Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Archive for 12 Mar 2010

Cennetin Odaları, Bu Odaların Genişlik Ve Büyüklüğü.

Posted by Site - Yönetici Mart 12, 2010

Cennetin Odaları, Bu Odaların Genişlik Ve Büyüklüğü.

Cennetin Odaları, Bu Odaların Genişlik Ve Büyüklüğü.

Cennetin Odaları, Bu Odaların Genişlik Ve Büyüklüğü.

Bu Odaları Bol Lutfuyla Bize Bahşetmesini Allah’tan Dileriz:

Yüce Allah buyurdu ki:

Fakat Rablerinden sakınanlara, üst üste bina edilmiş köşkler vardır. Altlarından ırmaklar akar. Bu, Allah’ın verdiği sözdür. Allah verdiği sözden caymaz.” (Zümer. 39/20)

İşte onların yaptıklarına karşılık mükâfatları kat kattır. îşte onlar, yük­sek derecelerde, güven içindedirler.” (Scbe\ 34/37)

Buharî ve Müslim’in sahihlerinde… Ebû Saîd el-Hudrî’den rivayet olun­du ki; Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Doğrusu cennetlikler, üzerlerindeki (yani içinde bulundukları) odalar­dan görünürler. Tıpkı ufukta doğudan batıya giden inci gibi parlak yıldızları gördüğünüz gibi. Aralarındaki fazilet farkı onları böyle yukarıda gösterir.

Bunun üzerine asha: “Ey Allah’ın Rasûlü! Bu söylediğiniz, peygam­berlerin makamı olmalı. Başkaları oraya ulaşamamalı.” dedi. Ancak Rasûlul­lah (s.a.v.) buyurdular ki: “Canım kudret elinde bulunan zât’a yemin ederim ki, o odalarda kalanlar, Allah’a inanıp peygamberleri tasdik eden kimseler­dir.

Allah İçin Birbirlerini Sevenlerin Cennetteki Yerleri Ve Mertebeleri:

İmam Ahmed b. Hanbel… Ebû Saîd el-Hudrî’den rivayet etti ki; Rasû­lullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Allah için birbirlerini sevenlerin cennetteki odaları doğu veya batı ufkunda doğan yıldız gibi görünür. “Bu odalardakiler kimlerdir?” diye soru­lur. “Bunlar, Allah için birbirlerini sevenlerdir.” diye cevap verilir.”

Atiyye, Ebû Saîd’den merfu olarak şöyle bir rivayette bulunmuştur:

“(Cennetin) İlliyyin tabakasındaki kimseleri, başkaları sizin göğün ufkundaki yıldızı görmeniz gibi görürler. Şüphesiz, Ebubekir ve Ömer de on­lardandır.”

Kaynak : ÖLÜM VE ÖTESİ – İBNİ KESİR

Posted in Ölüm Ve Ötesi - İbni Kesir, Bunları Biliyormuydunuz, Cennet, Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | 1 Comment »

EŞREFOGLU CAMİİ – BEYŞEHİR

Posted by Site - Yönetici Mart 12, 2010

EŞREFOGLU CAMİİ – BEYŞEHİR

Resimleri büyük boy görmek isterseniz resimlerin üzerüne TIKLAYIN – Resimler : Dick Osseman

EŞREFOGLU CAMİİ – BEYŞEHİR

EŞREFOGLU CAMİİ – BEYŞEHİR

EŞREFOGLU CAMİİ – BEYŞEHİR

EŞREFOGLU CAMİİ – BEYŞEHİR

EŞREFOGLU CAMİİ – BEYŞEHİR

EŞREFOGLU CAMİİ – BEYŞEHİR

EŞREFOGLU CAMİİ – BEYŞEHİR

EŞREFOGLU CAMİİ – BEYŞEHİR

EŞREFOGLU CAMİİ – BEYŞEHİR

EŞREFOGLU CAMİİ – BEYŞEHİR

EŞREFOGLU CAMİİ – BEYŞEHİR

EŞREFOGLU CAMİİ – BEYŞEHİR

EŞREFOGLU CAMİİ – BEYŞEHİR

EŞREFOGLU CAMİİ – BEYŞEHİR

Posted in Diger Konular, Eşrefoglu Camii Beyşehir, Fotograflar, Güncel, Gündem, Genel, Resimler, Türkiye | Etiketler: | Leave a Comment »

CUMA NAMAZI

Posted by Site - Yönetici Mart 12, 2010

CUMA NAMAZI

CUMA NAMAZI

CUMA NAMAZI

Cuma namazı mükellef, hür, hastalık ve benzeri bir mazereti olmayan ve mukim olan her erkeğe farz-ı ayındır. Cemaati terk et­meyi mubah kılan bir özrü taşıyan mukim kimseye, mukâteb köle­ye, keza en sahih kavle göre bir kısmı hür olan köleye cuma namazı farz değildir. Öğle namazı sahih olan kimsenin kendisine farz ol­madığı halde cumayı kılması sahihtir. Kendisine cuma farz olmadığı halde camiye giren kimse cuma namazını kılmadan camiden ayrıla­bilir. Fakat vakit girmişse hasta olanın camiden ayrılması haramdır. Ancak namazı beklemekle hastalığı artarsa ayrılabilir.

Çok yaşlı veya yatalak olan kişi binek bulur da binek üzerinde gitmekle kendisine meşakkat dokunmazsa, cumaya gitmesi farzdır. Kendisini camiye götürecek bir rehber bulan âmâya da cuma na­mazı farzdır.

Cumayı kılmaları sahih olan kırk kişilik köydeki cemaata cu­ma farz olduğu gibi; cuma namazı kılınan beldenin, cuma kılınma­yan köye bakan tarafında yüksek sesle sükunet vaktinde okunan ezanı duyan karşı köydeki cemaata da cuma namazı farzdır. Aksi halde kendilerine farz değildir.

Cuma namazı kendisine lazım gelen kişinin cuma günü zeval­den sonra yolculuğa çıkması haramdır. Ancak yolda cumayı kılma im­kanı varsa veya arkadaşlarından geri kalıp zarar görürse yolculuğa çıkması caizdir. Yapılan yolculuk mubah ise, İmamın son kavline göre zevalden önce yola çıkmanın hükmü, zevalden sonra yola çıkmanın hükmü gibidir. Yolculuk, ibadet için yapılan haca gitmek gibi bir yol­culuk ise, zevalden önce yola çıkmak caizdir. Ben diyorum ki; en sahih kavle göre, itaat (bir farzı eda etmek) için yola çıkmanın hükmü, mubah olan yola gitmenin hükmü gibidir. Allah daha iyi bilir.

Kendilerine cuma farz olmayan kişilerin öğleyi cemaatle kılmaları en sahih kavle göre sünnettir. Bir Özür sebebiyle cumaya gidemeyenlerin özürleri gizli ise, öğleyi gizli kılarlar. Özrünün orta­dan kalkması mümkün olan kimsenin cuma namazından ümit ke-sinceye kadar öğleyi geciktirmesi sünnettir. Özrü olanların dışında kadın ve kötürümlerin acele ederek öğleyi vaktinde kılmaları sünnettir.

Diğer namazlar için gerekli olan şartlarla birlikte cumanın sa­hih olmasının şartları şunlardır:

1- Cuma namazı Öğle vaktinde eda edilmelidir. Cumanın kazası olmaz. Şayet vakit dar olur da cuma namazı için yeterli olmazsa, öğle namazı kılınır. Cemaat namazı bitirmeden vakit çıkarsa, na­mazı bina ederek öğle namazı olarak tamamlarlar. Bir kavle göre na­mazı yeni baştan kılarlar. Mesbûk (cumanın bir rekâtına yetişen) kimse namazını mesbuk olmayanlar gibi tamamlar. Zayıf kavle göre ise namazını cuma namazı olarak tamamlar.

2- Cuma namazı, yurt edinilmiş binaların sınırı dahilinde , kılınmalıdır. En zahir kavle göre, sahrada devamlı olarak kalsalar , bile çadırlarda yaşayanlara cuma namazı vacib değildir.

3- Kılman cumadan önce veya onunla birlikte başka bir cuma kıhnmamalıdır. Ancak belde büyük olur ve belde halkının bir cami­de toplanması zor ise, birkaç camide kılmak sahihtir. Zayıf kavle göre bir ihtiyaç olmaksızın birkaç camide kılınan cuma sahihtir. Bir başka zayıf kavle göre ise, Bağdat şehrinde olduğu gibi büyük bir ne­hir beldeyi ikiye bölmüş ise, her bir bölümü bir belde hükmünde olup, her bölümde kılman cuma sahihtir. Bir başka zayıf kavle göre ise şayet birkaç köy birleşirse, cuma namazı birleşen köyler adedin-ce her mahallede kılmabilir.

İhtiyaç olmaksızın cuma bir beldede birkaç camide kılmırsa, ilk önce kılman cuma sahihtir. Bir kavle göre ise devlet başkanının bulunduğu caminin cuması sahihtir. Önce kılmış olmanın Ölçüsü if-titah tekbiridir. Zayıf kavle göre önce kılmanın ölçüsü, selâmı tam vermiş olmaktır. Bir başka zayıf kavle göre ise, önce kılmış olmanın ölçüsü hutbeye ilk başlamaktır.

İki camide cuma namazı beraber kılınır veya beraber kılındığından şüphe edilirse, cuma namazı yeniden kılınmalıdır. Önce kılan cami belli değilse veya cami belli olduğu halde hangi ca­mi olduğu unutulursa, öğle namazı kılınmalıdır. Bir kavle göre ise cuma namazı tekrar kılınmalıdır.

4- Cemaat: Cuma namazını cemaatle kılmanın şartı, diğer na­mazları cemaatle kılmanın şartı gibidir. Bununla birlikte cuma ce­maatinin sayısı en az kırk kişi olmalıdır. Bu kırk kişi mükellef, hür, erkek ve bulundukları yeri ihtiyaç olmaksızın ne yazın ne de kışın güç etmeyecek şekilde vatan edinmiş olmaları şarttır. En sahih kav­le göre, cemaat sayısı hasta olan mukim kişiyle de tamamlanabilir. İmamın kırk kişinin dışında olması şart değildir.

Hutbe okunurken cemaatin tümü veya bir kısmı dağılırsa, gıyaplarında okunan hutbe geçerli olmaz. Şayet araya uzun bir fasıla girmeden dönerlerse, hutbeyi okunan kısma bina etmek caiz­dir. Keza cemaat hutbeden sonra ayrılır ve araya uzun bir fasıla gir­meden dönerlerse, okunan hutbeye binaen namazı kılmak caizdir. Uzun bir fasıladan sonra dönerlerse, en zahir kavle göre hutbenin yeniden okunması vacibtir. Namaz tamamlanmadan cemaat imam­dan ayrıhrsa, namaz batıl olur. Bir kavle göre ise cemaatten iki kişi kalırsa namaz batıl olmaz.

En zahir kavle göre köle, çocuk veya misafir olan bir kimsenin cuma namazında imam olması sahihtir. Bu takdirde cemaatin sayısı imamdan başka en az kırk olmalıdır. İmam cünüp veya abdestsiz ol­duğu ortaya çıkar ve imamdan başka cemaatin sayısı kırk ise, en za­hir kavle göre cemaatin cuması sahihtir. Aksi halde cuma sahih olmaz. Bir kimse, cuma namazında abdesti olamayan bir imama rükû-da tabi olursa, en sahih kavle göre o rekât kendisi için sayılmaz.

5- Cuma namazından önce iki hutbe okumak. Hutbenin beş rüknü vardır:

a) Allah’a hamd etmek.

b) Resûlüllah’a Salât ve selâm getirmek. Hamd ve salâtm lafzı bilinen lafızlardır.

c) Takvayı tavsiye etmek. En sahih kavle göre takvanın belli bir lafzı yoktur. “Allah’a itaat ediniz” gibi vaaza delalet eden bir lafız ile takvayı tavsiye etmek yeterlidir.

Bu üç rüknün her iki hutbede bulunması gerekir.

d) Birinci veya ikinci hutbede bir ayet okumak. Zayıf kavle göre, ayet birinci hutbede okunmalıdır. Bir başka zayıf kavle göre her iki hutbede de okunmalıdır. Bir diğer zayıf kavle göre hutbede bir ayet okumak vacib değildir.

e) İkinci hutbede dua lafzı ile mü’minler için duada bulunmak. Zayıf kavle göre mü’minler için duada bulunmak vacib değildir.

Hutbenin şartlarına gelince onlar da şunlardır:

1- Hutbenin tümü Arapça olmalıdır.

2- Hutbenin ilk üç rüknü arasında tertib olmalıdır. (Önce hamd sonra salât okunmalı ve daha sonra takva tavsiye edilmelidir.)

3- Hutbe zevalden sonra okunmalıdır.

4- Gücü yeten kişi her iki hutbeyi ayakta okumalıdır.

5- Her iki hutbe arasında oturmak.

6- Cuma namazı şartlarını taşıyan kırk kişi hutbeyi işitmelidir. İmamın son kavline göre, hutbe esnasında konuşmak haramdeğildir. Susup hutbeyi dinlemek ise sünnettir. Ben diyorum ki en sahih kavle göre, rükünler arası tertibe riayet etmek şart değildir. Allah daha iyi bilir. En zahir kavle göre her iki hutbe arası ve her iki hutbe ile namaz arası muvalata riayet etmek, hatibin hades ve ne­casetten hali bulunması ve avret kısmının kapalı bulunması şarttır. Hutbenin sünnetleri ise şunlardır:

1- Hutbeyi minber üzerinde veya yüksek bir yerde okumak.

2- Hatip camiye girerken minberin yanında bulunanlara selâm vermesi.

3- Hatip minbere çıktığında cemaate yönelmesi ve oturmadan onlara selâm vermesi.

4- Hatibin minberde oturması ve huzurunda ezan okunması.

5- Hutbenin açık, anlaşılır ve kısa olması.

6- Hatip hutbeyi okurken her hangi bir şey için sağa sola dönmemesi.

7- Hatip hutbeyi okurken kılıç, asa veya benzeri bir şeye da­yanması.

8- Hatibin her iki hutbe arasında oturması ve İhlas suresi gibi bir sureyi okuyacak kadar beklemesi.

9- Hatip hutbeyi bitirince müezzinin kamet okumaya başla­ması.

10- Hutbeyi bitirir bitirmez mihraba ulaşması için hatibin ace­le etmesi.

11- Hatibin birinci rekâtta cuma suresini ve ikinci rekâtta Münafikun suresini açıktan okuması.

Kaynak : Açıklamalı minhac tercümesi – İmam  Nevevi


Posted in Diger Konular, Dini Konular, Güncel, Gündem, Genel, Tavsiyeler, Türkiye, Yorumlar | Etiketler: | Leave a Comment »

 
%d blogcu bunu beğendi: