Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 22 May 2010

Cehennemliklerin Ağlaması.

Posted by Site - Yönetici Mayıs 22, 2010

Cehennemliklerin Ağlaması.

Cehennemliklerin Ağlaması.

Cehennemliklerin Ağlaması:

Allah Azze ve Celle bizi ondan kurtarsın.

Ebû Ya’lâ el-MavsıIî… Enes b. Mâlik’ten (r.a.) rivayet ettiğine göre Re-sûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Ey insanlar! Ağlayınız; ağlayamazsanız ağlar gibi görününüz. Çünkü cehennemlikler, cehennemde, gözyaşları yanaklarından iplikler gibi akıncaya kadar ağlarlar; nihayet gözyaşları kesilir, gözleri gemilerin yüzebileceği büyüklükte oyuklara dönüşür.

İbn Mâce… Zeyd b. Refî’den merfu olarak, şöyle dediğini rivayet edi­yor:

Cehennemlikler ateşe girdiklerinde bir zaman göz yaşı akıtarak ağlar­lar. Ondan sonra bir zamanda gözlerinden irin akıtarak ağlarlar. Cehennem nöbetçileri onlara:Ey bahtsızlar topluluğu! Sakinlerine merhamet edilen bir diyarda, yani dünyada ağlamadınız. Şimdi medet dileyecek birini bulabilecek misiniz bakalım?” derler. Onlar da yüksek sesle şöyle derler: “Ey cennetlik­ler! Ey babalar, analar ve evlat topluluğu! Mezarlardan susamış olarak çıktık. Mahşerde uzun süre susuz bekledik. Bu günde susamış haldeyiz. Bize bi­raz su ya da Allah’ın size rızık olarak bahşettiği şeylerden birazını gönderin.” Kırk sene müddetle kendi hallerine bırakılırlar. Onlara hiç kimse cevap ver­mez. Sonra onlara: “Siz bekleyeceksiniz” denilir ve onlar her hayırdan ümit keserler.” Nitekim yüce Allah buyurmuş ki:Ateş onların yüzlerini yalar. Dişleri sırıtıp kalır.

İmamı Ahmed b. Hanbel… Ebû Saîd’den rivayet etti ki; Peygamber (s.a.v.), “Dişleri sırıtıp kalır.” mealindeki âyeti okuduktan sonra şöyle buyur­du:

Adamın yüzünü ateş yakar, üst dudağı büzülür, başının tepesine kadar ekilir; alt dudağı da sarkıp göbeğine kadar uzanır.

Tirmizî de bu hadisi… Mübarek’ten rivayet etmiştir. Hasen ise bunun sa­hih ve garib olduğunu söylemiştir.

İbn Merdeveyh… Ebû Derdâ’dan rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.), “Ateş onların yüzlerini yalar” âyetiyle ilgili olarak şöyle buyurmuştur:

Ateş onların yüzlerini öyle bir yalar ki, (vücutlarının) etleri topukları­na akar!

Kaynak : Ölüm ve Ötesi – İbni Kesir

..

Posted in Ölüm Ve Ötesi - İbni Kesir, Bunları Biliyormuydunuz, Cennet & Cehennem, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Yorumlar | 1 Comment »

DÎNE ZARAR VEREN YEDİ MUSÎBET

Posted by Site - Yönetici Mayıs 22, 2010

a52142363bf58463e9af617de1656c3f copy

DÎNE ZARAR VEREN YEDİ MUSÎBET

Resûl-i Ekrem (s.a.v.)ashâbına şöyle buyurmuştur:

“İyi ameller yapmakta acele ediniz.

Siz, korkmak ve gayrete gelmek için, şu yedi şeyin gelip çatmasından daha kötü birşey mi bekliyorsunuz?

Bİrincisi:Herşeyi unutturan fakirlik… (Dînî vazifelerini yerine getiremeyecek derecede geçim derdine düşmek.)

İkincisi:Azdıran zenginlik, insanı sefâhate sevk eden servet çokluğu).

Üçüncüsü:Aklı ve sağlığı bozan (dînî vecibelerini yerine getirmeye mâni olan)hastalık.

Dördüncüsü:Muhâkeme ve şuuru gideren, bunaklık derecesindeki ihtiyarlık.

Beşincisi:Ansızın gelen (insanı âhirete hazırlığı olmadan yakalayan)ölüm.

Altıncısı:Korkutucu istikbâl fitnelerinin en fenâsı bulunan Deccal fitnesi.

Yedincisi:Kıyâmetin kopması. (Sünenü Tirmizî)

02.12.97 Fazilet takvimi

Posted in Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Din, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Yorumlar | 1 Comment »

Cehennemin kapıları, bekçi ve zebanilerinin evsafı. Allah bizi cehennemden ve onlardan korusun

Posted by Site - Yönetici Mayıs 22, 2010

Cehennemin kapıları

Cehennemin kapıları

Cehennemin kapıları, bekçi ve zebanilerinin evsafı. Allah bizi cehennemden ve onlardan korusun:

Yüce Allah buyurdu ki:

İnkâr edenler, bölük bölük cehenneme sürülür. Oraya vardıklarında! kapıları açılır. Bekçileri onlara:Size içinizden Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bu güne kavuşacağınızı ihtar eden peygamberler gelmedi mi?” derler “Evet geldiderler. Lâkin azâb sözü inkarcıların aleyhine gerçekleşir. Onlara:Temelli kalacağınız cehennemin kapılarından girin; böbürlenenlerin durağı ne kötüdür!denir.” (Zümer, 39/71-72)

O Cehennemin yedi kapısı olup, her kapıdan onların girecekleri  ayrılmış bir kısım  vardır.”

Kaynak : Ölüm ve Ötesi – İbni Kesir

..

Posted in Ölüm Ve Ötesi - İbni Kesir, Cennet & Cehennem, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Yorumlar | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: