Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 21 Mar 2010

Cehennem o kadar derindir ki, oraya atılan bir taş, ancak yetmiş senede dibine ulaşır.

Posted by Site - Yönetici Mart 21, 2010

Cehennem o kadar derindir ki, oraya atılan bir taş, ancak yetmiş senede dibine ulaşır.

Cehennem o kadar derindir ki, oraya atılan bir taş, ancak yetmiş senede dibine ulaşır.

Cehennem o kadar derindir ki, oraya atılan bir taş, ancak yetmiş senede dibine ulaşır:

Hafız Ebû Ya’lâ… Ebû Musa el-Eş’arî’den rivayet etti ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Bir taş cehenneme atılacak olursa, ancak yetmiş bahar (yıl) sonra dibi­ne ulaşır.

Abdullah b. Mübarek… Mücahid’den rivayet etti ki; İbn Abbas şöyle de­miştir:

Cehennemin ne kadar geniş olduğunu biliyor musunuz? —- Hayır.

Evet vallahi, gerçekten bilmiyorsunuz. (Cehennemliklerden) birinin kulak memesiyle omuzu arasmdaki mesafe, yetmiş bahar (yıl)lık bir yoldur.

— Hayır, olamaz!..

—  Evet vallahi, gerçekten bilmiyorsunuz. Çünkü Âişe (r.a.) bana, şu ayet-i kerimeyi Bütün yeryüzü, kıyamet günü O’nun avucundadır. Gökler, O’nun kudretiyle durulmuş olacaktır.” (Zumer, 39/67)  Rasûlullah (s.a.v.)’e nak­ledip “O gün insanlar nerede bulunacaklar?” diye sorduğunu; Rasûlullah (s.a.v.)’in de ona: “Cehennem köprüsü üzerinde olacaklardediğini naklet­ti.

Sahih-i Müslim’de… İbn Mes’ud’dan merfu olarak şöyle bir hadis riva­yet edilmiştir:

Kıyamet gününde cehennen) yetmiş bin yuara çekilerek getirilecektir. Her yuları yetmiş bin melek tutup çekecektir.” Bu, İbn Mes’ud’dan mevkuf  olarakta rivayet edilmiştir. Doğrusunu Allah bilir.

Ali b. Mûsâ er-Rızâ… Hz. Ali’nin şöyle dediğini rivayet etmiştir: Siz şu âyetin tefsirini biliyor musunuz? “Ama yer, çarpılıp paralandığı zaman; melekler sıra sıra dizilip Rabbinin buyruğu gelince, o gün, cehennem ortaya konur. O gün insan öğüt almaya çalışır ama artık öğütten ona ne?” (Fecr, 89/21-23)

Yukarıdaki soruyu sorup, peşinden bu âyeti okuduktan sonra Hz. Ali şöyle demiştir: “Kıyamet günü olduğunda cehennem yetmiş bin yularla çeki­lerek getirilir. Her yuları yetmiş bin meleğin elinde olacaktır. Cehennemin küçücük bir kıvılcımı etrafa saçılır. Eğer Allah onu tutmasaydı, gökleri ve yeri yakardı!

imam Ahmed b. Hanbel… Abdullah b. Amr’dan rivayet etti ki; Rasûlul-lah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Şunun gibi (başına işaret ederek) bir kurşun gökten yere bırakılsa -ki bu, beşyüz senelik yoldur- gece olmadan önce yeryüzüne ulaşır. Eğer bu kur­şun cehennemdeki zincirin ucundan bırakılacak olsa, cehennemin dibine ulaşmadan önce aradan gecei gündüzlü kırk sene geçer.” Bunu Tirmizî de ri­vayet etmiştir.

İmam Ahmed b. Hanbel… Makil’in babasından rivayet etti ki; Rasûlul-lah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Sıcaklık, cehennemin kendisidir.”

Cehennemliklerin Gövdeleri İrileştirilecektir. Allah Bizi Onların Halinden Korusun:

Yüce Allah buyurdu ki:

Doğrusu âyetlerimizi inkâr edenleri ateşe sokacağız. Derilerinin her ya­nışında, azabı tatmaları için onları başka derilerle değiştireceğiz. Allah güç­lüdür, hakimdir.” (Nisa, 4/56)

İmam Ahmed b. Hanbel… İbn Ömer’den rivayet etti ki; Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Cehennemlikler ateşin içinde irileştirilirler. Öyleki onlardan birinin ku­lak memesiyle omuzunun arası yediyüz senelik yol olur. Derisinin kalınlığı yetmiş zira’; azı dişi de Uhud dağı kadar olur!

Beyhakî de böyle bir rivayette bulunmuştur. Doğrusunu Allah bilir. Bu kelime ve cümleleriyle bu hadis gariptir. Ama başka varyantlarda bunun bir ksmmı doğrulayıcı ifadeler vardır. Ebû Hüreyre’den de bunu teyid edici bir rivayet vardır. Doğrusunu Allah bilir.

Kaynak : Ölüm ve Ötesi – İbni Kesir

Posted in Ölüm Ve Ötesi - İbni Kesir, Bunları Biliyormuydunuz, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Leave a Comment »

Kalblerin Değişmesi

Posted by Site - Yönetici Mart 21, 2010

2kalpleri muhurlenenler,kalpler,hastalik, (2)

Kalblerin Değişmesi

Bilki, muhakkak bu belâ ve hüsran iyiliğin değerini bilmeyenlere bir ceza ve nimeti veren zata, nankörlük edenler için bir uyarmadır. Bu cezalar, kişiyi vuslatın izzet ve şerefinden ayrılığın zillettine düşürür. Daha önceki ümmetlerin cezaları, ya başka bir varlığa dönüştürülmek veya derhal yerin dibine geçirilmek şekliyle hemen dünyada verilirdi. Bu ümmetin cezası ise kalblerde olur. Kalblere verilen ceza ise bedenlere ve nefislere verilen cezâ’dan daha şiddetli ve ağırdır. Allahü Teâiâ buyurdular:

Biz onların kalblerini ve gözlerini ters döndürürüz. İlkin buna iymân etmedikleri gibi bırakiveririz kendilerini de, tuğyanları içinde körü körüne bocalar giderler.67110″ 62°

Yine, Meliklerin hizmetiyle edeblenmeyenin, seyrü suluk esnasında kaytaran ve hürmet ayağıyla kurbet (yakınlık) bast (yayma) işini indirmeyenlerin hali de böyledir. Onlar, mahrumiyeti haketmiş, hüsranı çekmiştir ve onlar, sultanın siyâsetiyle belâ’ya uğrarlar. Sonra başka bir varlığa dönüşmek, domuza benzemek gibidir. Domuz, pislikleri iğrenmeden yemektedir. Dolayısıyla haram yiyen bir insanın kalbi de (bütün pislikler ile iştigâl ettiğinden) bu manâ’da domuza dönüşmüş demektir. Kalbin değişmesinin alâmeti üç şeydir:

1 -Kalbi bozuk olan kimse, ibâdet ve taatin tadına eremez.

2-Masiyetten (günah işlemekten) korkmaz.

3-Hiçbir kimsenin ölümünden ibret almaz. Belki hergün biraz daha   dünyaya   rağbet   eder.   “Zühretü’-Riyâz”   isimli   kitabta böyledir.

Avf bin Abduilah’dan rivayet olundu.

Hayır ehli buyurdular: Bazıları şu üç kelimeyi yazar.

(Birincisi:) Kim âhiret için amel ederse, dünya işlerinde Allah, ona kâfidir.

(İkincisi:) Kim kendisiyle Allah’ın arasını düzeltirse, Allah da onunla insanların arasını islâh eder.

(Üçüncüsü:) Kim, gizli hayatını düzeltirse, Allah da onun aşikâr (alenî) durumunu islâh eder.

Muhammed bin Ali et-Tirmizî hazretleri buyurdular: Dört sınıfın ıslâhı dört yerdedir.

1-Çocukların islâhı kitabdadır.

2-Yol kesicilerin ıslâhı, hapishanede.

3-Kadınların islâhı evlerinde.

4-Yaşlıların islâhı ise, mescid ve ma’betlerdedir.

Kaynak : Rûhu’l-Beyan Tefsiri Tercümesi

..

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Ruhu`l Beyan Tefsirinden Kıssalar, Yorumlar | Leave a Comment »

Muhtasar İlmihal – Hasan Arıkan

Posted by Site - Yönetici Mart 21, 2010

Muhtasar İlmihal - Hasan Arıkan

Muhtasar İlmihal – Hasan Arıkan

Muhtasar İlmihal – Hasan Arıkan

 

YAZILARIN TAMAMINI OKUMAK İÇİN YAZININ ALTINDAKİ OBJELERE TIKLAYINIZ:

Eserin yazarı Hasan Arikan
Önsöz
Önsöz
Muhim-hatirlatma
Mühim Hatırlatma

DİNİMİZ İSLAM
Din
Din
Şerîat
Şerîat
ÎMAN
ÎMAN
Îmanın Şartları
Îmanın Şartları
Allâhü Teâlâ’ya İman
Allâhü Teâlâ’ya İman
Sıfât-ı Zâtiyye
Sıfât-ı Zâtiyye
Sıfât-ı Subûtiyye
Sıfât-ı Subûtiyye
Meleklere İman
Meleklere İman
Dört Büyük Melek
Dört Büyük Melek
Kitaplara İman
Kitaplara İman
Suhuf (Sayfalar)
Suhuf (Sayfalar)
Kitaplar
Kitaplar
Peygamberlere İman
Peygamberlere İman
Peygamberlerin Sıfatları
Peygamberlerin Sıfatları
Kur’an’da İsimleri Geçen Peygamberler
Kur’an’da İsimleri Geçen Peygamberler

Peygamberimiz
Peygamberimizin Ecdâd-ı Âlîsi (Dedeleri)
Peygamberimizin Ecdâd-ı Âlîsi (Dedeleri)
Peygamberimizi İyi Tanıyalım
Peygamberimizi İyi Tanıyalım
Ashâb-ı Kirâm
Ashâb-ı Kirâm
Âhiret Gününe İman
Âhiret Gününe İman
Ecel
Ecel
Kader ve Kazâya İman
Kader ve Kazâya İman
İrâde-i Cüz’iyye
İrâde-i Cüz’iyye
Kader
Kader
Kazâ
Kazâ
Rızık Mes’elesi
Rızık Mes’elesi
Tevekkül
Tevekkül
Şiir
Şiir
İmanın Devamının Şartları
İmanın Devamının Şartları
Îmanın Koruyucu Kaleleri
Îmanın Koruyucu Kaleleri
Müslümanın Dikkatle Kaçınması Gereken Hususlar
Müslümanın Dikkatle Kaçınması Gereken Hususlar
Edille-i Şer’iyye
Edille-i Şer’iyye
İlmin Yolları ve Bilgi Vasıtalarımız
İlmin Yolları ve Bilgi Vasıtalarımız
Mezheb
Mezheb
Amelde Hak Mezhebler
Amelde Hak Mezhebler
İSLAMIN ŞARTLARI
İSLAMIN ŞARTLARI
Ef’âl-i Mükellefîn
Ef’âl-i Mükellefîn
Namazın Şartları ve Rükünleri
Namazın Şartları ve Rükünleri
Hadesten Tahâret
Hadesten Tahâret
Abdest
 Abdest
Abdestin Farzları
Abdestin Farzları
Abdestin Sünnetleri
Abdestin Sünnetleri
Abdestin Mekruhları
Abdestin Mekruhları
Abdesti Bozan Şeyler
Abdesti Bozan Şeyler
Abdest Nasıl Alınır
Abdest Nasıl Alınır
Kadr Sûresi
Kadr Sûresi
Gusül
Gusül
Guslün Farzları
Guslün Farzları
Guslün Sünnetleri
Guslün Sünnetleri
Gusül Abdesti Nasıl Alınır
Gusül Abdesti Nasıl Alınır
Gusül Abdesti ve Kaplama Diş Mes’elesi
Gusül Abdesti ve Kaplama Diş Mes’elesi
Diş Doldurtma Mes’elesi
Diş Doldurtma Mes’elesi
Teyemmüm
Teyemmüm
Teyemmümün Farzları
Teyemmümün Farzları
Teyemmüm Nasıl Yapılır
Teyemmüm Nasıl Yapılır
Mestler Üzerine Mesh
Mestler Üzerine Mesh
Meshin Miktarı
Meshin Miktarı
Meshi Bozan Şeyler
Meshi Bozan Şeyler
Sargı ve Yara Üzerine Mesh
Sargı ve Yara Üzerine Mesh
Kadınlara Mahsus Haller
Kadınlara Mahsus Haller
Hayız ve Nifas Hallerinde Yapılması Haram Olan Şeyler
Hayız ve Nifas Hallerinde Yapılması Haram Olan Şeyler
Necâsetten Tahâret
Necâsetten Tahâret
İstinca, İstinka, İstibra
İstinca, İstinka, İstibra
Setr-i Avret
Setr-i Avret
İstikbâl-i Kıble
İstikbâl-i Kıble
Vakit
Vakit
Kerâhet Vakitleri
Kerâhet Vakitleri
Niyet
Niyet
Ezan ve Kaamet
Ezan ve Kaamet
Namazın Rükünleri
Namazın Rükünleri
İftitah Tekbiri
İftitah Tekbiri
Kıyam
Kıyam
Namazda Okunan Bâzı Sûre ve Âyetler
Namazda Okunan Bâzı Sûre ve Âyetler
Fâtiha-i Şerîfe
Fâtiha-i Şerîfe
Âyetü’l-Kürsî
Âyetü’l-Kürsî
İnşirah Sûresi (Elem neşrahleke…)
İnşirah Sûresi (Elem neşrahleke…)
Fîl Sûresi (Elemtera…)
Fîl Sûresi (Elemtera…)
Kureyş Sûresi (Liiylafi…)
Kureyş Sûresi (Liiylafi…)
Mâûn Sûresi (Eraeytellezii…)
Mâûn Sûresi (Eraeytellezii…)
Kevser Sûresi (İnnâ a’taynaa…)
Kevser Sûresi (İnnâ a’taynaa…)
Kâfirûn Sûresi (Kulya…)
Kâfirûn Sûresi (Kulya…)
Nasr Sûresi (İza caa e…)
Nasr Sûresi (İza caa e…)
Leheb Sûresi (Tebbet…)
Leheb Sûresi (Tebbet…)
İhlâs Sûresi (KulhüvAllâh…)
İhlâs Sûresi (KulhüvAllâh…)
Felak Sûresi (Kul euuzü birabbil felak…)
Felak Sûresi (Kul euuzü birabbil felak…)
Nâs Sûresi (Kul Euuzü birabbinnaas…)
Nâs Sûresi (Kul Euuzü birabbinnaas…)

Namazda Okunan Bazı Dualar
Tekbir ve Sübhâneke
Tekbir ve Sübhâneke
Tehıyyât
Tehıyyât
Salevât-ı Şerîfeler
Salevât-ı Şerîfeler
Salevât-ı Şerîfeden Sonra Okunacak Duâ
Salevât-ı Şerîfeden Sonra Okunacak Duâ
Kunut Duâları
Kunut Duâları
Rükû
Rükû
Secde
Secde
Ka’de-i Ahîre
Ka’de-i Ahîre
Namazın Vâcibleri
Namazın Vâcibleri
Namazın Sünnetleri
Namazın Sünnetleri
Namazın Âdâbı
Namazın Âdâbı
Namazın Mekruhları
Namazın Mekruhları
Namazı Bozan Şeyler
Namazı Bozan Şeyler
Namaz Nasıl Kılınır
Namaz Nasıl Kılınır
Sabah Namazı
Sabah Namazı
Öğle Namazı
Öğle Namazı
İkindi Namazı
İkindi Namazı
Akşam Namazı
 Akşam Namazı
Yatsı Namazı
Yatsı Namazı
Vitir Namazı
Vitir Namazı
Sehiv Secdesi – Sehiv Secdesi’nin İcabettiği Yerler
Sehiv Secdesi – Sehiv Secdesi’nin İcabettiği Yerler
Sehiv Secdesi’nin Yapılışı
Sehiv Secdesi’nin Yapılışı
Cuma Namazı
Cuma Namazı
Cuma Namazına Niyet
Cuma Namazına Niyet
Bayram Namazı
Bayram Namazı
Kaza Namazları
Kaza Namazları
Bazı Nâfile Namazlar
Bazı Nâfile Namazlar
Evvâbin Namazı
Evvâbin Namazı
Duhâ Namazı
Duhâ Namazı
Teheccüd Namazı
Teheccüd Namazı
Tesbih Namazı
Tesbih Namazı
Tesbih Namazının Kılınışı
Tesbih Namazının Kılınışı
ABDEST FOTOĞRAFLARI
ABDEST FOTOĞRAFLARI
KADIN ve ERKEĞİN NAMAZ KILIŞ ŞEKİLLERİ
KADIN ve ERKEĞİN NAMAZ KILIŞ ŞEKİLLERİ
Cenâze Bahsi
Cenâze Bahsi
Kefen
Kefen
Cenâze Nasıl Kefenlenir
Cenâze Nasıl Kefenlenir
Cenâze Namazı
Cenâze Namazı
Cenâze Namazının Kılınışı
Cenâze Namazının Kılınışı
Mühim Hatırlatma
Mühim Hatırlatma
Kabir ve Defin
Kabir ve Defin
Kabir Suâli
Kabir Suâli
Kabirde Suâl ve Cevapları
Kabirde Suâl ve Cevapları
Kabirleri Ziyâret
Kabirleri Ziyâret
Sefer Bahsi
Sefer Bahsi
Kur’an’daki Tilâvet Secdeleri
Kur’an’daki Tilâvet Secdeleri
Kur’an-ı Kerimdeki Secde Âyetleri
Kur’an-ı Kerimdeki Secde Âyetleri
Mevlid Gecesi
Mevlid Gecesi
Regâib Gecesi
Regâib Gecesi
Mi’rac Gecesi
Mi’rac Gecesi
Berât Gecesi
Berât Gecesi
Kadir Gecesi
Kadir Gecesi
Oruç
Oruç
Orucun Farzları
Orucun Farzları
Orucun Kısımları
Orucun Kısımları
Oruç Ayrıca İki Kısımdır
Oruç Ayrıca İki Kısımdır
Orucu Bozup Sadece Kazâ İcap Ettiren Şeyler
Orucu Bozup Sadece Kazâ İcap Ettiren Şeyler
Orucu Bozup Kazâ ve Keffâret İcâbettiren Şeyler
Orucu Bozup Kazâ ve Keffâret İcâbettiren Şeyler
Oruçluya Mekruh Olan Şeyler
Oruçluya Mekruh Olan Şeyler
Orucu Bozmayan Şeyler
Orucu Bozmayan Şeyler
Sadaka-i Fıtır
Sadaka-i Fıtır
Terâvih Namazı
Terâvih Namazı
Zekât
Zekât
Öşür
Öşür
Masârıf-ı Zekât
Masârıf-ı Zekât
Zekâtın Verileceği Yerler
Zekâtın Verileceği Yerler
Hac
Hac
Haccın Farz Olmasının Şartları
Haccın Farz Olmasının Şartları
Haccın Edasının Farz Olma Şartları
Haccın Edasının Farz Olma Şartları
Haccın Sıhhatinin Şartları
Haccın Sıhhatinin Şartları
Kurban
Kurban
Kurbanın Kesilme Vakti, Şekli ve Niyet
Kurbanın Kesilme Vakti, Şekli ve Niyet
Kurbanı Kesme Şekli
Kurbanı Kesme Şekli
Günah Nedir ve Başlıca Günahlar
Günah Nedir ve Başlıca Günahlar
Günahlar İki Kısımdır
Günahlar İki Kısımdır
Başlıca Büyük Günahlar
Başlıca Büyük Günahlar
Günah Hastalığından Kurtulmanın İlâcı: Tevbe ve İstiğfar
Günah Hastalığından Kurtulmanın İlâcı: Tevbe ve İstiğfar
Ümitsizlik Doğru Değildir
Ümitsizlik Doğru Değildir
Tevbenin Kabul Olmasının Şartları
Tevbenin Kabul Olmasının Şartları
Büyük İstiğfar
Büyük İstiğfar
Nefs-i Emmâre
Nefs-i Emmâre
Cihad
Cihad
Komşu Hakkına Riâyet
Komşu Hakkına Riâyet
Müsâfire Karşı Vazifelerimiz
Müsâfire Karşı Vazifelerimiz
Diğer İctimâî Vazifelerimiz
Diğer İctimâî Vazifelerimiz
Bazı Dualar
Bazı Dualar
Helaya Girerken Okunacak Dua
Helaya Girerken Okunacak Dua
Helâdan Çıkınca Okunacak Duâ
Helâdan Çıkınca Okunacak Duâ
Korkulu Bir Rüya Görünce Yapılacak Duâ
Korkulu Bir Rüya Görünce Yapılacak Duâ
Zengin Olmak İçin
Zengin Olmak İçin
Akşam Yatarken Okunacak Duâ
Akşam Yatarken Okunacak Duâ
Yataktan Kalkarken Okunacak Duâ
Yataktan Kalkarken Okunacak Duâ
Devamında Büyük Fayda Olan Dualar
Devamında Büyük Fayda Olan Dualar
Belaya Uğramış Bir Kimseyi Görünce Okunur
Belaya Uğramış Bir Kimseyi Görünce Okunur
Sabah Namazının Farzı ile Sünneti Arasında Okunacak Duâ
Sabah Namazının Farzı ile Sünneti Arasında Okunacak Duâ
Sabah Erken Kalkmak
Sabah Erken Kalkmak
Salât-ı Münciye
Salât-ı Münciye
Salât-ı Fethiyye
Salât-ı Fethiyye
Salât-ı Nâriye
Salât-ı Nâriye
Hatim Duâsı
Hatim Duâsı
Otuziki Farz
Otuziki Farz
Namazın Farzları
Namazın Farzları
İmânın Şartları
İmânın Şartları
İslâmın Şartları
İslâmın Şartları
Abdestin Farzları
Abdestin Farzları
Guslün Farzları
Guslün Farzları
Teyemmümün Farzları
Teyemmümün Farzları
Ellidört Farz
Ellidört Farz
Müslüman Çocuguna Bazi Dini Sualler
Müslüman Çocuguna Bazi Dini Sualler

Bazı Batı Bilginlerinin Dinimiz, Kur’ân-ı Kerîm ve Peygamberimiz Hakkındaki Sözleri
Everyman’s Encyclopaedia, İslâm Maddesi
Everyman’s Encyclopaedia, İslâm Maddesi
J.W. von Goethe Kur’ân-ı Kerîm Hakkında Diyor Ki
J.W. von Goethe Kur’ân-ı Kerîm Hakkında Diyor Ki
Bismarck Diyor Ki
Bismarck Diyor Ki

Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Muhtasar İlmihal - Hasan Arıkan, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | 5 Comments »

 
%d blogcu bunu beğendi: