimdir:

1. Gaybe inanmak. Gayb, bes duyu ile anlasilamayan seylerdir. Allâh, melek, Cennet, Cehennem ve cin gibi.
2. Helâlin helâl olduguna inanmak. Yâni helâl seylere haram dememek.
3. Haramin haram olduguna inanmak. Yâni haram olan seylere helâl dememek. Meselâ: Bira dahil alkollü içkilere, faize ve diger haram olan seylere helâl dememek.
4. Dâima Allâh’dan korkmak.
5. Mukaddesâta (Islam’in mukaddes saydigi seylere) hürmetkâr olup hafife almaktan kaçinmak.
6. Allâh’in rahmetinden ümidini kesmemek.
7. Kâfiri kâfir bilmek, mü’mini mü’min bilmek. Meselâ: Bir kimse, sözle, yaziyla veya fiilen din düsmanligi yapan birine müslüman dese dinden çikar.
Ayrica, dine hizmet eden ve dini yaymaya çalisan iman sahiplerine de kâfir diyen, yine dinden çikmis olur.
8. Allâh’a mekân izâfe etmemek. Meselâ, Allâh göktedir demek insani dinden çikarir.
9. Kur’ân’a süphesiz inanmak. Meselâ, Kur’anin eksik veya fazla oldugunu söylemek, Cebrâil hata etti demek, insani dinden çikarir.

.
Hasan Arikan –  Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Şiir

Posted by Site - Yönetici Şubat 6, 2011

 Şiir

 

Açılır bahtımız bir gün hemen battıkça batmaz ya
Sebepler halk eder Hâlik, kerem bâbın kapatmaz ya.
Benim Hakk’a münacâtım değildir rızk için hâşâ
Hüdâ Rezzâk-ı âlemdir rızıksız kul yaratmaz ya.
Erzurumlu İbrahim Hakkı

.
Hasan Arikan –  Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Tevekkül

Posted by Site - Yönetici Şubat 6, 2011

Tevekkül

 

Tevekkül, maksada erişmek için, maddî ve mânevî sebeplerin hepsini yerine getirdikten sonra, neticesini Allâh’dan beklemektir. Kişi şâyet beklediğine ulaşamazsa, üzülmemeli; “Hakkımda belki bu daha hayırlıdır” diyerek, kaderine râzı olmalıdır. Çünkü, Kur’ân-ı Kerîm’de Cenâb-ı Hakk, “Siz birşeyi seversiniz, onun için çalışır ve onu elde etmek istersiniz, fakat bilmezsiniz ki, onun sonunda sizin için şer vardır. Yine siz birşeyi sevmezsiniz, hoşunuza gitmez ve istemezsiniz, fakat bilmezsiniz ki, sizin için onun sonunda hayır vardır” buyuruyor.

.
Hasan Arikan – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Rızık Mes’elesi

Posted by Site - Yönetici Şubat 6, 2011

Rızık Mes’elesi

 

Rızık, Allâhü Teâlâ’nın, hayat sahiplerine gıdalan-maları için verdiği ve onların da yediği şeylerdir. Lâkin insan kendi öz irâdesi ile rızkını helâl veya haram yollardan kendisi seçer ve Allâhü Teâlâ da o yoldan verir. İşte bunun için, rızkını helâlden talep etmeyip haram yiyenler irâde ve ihtiyarlarını kötüye kullandıklarından kendileri mes’uldürler.

Rızka değil, Rezzak’a yani rızkı verene bağlanmak lâzımdır. Her canlının rızkını veren Rezzak-ı Âlem olan Hz. Allâh’dır. Ona inanmak ondan istemek gerekir. Zira, onun hazinesi büyüktür, sonsuzdur. Ona hakîki bir imanla bağlananlar sıkıntı çekmezler. Fakat, Rezzâk olan Allâh’ı unutup da rızka bağlı kalanlar çok sıkıntı çekerler ve hüsrandan kurtulamazlar.

.
Hasan Arikan – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Kazâ

Posted by Site - Yönetici Şubat 6, 2011

 Kazâ

Kazâ, Cenâb-ı Hakk’ın ezelde takdir buyurduğu hâdiselerin, zamanı gelince ilim ve irâdesine uygun olarak meydana gelmesidir.

.
Hasan Arikan  – Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

Kader

Posted by Site - Yönetici Şubat 6, 2011

 Kader

 

Kader, ezelden ebede kadar hayır ve şer (iyi kötü) meydana gelecek bütün hâdiseler hakkında Cenâb-ı Hakk’ın kendi ilmi icabı bilip takdir buyurmasıdır.

.
Hasan Arikan –  Muhtasar Ilmihal

Posted in Diger Konular, Güncel, Genel | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: