Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 28 May 2010

HAYIRLI CUMALAR

Posted by Site - Yönetici Mayıs 28, 2010

HAYIRLI CUMALAR

HAYIRLI CUMALAR

HAYIRLI CUMALAR

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel | 2 Comments »

Sıratın vasfı ve insanların oradan farklı süratte geçecekleri

Posted by Site - Yönetici Mayıs 28, 2010

Sıratın vasfı ve insanların oradan farklı süratte geçecekleri

Sıratın vasfı ve insanların oradan farklı süratte geçecekleri

Sıratın vasfı ve insanların oradan farklı süratte geçecekleri:

Beyhakî… Ebû Hüreyre’den rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle bu­yurmuştur:

Sırat köprüsü cehennemin iki yakasının üzerine kurulur. Kaygandır, üzerinde ayak durmaz. (İnsanlar geçerlerken) peygamberler, “Allah’ım selâ­met ver, selâmet ver.” derler. Kimi şimşek hızında geçer. Kimi göz açıp ka­payacak kadar kısa bir sürede geçer. Kimi rahvan atlar, katırlar ve merkepler gibi koşarak geçip gider. Kimi yara bere almadan, kimi yaralanıp berelene­rek geçip gider. Kimi de oraya düşer. Onun yedi kapısı olup, her kapıdan on­ların girecekleri ayrılmış bir kısım vardır.

Beyhakî… Halil b. Mürre’den rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) yatma­dan önce mutlaka Mülk ve Secde surelerini okur ve şöyle derdi:

Hamîmler yedi tanedir. Cehennemin kapılan da yedi tanedir: Hutame, cehennem, lezâ, sair, sakar, haviye ve cahim. Kıyamet gününde bu hamim (le başlayan sure) Ierden her biri cehennemin bir kapısına gelir durur ve şöyle der: “Allahım! Bana inanan ve beni okuyan kimseleri bu kapılardan içeri Sokma!

Ebubekir b. Ebi’d-Dünya… Asım b. Damüre’den rivayet etti ki; Hz. Ali şöyle demiştir:

Cehennemin kapılan üst üstedirler. (Böyle derken hadisin râvilerinden Ebû Şihâb parmaklarıyla gösterdi) Önce bu, sonra bu, sonra bu, sonra da bu doldurulur.”

Cehennemin yedi kapısı vardır” mealindeki hadisle ilgili olarak Ebube­kir b. Ebi’d-Dünyâ… İbn Cüreyc’in şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Cehennemin yedi kapısının ilkinin adı cehennem; sonrakinin leza, sonrakinin Hu­tame, sonrakinin sair, sonrakinin sakar, sonrakinin cahim -ki orada Ebû Ce­hil vardır- sonrakininse Haviye’dir.”

Tirmizî… İbn Ömer’den rivayet etti ki; Rasûullah (s.a.v.) şöyle buyur­muştur:

Cehennemin yedi kapısı vardır.” Tirmizî bu hadisi rivayet ettikten son­ra “Bu garip bir hadistir” demiştir.

Übeyy b. Kâ’b dedi ki: “Cehennemin yedi kapısı vardır. Bunlardan biri Haruriler içindir.”

Vehb b. Münebbih dedi ki: “Cehennemin her iki kapısı arasındaki me­safe yetmiş senelik yoldur. Her kapı, bir üstündekinden yetmiş kat daha kuv­vetlidir.

Yüce Allah buyurdu ki: “Ey inananlar! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun. Onun yakıtı, insanlar ve taşlardır. Görevlileri, Allah’ın kendilerine verdiği emirlere baş kaldırmayan, kendilerine buyrulanları yerine getiren pek haşin meleklerdir.” (Tahrim, 66/6)

Yani o görevliler, kendilerine verilen emirleri yerine getirecek güçtedir­ler. Bu emirleri uygulamak için azim sahibidirler. Büyük işleri yapabilecek kadar acı kuvvete, göz alıcı şiddete sahiptirler. Yüce Allah buyurdu ki:

Orada on dokuz bekçi vardır. Cehennemin bekçilerini yalnız melekler­den kılmışızdır.” (Müddessir, 74/30-31). Çünkü onlar son derece itaatkâr ve kuv­vetlidirler. “Sayılarını bildirmekle de ancak inkâr edenlerin denenmesini sağ­ladık.” (Müddessir, 74/31) Bununla, kâfirleri deneyip imtihan etmek istedik. San­ki bu on dokuz görevi melek, kendilerine bağı yardımcılarının öncüleri gibi­dirler. Bunu şu ayetten; “Onu alın, bağlayın” (Hakka, 69/30) bahsederken riva­yet etmiştik. Sonra yüce Rab bu emri verince yetmiş bin zebanî o suçluyu he­men alıp götürürler. Yüce Allah buyurdu ki: “O gün hiç kimse Allah’ın azâb ettiği gibi azâb edemez. Hiç kimse onun vurduğu bağ gibisini bağlayamaz.“(Fecr, 89/25-26)

Hafız Ziya… Enes’ten rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyur­muştur:

Canım kudret elinde bulunan zât’a yemin ederim ki; cehennem melek­leri, cehennemin yaratılmasından bin sene önce yaratılmıştır. Her gün güçle­rine güç katarlar. Öyle ki, yakalayacakları kimseleri perçem ve ayaklarından yakalarlar.”

Kaynak : Ölüm ve Ötesi – İbni Kesir

..

Posted in Ölüm Ve Ötesi - İbni Kesir, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Yorumlar | 1 Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: