Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ayat-i hırz nasıl okunur?

Posted by Site - Yönetici Aralık 14, 2009

Ayat-ı Hırz Nedir Nasıl Okunur

Ayat-ı Hırz Nedir Nasıl Okunur?

Abdest alınıp, 7 istigfar ve 11 salevat okunup, hastanın sıhhatine niyet ederek, güneş doğduktan ve ikindi namazından sonra, günde iki defa hasta üzerine okunmalı, işaretli yerlerde, hasta üzerine üfürülmeli, şifa buluncaya kadar [kırk gün kadar] devam etmeli. Her defası sonunda, bir Fatiha okuyarak sevabı,

Peygamber efendimizin ve Behaeddin Buharî, Ahmed Rifai ve İmam-ı Rabbanî hazretlerinin ruhuna hediye edilmeli. Bir nüsha da yazıp, yanında taşırsa, sihirden, büyüden, nazar değmesinden korur. Muradı hasıl olur.

Ayat-i hırz nedir?

Ayat-i hırz, şu sure ve ayetlerdir:

Fatiha, Bekara 1,2,3,4,5 ve 163,164 ve 255, 256,257 ve 285,286, Al-i İmran 18,19. ayetten sadece: “İnneddine indellah-il-islâm” kısmı, Al-i İmran 26,27, Al-i İmran 154, Enam 17, Araf 54, 55,56, Tevbe 51, Tevbe 128,129, Yunüs 107, Hud 56, İbrahim 12, İsra 43 ve 110,111, Müminun 116,117,118, Ankebut 60, Rum 17,18, Fatır 2, Yasin 83, Saffat 1,2,3,4, 5,6,7,8,9,10,11, Saffat 180,181,182, Feth 27, 28,29, Rahman 33,34,35,36, Hadid 1,2,3,4,5, Haşr 21,22,23,24, Cin 1,2,3,4,5,6, Buruc 20, 21,22, İhlas, Felak ve Nas sureleri.

Ruhu sıkıntılar için ayrıca fenni tedavi için doktora da gitmek gerekir. Organik bir rahatsızlık da olabilir. Peygamber efendimizin üç türlü ilaç kullandığı bildirilmiştir. Kur’an-ı kerim veya duâ okurdu. Fen ile bulunan ilaçları kullanırdı. Her ikisini karışık da kullanırdı.


..

Ayat-ı hırz.

ayatihirz1- copyayatihirz2 copyayatihirz3 copyayatihirz4 copyayatihirz5 copyayatihirz6 copyayatihirz7 copyayatihirz8 copyayatihirz9 copyayatihirz10 copy

Cin Mektubu:

cinmektubu copy

Ayat-i Hırz  Latin Harfleriyle

Abdest alınıp, 7 istigfar ve 11 salevat okunup, hastanın sıhhatine niyet ederek, güneş doğduktan ve ikindi namazından sonra, günde iki defa hasta üzerine okunmalı, işaretli yerlerde, hasta üzerine üfürülmeli, şifa buluncaya kadar [kırk gün kadar] devam etmeli. Her defası sonunda, bir Fatiha okuyarak sevabı,

Peygamber efendimizin ve Behaeddin Buharî, Ahmed Rifai ve İmam-ı Rabbanî hazretlerinin ruhuna hediye edilmeli. Bir nüsha da yazıp, yanında taşırsa, sihirden, büyüden, nazar değmesinden korur. Muradı hasıl olur.

Saralı veya felçli hastalara üç veya yedi gün okunur. Hirz Ayetleri de yazılıp saralı veya felçli kimsenin üzerine takılırsa, Allah Teala hazretlerinin izniyle bu hastayı bir daha sara ılleti tutmaz, hiçbir sihir tesir etmez, cin, şeytan ve insanların şerrinden de emin olur.

Bu Hirz Ayetlerini misk ve zaferan ile bir kağıt üzerine yazıp yazıyı su ile sildikten sonra, bu suyu hasta içerse, Allah Teala nın izniyle şifa bulur.

Bu Hirz Ayetlerini duasıyla beraber oturduğun yerden saralı şahsa yönelerek oku ve belirliten yerlerde nefes et.

Eğer sara, felç veya kulunç bir sene içinde olmuş ise günde bir defa sabah veya ikindiden sonra üç gün okursun. Eğer hastalık bir seneden önce olmuş ise günde iki defa sabah ve akşam yedi gün okursun. Hirz Ayetlerinide yazıp hastanın üzerine takarsan, Allah c.c. ın izniyle saralı hasta şifa bulur.

Rasûlüllah sallallâhü aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur:

Her kim bu Hirz Ayetlerini okursa, o gün ve gecede o kimseye ne cinni ne insan nede hayvan şerri dokunur. Cenabu Hak bu Ayeti kerimelerin hürmetine, o kişiye her hususta yardım eder. Kendisine olduğu gibi, malını ve çocuğunuda muhafaza eder.

İstiğfar
Estağfirullah (7 defa)

Salavat ı şerife
Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed ” (11 defa)
Fatiha
Elhamdü lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Bakara

1. Elif lam mim
2. Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn
3. Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun
4. Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik* ve bil ahırati hüm yukınun
5. Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun
163. Ve ilahüküm ilahüv vahıd* la ilahe illa hüver rahmanür rahıym
164. İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari vel fülkilletı tecrı fil bahri bima yenfeun nase ve ma enzelellahü mines semai mim main fe ahya bihil erda ba’de mevtiha ve besse fıha min külli dabbetiv ve tasrıfir riyahı ves sehabil müsahhari beynes semai vel erdı le ayatil li kavmiy ya’kılun
255. Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum* la te’huzühu sinetüv vela nevm* lehu ma fis semavati ve ma fil ard* men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih* ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm* ve la yühıytune bi şey’im min ılmihı illa bi ma şa’* vesia kürsiyyühüs semavati vel ard* ve la yeudühu hıfzuhüma* ve hüvel alıyyül azıym
256. La ikrahe fid dıni kad tebeyyener ruşdü minel ğayy* fe mey yekfür bit tağuti ve yü’mim billahi fe kadistemseke bil urvetil vüska lenfisame leha* vallahü semıun alım
257. Allahü veliyyüllezıne amenu yuhricühüm minez zulümati ilen nur* vellezıne keferu evliyaühümüt tağutü yuhricunehüm minen nuri ilez zulümat* ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun
285. Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü’minun* küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih* la nüferriku beyne ehadim mir rusülih* ve kalu semı’na ve eta’na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr
286. La yükellifüllahü nefsen illa vüs’aha* leha ma kesebet ve aleyha mektesebet* rabbena la tüahızna in nesına ev ahta’na* rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina* rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih* va’fü anna* vağfir lena* verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın

Al i İmran  

18. Şehıdellahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ılmi kaimem bil kıst* la ilahe illa hüvel azızül hakım
19. İnned dıne indellahil İslam
26. Kulillahümme malikel mülki tü’til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşa’* ve tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşa’* bi yedikel hayr* inneke ala külli şey’in kadır
27. Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyl* ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayy* ve terzüku men teşaü bi ğayri hısab
154. Sümme enzele aleyküm mim ba’dil ğammi emeneten nüasey yağşa taifetem minküm ve taifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnune billahi ğayral hakkı zannel cahiliyyeh* yekulune hel lena minel emri min şey’* kul innel emra küllehu lillah* yuhfune fı enfüsihim ma la yübdune lek* yekulune lev kane lena minel emri şey’üm ma kutilna hahüna* kul lev küntüm fı büyutiküm le berazellezıne kütibe aleyhimül katlü ila medaciıhim* ve li yebteliyellahü ma fı suduriküm ve li yümehhısa ma fı kulubiküm* vallahü alımüm bi zatis sudur

Enam

17. Ve iy yemseskellahü bi durrin fe la kaşife lehu illa hu ve iy yemseske bi hayrin fe hüve ala külli şey’in kadır
Araf
54. İnne rabbekümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasısev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemın
55. Üd’u rabbeküm tedarruav ve hufyeh innehu la yühıbbül mu’tedın
56. Ve la tüfsidu fil erdı ba’de ıslahıha ved’uhü havfev ve tamea inne rahmetellahi karıbüm minel muhsinın

Tevbe

51. kul ley yüsıybena illa ma ketebellahü lena hüve mevlana ve alellahi fel yetevekkelil mü’minun
128. le kad caeküm rasulüm min enfüsiküm azızün aleyhi ma anittüm harısun aleyküm bil mü’minıne raufür rahıym
129. fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym

Yunus

107. Ve iy yemseskellahü bi durrin fe la kaşife lehu illa hu ve iy yüridke bi hayrin fe la radde li fadlih yüsıybü bihı mey yeşaü min ıbadih ve hüvel ğafurur rahıym

Hud

56. innı tevekkeltü alellahi rabbı ve rabbiküm ma min dabbetin illa hüve ahızüm binasıyetiha inne rabbı ala sıratım müstekıym

İbrahim

12. Ve ma lena ella netevekkele alellahi ve kad hedana sübülena ve lenasbiranne ala ma azeytümuna ve alellahi fel yetevekkelil müteveklkilun

İsra

43. Sübhanehu ve teala amma yekulune ulüvven kebıra
110. Kulid’ullahe evid’ur rahman eyyem ma ted’u fe lehül esmaül husna ve la techer bi salatike ve la tühafit biha vebteğı beyne zalike sebıla
111. Ve kulil hamdü lillahillezı lem yettehız veledev ve lem yekül lehu şerıkün fil mülki ve lem yekül lehu veliyyüm minez zülli ve kebbirhü tekbıra

Muminun

116. Fe teallellahül melikül hakk la ilahe illa hu rabbül arşil kerım
117. Ve mey yed’u meallahi ilahen ahara la bürhane lehu bihı fe innema hısabühu ınde rabbih innehu la yüflihul kafirun
118. Ve kur rabbığfir verham ve ente hayrur rahımın

Ankebut

60. Ve keeyyim min dabbetil la tahmilü rizkahellahü yerzükuha ve iyyaküm ve hüves semıul alım

Rum

17. Fe sübhanellahi hıyne tübsune ve hıyne tusbihun
18. Ve lehül hamdü fis semavati vel erdı ve aşiyyev ve hıyne tuzhirun

Fatır

2. Ma yeftehıllahü lin nasi mir rahmetin fe la mümsike leha ve ma yümsik fe la mürsile lehu mim ba’dih ve hüvel azızül hakım

Yasin

83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey’iv ve ileyhi türceun

Saffat

1. Vessaffati saffa
2. Fezzacirati zecra
3. Fettaliyati zikra
4. İnne ilaheküm le vahıd
5. Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve rabbül meşarık
6. İnna zeyyennes semaed dünya bi zınetinil kevakib
7. Ve hıfzam min külli şeytanim marid
8. La yessemmeune ilel meleil a’la ve yukzefune min külli canib
9. Dühurav ve lehüm azabüv vasıb
10. İlla men hatfel hatfete fe etbeahu şihabün sakıb
11. Festeftihim ehüm eşddü halkan em men halakna inna halaknahüm min tıynil lazib
180. Sübhane rabbike rabbil ızzeti amma yesfun
181. Ve selamün alel murselın
182. Vel hamdü lillahi rabbil alemın

Fetih

27. Le kad sadekallahü rasulehür ru’ya bil hakk le tedhulünnel mescidel harame in şaellahü aminıne muhallikıyne ruuseküm ve mükassıriyne la tehafun fe alime ma lem ta’lemu fe ceale min duni zalike fethan karıba
28. Hüvellezı ersele rasulehu bil hüda ve dınil hakkı li yuzhirahu aled dıni küllih Ve kefa billahi şehıda
29. Muhammedür rasulüllah vellezıne meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebteğune fadlem minellahi ve rıdvana sımahüm fı vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incıl ke zer’ın ahrace şat’ehu fe azerahu festağleza festeva ala sukıhı yu’cibüz zürraa li yeğıyza bihimül küffar veadellahüllezıne amenu ve amilus salihati minhüm mağfiratev ve ecran azıyma

Rahman

33. Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin.
34. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
35. Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani.
36. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

Hadid

1. Sebbeha lillahi ma fiyssemavati velardı ve huvel’aziyzulhakiymu.
2. Lehu mulkussemavati vel’ardı yuhyiy ve yumiytu ve huve ‘ala kulli şey’in kadiyrun.
3. Huvel’evvelu vel’ahıru vezzahiru velbatınu ve huve bikulli şey’in ‘aliymun.
4. Huvelleziy halekassemavati vel’arda fiy sitteti eyyamin summesteva ‘alel’arşi ya’lemu ma yelicu fiylardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu minessemai ve ma ya’rucu fiyha ve huve me’akum eyne ma kuntum vallahu bima ta’melune besıyrun.
5. Lehu mulkussemavati vel’ardı ve ilellahi turce’ul’umuru.

Haşr

21. Lev enzelna hazelkur’ane ‘ala cebelin lereeytehu haşi’an mutesaddi ‘an min haşyetillahi ve tilkel’emsalu nadribuha linnasi le’allehum yetefekkerune.
22. Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.
23. Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.
24. Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu.

Cin

1.    kul uhıye ileyye ennehusteme’a neferun minelcinni fekalu inna semı’na kur’anen ‘aceben.

2. yehdiy ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike birabbina ehaden.

3. ve ennehu te’ala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden.

4. ve ennehu kane yekulu sefiyhuna ‘alellahi şetatatan.

5. ve enna zanenna en len tekulen’insu velcinnu ‘alellahi keziben.

6. ve ennehu kane ricalun minel’insi ye’uzune biricalin minelcinni fezaduhum rehekan.

Buruc

20. Vallahü min veraihim muhıytun.
21. Bel hüve kur’anün meciydün.
22. Fiy levhın mahfuzın.

İhlas

Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Felak

Kul e’ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikin izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Nas

Kul e’uzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min serrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.

SONRA BU  DUA OKUNUR ve hastaya üflenir

“Allahü tealaya hamd olsun ki, göğü yüksek, yeri alçak ve dağları dik yarattı. Rüzgârlar gönderdi. Geceyi karanlık ve gündüzü aydınlık yaptı. Görülen ve görülmeyen varlıkları yarattı. Bunları, yarattıklarından hiçbirinin yardımına muhtaç olmadan yaptı.

Ya Rabbi! Seni tesbih ederim (noksan sıfatlardan tenzih ederim). Kudretini düşünen için, senin şanın ne yücedir. Sen kendine mahsus yücelikle yücesin, kendine mahsus yakınlıkla yakınsın. Sen yarattıklarına kudretinle galipsin. Sana isyan eden, Cehennemde, sana itaat eden ise, Cennettedir.

Ya Rabbi! Dua etmeyi emrettin ve edilen duaları kabul edeceğini bildirdin. Yaptığımız dualar senin kazanı geri çevirdi. Dualarımızı kabul eyle! Sen, güç ve kuvvet sahibisin. Senden daha güçlü ve kudretli kimse yoktur. Sen, Rahimsin. Senden daha merhametlisi yoktur. Sen, Yakub aleyhisselama merhamet edip tekrar görmesini sağladın. Yusuf aleyhisselama da merhamet edip, onu kuyudan kurtardın. Eyyüb aleyhisselama da acıyıp bela ve musibetlerni kaldırdın.

Ya Rabbi, ben de senden istiyorum, sana yalvarıyorum. Çünkü kendisinden bir şey istenilenlerin en hayırlısı sensin. Ey zorbaları kahreden, kıyamet günü amellerin karşılığını veren, çürümüş kemikleri dirilten Rabbim, sen yarattıklarının geçmesi için, Cehennem üzerine kıldan ince ve kılıçtan keskin köprü kurdun! Sen, [filan oğlu filanı veya filan hanımın kızı filanı], bu acılara, şu sıkıntılara, bu hastalıklara müptela kıldın. Sen onları gidermeye kadirsin, Ya Erhamerrahimin (Ey merhametlilerin en merhametlisi)!”

(O inkârcıların durumu, tıpkı bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyenlere [işittiği sesin manasını anlamayan hayvanlara] haykıran çobanın durumuna benzer. O inkârcılar sağır, dilsiz ve kördürler. Çünkü onlar düşünmezler.) [Bekara171]

Ahmed bin Salih hazretleri buyurdu ki:
Bu dua suya okunup, hasta ondan içer ve onunla abdest alırsa biiznillah iyileşir. Bu dua vasıtasıyla iki cariyeyi tedavi ettim. Bir hafta geçmeden, ikisi de sıhhatlerine kavuştu. Her hastaya bu duayı okuyorum, Allahü tealanın izniyle iyileşiyorlar. Elhamdülillahi Rabbil âlemin.


Cin mektubu ve âyât-ı hırz
Sual: Cin mektubu nedir?
CEVAP
Peygamber efendimizin, cinlerin zararlarından Müslümanları korumak için Hazret-i Ali’ye yazdırdığı bir mektuptur. Üzerinde taşıyana ve evinde bulundurana o mahluklar zarar veremez.
Eshab-ı kiramdan Ebu Dücane hazretleri anlatır:
Yatıyordum. Değirmen sesi gibi ve ağaç yapraklarının sesi gibi, ses duydum ve şimşek gibi, parıltı gördüm. Başımı kaldırdım. Odanın ortasında, siyah bir şey yükseldiğini gördüm. Elimle yokladım. Kirpi derisi gibi idi. Yüzüme, kıvılcım gibi şeyler atmaya başladı. Hemen Resulullaha gidip, anlattım. Buyurdu ki: (Ya Eba Dücane, Allahü teâlâ, evine hayır ve bereket versin!)
Kalem ve kağıt istedi. Hazret-i Ali’ye bir mektup yazdırdı. Mektubu alıp, eve götürdüm. Başımın altına koyup, uyudum. Feryat eden bir ses, beni uyandırdı. Diyordu ki: (Ya Eba Dücane, bu mektupla bizi yaktın. Senin sahibin, bizden elbette çok yüksektir. Bu mektubu bizim karşımızdan kaldırmaktan başka, bizim için kurtuluş yoktur. Artık, senin ve komşularının evine gelemeyeceğiz. Bu mektubun bulunduğu yerlere gelemeyiz.)
Ona dedim ki, sahibimden izin almadıkça bu mektubu kaldırmam. Cin ağlamasından, feryadından, o gece, bana çok uzun geldi. Sabah namazını, mescitte kıldıktan sonra, cinnin sözlerini anlattım. Resulullah efendimiz buyurdu ki:
(O mektubu kaldır. Yoksa, mektubun acısını, kıyamete kadar çekerler.) [Delail-ün-nübüvve, Tezkire-i Kurtubi]

Sual: Cinlerin sebep olduğu hastalıklardan ve yapılan büyüden kurtulmak için, hangi duaları okumak gerekir?
CEVAP
Âyat-ı hırz denilen duayı okumalı. Arkasından da aşağıda tercümesi yazılan dua okunursa, biiznillah bir şey kalmaz.

Bu konudaki bir mektup
Muhammed Masumi Serhendi hazretlerinin üçüncü oğlu Muhammed Ubeydullah Serhendi’nin Hazinet-ül-me’arif isimli kitabındaki 148. mektup, Teshil-ül-menafi’ kitabına da eklenmiştir. Bu mektup şöyledir:

[Bu mektup, vilâyet penah pîrzâde-i irfan-ı destgah Hâce Muhammed Parisa’nın oğluna yazılmıştır. Mektup, tecrübe edilmiş bazı faydalı bilgileri açıklamaktadır.]

Mektubuma besmele ile başlıyorum. Allahü tealaya hamd eder, Resulüne salât ve selam ederiz. İmam-ı Serahsi şöyle buyurdu:

Ahmed bin Salih anlatır:
Hizmetçime cinler musallat olmuştu. Başka bir hizmetçi aldım. Ona da musallat oldular. Bir gün namaz kıldım, otururken birisi selam verdi, ben de selamını aldım. Kim olduğunu sordum. (Ben Cinlerden Zekeriya… Sana bir dua öğretmek için geldim. Senin cariyene olduğu gibi, bir kimsenin başına bir hal gelir de, bu duayı okursa, biiznillah o kimse sağlığına kavuşur) dedi. Bu duayı yazmak için kalem aradım; fakat bulamadım. Divanın altında olduğunu söyledi. Sonra bana şu duayı yazdırdı:

Allahü tealaya hamd olsun ki, göğü yüksek, yeri alçak ve dağları dik yarattı. Rüzgârlar gönderdi. Geceyi karanlık ve gündüzü aydınlık yaptı. Görülen ve görülmeyen varlıkları yarattı. Bunları, yarattıklarından hiçbirinin yardımına muhtaç olmadan yaptı.

Ya Rabbi! Seni tesbih ederim (noksan sıfatlardan tenzih ederim). Kudretini düşünen için, senin şanın ne yücedir. Sen kendine mahsus yücelikle yücesin, kendine mahsus yakınlıkla yakınsın. Sen yarattıklarına kudretinle galipsin. Sana isyan eden, Cehennemde, sana itaat eden ise, Cennettedir.

Ya Rabbi! Dua etmeyi emrettin ve edilen duaları kabul edeceğini bildirdin. Yaptığımız dualar senin kazanı geri çevirdi. Dualarımızı kabul eyle! Sen, güç ve kuvvet sahibisin. Senden daha güçlü ve kudretli kimse yoktur. Sen, Rahimsin. Senden daha merhametlisi yoktur. Sen, Yakub aleyhisselama merhamet edip tekrar görmesini sağladın. Yusuf aleyhisselama da merhamet edip, onu kuyudan kurtardın. Eyyüb aleyhisselama da acıyıp bela ve musibetlerni kaldırdın.

Ya Rabbi, ben de senden istiyorum, sana yalvarıyorum. Çünkü kendisinden bir şey istenilenlerin en hayırlısı sensin. Ey zorbaları kahreden, kıyamet günü amellerin karşılığını veren, çürümüş kemikleri dirilten Rabbim, sen yarattıklarının geçmesi için, Cehennem üzerine kıldan ince ve kılıçtan keskin köprü kurdun! Sen, [filan oğlu filanı veya filan hanımın kızı filanı], bu acılara, şu sıkıntılara, bu hastalıklara müptela kıldın. Sen onları gidermeye kadirsin, Ya Erhamerrahimin (Ey merhametlilerin en merhametlisi)!”

(O inkârcıların durumu, tıpkı bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyenlere [işittiği sesin manasını anlamayan hayvanlara] haykıran çobanın durumuna benzer. O inkârcılar sağır, dilsiz ve kördürler. Çünkü onlar düşünmezler.) [Bekara171]

Ahmed bin Salih hazretleri buyurdu ki:
Bu dua suya okunup, hasta ondan içer ve onunla abdest alırsa biiznillah iyileşir. Bu dua vasıtasıyla iki cariyeyi tedavi ettim. Bir hafta geçmeden, ikisi de sıhhatlerine kavuştu. Her hastaya bu duayı okuyorum, Allahü tealanın izniyle iyileşiyorlar. Elhamdülillahi Rabbil âlemin.

http://www.yukarikayalar.wordpress.com
http://www.ilahi.wordpress.com

.

430 Yanıt “Ayat-i hırz nasıl okunur?”

 1. Hasan sever said

  Ayat-ı hırz’ın arabça metnini gönderirseniz memnun olurum ALLAH (C.C.) razı olsun

  Beğen

 2. Hasan bey, Mailinize bakiniz

  Beğen

 3. Fatih said

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini gonderebilirmisiniz cok ihtiyacım var bu duaya Allah razı olsun emeginize yureginize saglık

  Beğen

 4. Fatih bey, Dosya mailinize gønderildi, mailinize bakiniz lutfen.

  Beğen

 5. şükran said

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini banada gonderebilirmisiniz hocam?şimdiden Allah razı olsun.

  Beğen

 6. şükran hanim, Mailinize bakiniz lutfen.Dosya mailinize gønderildi.Yorumlariniz icin tesekkur ederiz.

  Beğen

 7. Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini gonderebilirmisiniz cok ihtiyacım var bu duaya Allah razı olsun emeginize yureginize saglık
  ayrıca tam aradığım kardeşlerimin bol olduğu bir site

  Beğen

 8. şerafettin gürocak bey , Mailinize bakiniz lutfen.Dosya mailinize gønderildi.

  Beğen

 9. nazik said

  lütfen bana bu duayı gönderirmisiniz SELAM VE DUA İLE

  Beğen

 10. SOYLU said

  SİTENİZİ ZAMAN BULDUKCA TAKİP EDİYORUM ALLAH CC RAZ OLSUN HİZMETLERİNİZİ DAİM EYLESİN DOSYAYI BANADA GÖNDERİR SENİZ SEVİNİRİM HAYIRLI GÜNLER

  Beğen

 11. Soylu bey efendi, siteye yazdiginiz mail adresi gecerli degil herhalde, gønderdigim mail geri geldi, lutfen gecerli bir mail adresi yazin,

  Nazik, dosya mailinize gønderildi.mailinize bakiniz.

  Beğen

 12. dilek said

  Merhaba bu duanın Arapça ve Türkçe mealini bana da rica etsem gönderebilir misiniz?Yardımlarınız için teşekkür eder, hayırlı günler dilerim.

  Beğen

 13. Merhabalar Dilek hanim, Dosya gønderildi mailinize bakiniz lutfen.

  Beğen

 14. serap said

  ayat-ıhırz zı nasıl yazıp yanımda taşıyabilirim?
  bende türkçesini ve arapçasını adresime gönderilmesini istiyorum.

  Beğen

 15. serkan said

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini banada gonderebilirmisiniz

  Beğen

 16. Serkan bey ve Serap hanim,
  Ayat-i Hirz mail adresinize gønderildi, mailinize bakiniz.

  Beğen

 17. Merhaba ayat-ı hırz duasının Arapça ve Türkçe mealini bana da gönderebilir misiniz?Yardımlarınız için teşekkür ederim .

  Beğen

 18. Merhabalar Melahat Hanim, Ayat-i Hirz mailinize gønderildi, Mailinize bakiniz lutfen.

  Selam ve dua ile.

  Beğen

 19. SOYLU said

  site yöneticisine slm ayeti.hirzi tekrar gönderieseniz sevinirim aşura nız bereketli olsun

  Beğen

 20. Soylu bey katdesim, dosyayi saglikli birsekilde gønderebilmemiz icin lutfen gecerli bir mail adresi yazin, mailiniz gecerli bir mail degil malesef.

  Beğen

 21. mola omer said

  allah razi olsun.basarilarinizin devamini diliyorum,turkce ve arabca gondersenis elinize saglik.selam omer

  Beğen

 22. Mola Ømer bey, dosya mailinize gønderildi, malinize bakiniz lutfen.

  Beğen

 23. aysegul said

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini gonderebilirmisiniz

  sitemizde link inizi vererek yayinlamak istiyorum emeginize saglik kardesim Rabbim mukafatlandirsin insaallah sizleri

  Beğen

 24. Aysegul hanim, dosya mail adresinize gønderildi, Lutfen mailinize bakiniz.

  Selam ve dua ile.

  Beğen

 25. aysegul said

  Allah razi olsun

  Beğen

 26. mesut said

  Selamün Aleyküm.. ayat-ı hırz duasının Arapça ve Türkçe mealini bana da gönderebilir misiniz? Allah razı olsun..

  Beğen

 27. Aleykumselam Mesut bey, Ayat-i hirz duasini mailinize gønderdim, lutfen mailinize bakiniz,Selam ve dua ile.

  Beğen

 28. Tijen said

  Selamün Aleyküm.. ayat-ı hırz duasının Arapça ve Türkçe mealini bana da gönderebilir misiniz? Allah razı olsun…
  Sitemizde link inizi vererek yayinlamak istiyorum emeginize saglik kardesim Rabbim mukafatlandirsin insaallah sizleri

  Beğen

 29. Resul said

  Selamün Aleyküm.. ayat-ı hırz duasının Arapça ve Türkçe mealini bana da gönderebilir misiniz? Allah razı olsun. Yardımlarınızdan. Dualarım Tüm müslümanlara Allah izni ile …

  Beğen

 30. Resul bey, mailinize dosya gønderildi,

  Beğen

 31. turan said

  bu siteyi öğrendiğimden beri hep bu sitedeki bilgileri okuyorum emeği geçen kardeşlerimden Allah razı olsun bana ayat-i hırz arabça metni ve türkçe metninide eklesniz çok makbul geçer hakınızı helal edin Allah’a emanet olun kalın sağlıcakla.

  Beğen

 32. Turan bey,ilginiz icin tesekkur ederiz, ayat-i hir mailinize gønderildi,mailinize bakiniz lutfen,

  Beğen

 33. tuba durna said

  zor durumdayım dualarla ayaktayım banada ayat-ı hırz duasının türkçe ve arapça metnini gönderirseniz çok sevinirim allah hepinizden razı olsun.

  Beğen

 34. Tuba hanim, mailinize bakiniz, dosya gønderildi.

  Beğen

 35. mehmet said

  ayat-ı hırz duasını bana da yollayabilir misiniz lütfen?
  saygılar

  Beğen

 36. tuba durna said

  ulaştırdığınız için çok teşekkür ederim hakkınızı helal edin emeği geçen herkezden allah razı olsun.

  Beğen

 37. Adem said

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini gonderebilirmisiniz cok ihtiyacım var bu duaya Allah razı olsun emeginize yureginize saglık Şimdiden sizlerden Allah razı olsun.

  Beğen

 38. Adem bey, mailinize bakiniz lutfen

  Beğen

 39. tezel said

  bu ayeti hirzi bimimn m, s n ime gönderirmisiniz

  Beğen

 40. fatma said

  ayetı-hırz ben nasıl yazabilirim arapça yazamıyorum ama yanımda taşımak istiyorum. bana nadıl yardımcı olursunuz.teşekkür ederim kardeşim

  Beğen

 41. fatma said

  lütfen rica ederim arapça yazmasını bilmiyorum ama ayat-ı hırz yanımda taşımak istiyorum internetden çıktı alsam olurmu. şimdiden teşekkürler

  Beğen

 42. Fatma hanim, Ayat-i hirz`in turkce metni dosyada var, onun ciktisini alin ve evinizde,uzerinizde tasiyabilirsiniz.wc gibi yerlerde uzerinizden cikarirsaniz iyi olur.
  Dosyayi ben mailinize gønderdim, mailinize bakiniz.

  Beğen

 43. Nejla said

  Ayati-i hirz in turkcesini banada gonderirseniz sevinirim.simdiden tsk.Allah razi olsun

  Beğen

 44. Nejla hanim ,Dosyayi ben mailinize gønderdim, mailinize bakiniz lutfen,

  Beğen

 45. merhaba said

  selamın aleyküm ben bu hayatı hırz duasını arapça okunuşunu ve duanın arapçasını istiyorum bir rica etsem gerçekten çok iktiyacım var bu daya hayırı günler

  Beğen

 46. Mert said

  Selamlar.Ayat -ı Hırz ı türkçe ve arapça olarak gönderebilirmisiniz.Allah razı olsun.Emeginize saglık

  Beğen

 47. ahmet said

  ayat-ı hırz-ı bana da gönderirseniz sevinirim.şimdiden teşekkürler

  Beğen

 48. ahmet,Mert ,merhaba, mail adreslerinize bakiniz, dosya gønderildi.

  Beğen

 49. Asım said

  Selamun aleykum.Ayat -ı Hırz ı türkçe ve arapça olarak gönderebilirmisiniz. Şimdiden teşekkürler.

  Beğen

 50. Belgin said

  mhb site yöneticileri ve çalışanları ayat-ı hırz ı banada gönderebilirmisiniz rica etsem?

  Beğen

 51. Selamlar Asim bey ve Belgin hanim, Mailinize bakiniz, dosya gønderildi.

  Beğen

 52. Allah razı olsun. Ayat_ı Hırz duasının Türkçesini mail olarak gönderebilirmisiniz?

  Beğen

 53. GÖNÜL ORTANCIL kardesim, dosyayi mailinize gønderdim, mailinize bakiniz.

  Beğen

 54. Belgin said

  merhabalar ayat-ı hırz ‘ ın latin hafleriyle yazılmış metni yokmu? mail adresime arapça yazılmışını göndermişsiniz tşk ederim. ama ben arapça okumayı bilmediğim için hiç yararlanamadım.mümkünse latince yazılmışı varsa gönderirmisiniz?

  Beğen

 55. Belgin hanim, mailinize bakiniz lutfen. dosya gønderildi.

  Beğen

 56. Emine said

  selamun aleyküm Allah sizden razı olsun.rica etsem bana da arapça olarak gönderirmisiniz? türkçesi de olabilirse sevinirim Allah a emanet olun…

  Beğen

 57. tezel said

  muhterem efendim once selam ve hörmetlerimi arz eder muvaffakiyyetler dilerim bir arzu halim var benim bu siteden m s n imi silermisin bana cok meyil geliyor ben uzuluyorum lutfen

  Beğen

 58. Aleykumselam Tezel kardesim, mail adresiniz ziyaretcilere gørunmez,sadece yønetici gørebilir,sizin aciktan siteye verdiginiz ve ziyaretcilerin gørebildigi baska bir yorumda mailiniz varsa o basligi ve yorumu bize bildirin silelim.
  Selam ve dua ile.

  Beğen

 59. tezel said

  muhterem site yöneticisi ben baska bir yere m s n imi vermedim bir hanim kardesimiz devamli yazioyor her halde inacli birisi cevap veremedigim icin uzuluyorum

  Beğen

 60. Tezel kardesim, burdan kimsenin senin mailini almasi mumkun degildir,ancak yønetici gørebilir baska kimse gøremez siz acik olarak yorumunuzun altina mailinizi yazmadiginiz muddetce kimse gøremez,bilmem anlatabildimmi.osize mail gønderen kimse sizin mailinizi baska yerden almistir,bizimle alakasi yoktur.

  Beğen

 61. aksarayli said

  türkce sini yollarmisin sevgili kardesim

  Beğen

 62. Aksarayli kardesim, dosya mail adresinize gønderildi.

  Beğen

 63. yasemin öztürk said

  lütfen bana da gönderebilir misiniz yoğun bakımda yatan hastam var onun için okuyacağım şimdiden teşekkür ederim

  Beğen

 64. Yasemin hanim,dosya mail adresinize gønderildi.

  Beğen

 65. hilal said

  sizden istirhamım duanın türkçe mealinide yollarsanız sevinirim anlamını bilerek okumak istiyorum,bu duadan banada gönderirseniz sevinirim

  Beğen

 66. Seyma said

  Allah razi olsun, bu ayet ve sureleri ariyordum buldum. Bana da metin halinde gönderebilirmisiniz..
  Simdiden cok tesekkur ederim..
  Ayrica;
  bicok kisi o metni istemis.Kusuruma bakmayin nedenini bilmiyorum ama, o metni siteye koysaniz direk..?

  Beğen

 67. Hilal ve Seyma hanin, Dosya mailinize gønderildi, e-mail postaniza bakiniz lutfen,.

  Beğen

 68. hilal said

  size bi soru sormask istiyorum bu duayı okuduğumuz zaman hayatımızdan tamamen çıkarmı ayrıca türkçe mealini lütfen varsa gönderiniz

  Beğen

 69. hilal said

  ayatı hıfz ve ayatı hırz aynı dua değiller sanırım bu ikisini açıklarmısınız üzerimde hıfzımı taşıyayım yoksa hırzı mı yardımcı olursanız sevinirim

  Beğen

 70. çiğdem said

  ayat-i hırz duasını okumam gerekiyor.fakat arapça bilmiyorum.türkçe mealini okusam işe yarar mı?bide türkçe mealini hiç bir yerde bulamadım.bana da gönderirseniz sevinirim.ayrıca hastamın yanında değilim her gün okuyup yollasam olur mu? şimdiden teşekkürler.emeğinize sağlık

  Beğen

 71. a.sercan ersin said

  çok uzun zamandır arıyordum arapça özellikle türkçesini
  gönderebilirseniz çok sevineceğim
  şimdiden çok teşekkürler

  Beğen

 72. fethullah said

  ayat-i hirz in türkce mealini gönderebilirmisiniz allah cc. razi olsun

  Beğen

 73. Hilal,Cigdem,A.Sercan ve Fethullah, dosya mail adreslerinize gønderildi,

  Beğen

 74. a.sercan ersin said

  çok teşekkürler ama ben bu şekilde okuyamıyorum, bu duanın türkçesi yokmudur, türkçe metnini gönderebilirmisiniz, tşk.

  Beğen

 75. piriahsen said

  ksrdeş hem arapçası hemde türkçesini gönderebilirmisin.Eksik yazmışım kusura bakma.SELAMETLE

  Beğen

 76. aysun said

  iyi aksamlar,nazardan cok fazla etkilendigimi dusunuyorum. Bu sebeple ayat-ı hırz duasını yanımda tasımam gerektigini bir yakınım tavsiyesiyle ogrendim. Sizce de dogru mudur? Turkce meali ile birlikte gonderebilirseniz sevinirim.Tesekkurler.

  Beğen

 77. Aysun hanim sizede iyi aksamlar,Dosya mail adresinize gønderildi.

  Nazar değen kimseye şifa için Ayet-el-kürsi, Fatiha, Muavvizeteyn (Felak ve nas) ve Kalem suresinin son iki ayetini yani >>> (ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne) okuyun.

  Beğen

 78. ibrahim said

  selam aleyküm ben özürlü biricigim sara hastasıyım ayat-i hırz arapça ve türkçe meali sini gönderirmisiniz

  Beğen

 79. ibrahim bey, dosya mail adresinize gønderildi,mail adresinize bakiniz.Hz,Allah acil sifalar versin ins,

  Beğen

 80. ibrahim said

  hocam sagolun ben kuran okumayı bilmmiyorum bana onun türkçe manasını gönderirmisiniz iyi akşamlar hocam

  Beğen

 81. ibrahim bey,Arapca yazili olan Ayat-i hirz duasidir,Diger duanin Turkcesi dosyanin icinde var, microsoft word dosyasindaki kirmizi tukce yazili olan duadir.

  Beğen

 82. elmas said

  iyi günler, ayet-ı hırz duasını yanımda taşımak istiyorum. arapça okumayı bilmiyorum. taşımam için arapçasını, okumam için arapça okunuşu ve türkçe mealini gönderebilirseniz çok sevinirim. teşekürler.

  Beğen

 83. nazlı said

  ayeti hırzın arapçasını gönderiseniz sevinirirm

  Beğen

 84. Elmaz ve nazli hanim, Dosya mail adresinize gønderildi,

  Beğen

 85. fatma said

  banada türkce okunuşunu yollarmısısnız ben arapca bilmlyorum..birde türkce okunuş şeklinde yazıp yanımda taşıyabilirmiyim..şimdiden teşekkürler..

  Beğen

 86. Fatma hanim, dosya mail adresinize gønderildi, lutfen mailinize bakiniz.

  Beğen

 87. Ahmet said

  Es selam-u aleyküm.Ayat-i hırz’ın arapça metnini mail adresime gönderebilir misiniz?

  Beğen

 88. Ahmet bey, dosya mail adresinize gønderildi, lutfen mailinize bakiniz

  Beğen

 89. mekselina75 said

  iyi günler, ayet-ı hırz duasını yanımda taşımak istiyorum. arapça okumayı bilmiyorum. taşımam için arapçasını, okumam için arapça okunuşu ve türkçe mealini gönderebilirseniz çok sevinirim. teşekürler.

  Beğen

 90. Mekselina75 : dosya mail adresinize gønderildi, lutfen mailinize bakiniz

  Beğen

 91. çigdem said

  bende bu duayı istiyorum banada gönderirmisiniz allah emanet olun dua ile

  Beğen

 92. çigdem hanim, dosya mail adresinize gønderildi, lutfen mailinize bakiniz

  Beğen

 93. tezel said

  muhteremefedim bu ayeti hirzin arabcasini yai hazir okunusznu bana gonderirimissiiz muvaffakiyyetler diliyorum allaha emaet olun

  Beğen

 94. Tezel kardesim, dosya mail adresinize gønderildi, lutfen mailinize bakiniz

  Beğen

 95. Durmuş said

  selam aleyküm ayat-i hırz arapça ve türkçe meali sini gönderirmisiniz
  başarı ve kolaylıklar dilerim

  Beğen

 96. Durmus bey,dosya mail adresinize gønderildi, lutfen mailinize bakiniz

  Beğen

 97. baris tok said

  Selamün Aleyküm… hocam , ayat-ı hırz duasının Arapça ve Türkçe mealini bana da gönderebilir misiniz? hatta bana mail atarsaniz , ben size geri telefon numarami yada msn adresimi veririm , benim . bu isi gercekten bilen birisinden acil yardima ihtiyacim var. abd. de yasiyorum , malumaliniz , etraf cokca o 3 harflilerden dolu, ve evimde de bol miktarda bulunmakta , hissediyorum .. burda aciklama yapmak istemiyorum , egerki ALLAH rizasi icin bana yardim etmek isteyen hocalar ,yada alimler, veya gercekten bilgisi olan abi ve ablalarim varsa . lutfen bana yaramazkartall@gmail.com email adresinden ulasabilirler, gercekten simdiden cok cok sagolun ALLAH sizi korusun .

  Beğen

 98. sevda said

  lütfen bu duyı bana d gönderir misiniz?

  Beğen

 99. Sevda hanim, dosya mail adresinize gønderildi, lutfen mailinize bakiniz

  Beğen

 100. nevin anlayışlı said

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini banada gonderebilirmisiniz hocam?şimdiden Allah razı olsun.

  Beğen

 101. Nevin hanim,dosya mail adresinize gønderildi, lutfen mailinize bakiniz

  Beğen

 102. FATMA said

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini banada gonderebilirmisiniz hocam?şimdiden Allah razı olsun.

  Beğen

 103. Fatma hanim,dosya mail adresinize gønderildi, lutfen mailinize bakiniz

  Beğen

 104. Bilal Kayacan said

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini banada gonderebilirmisiniz hocam?şimdiden Allah razı olsun.

  ve nasil nerede nasil ne yapmam (okumam)gerekir lütfen acele yardiminizi istiyorum bir kardesiniz olarak almanyadan esim icin cók caresizim her gün esim izdirap cekmekte lütfen acil yardim kendim kurani kerim okumasini biliyorum kendim yapabilirmiyim her hangi bir dikkat etmem gereken hususlar varmi bende de birazcik var o üc harlilerden ama esimin durumu cok ciddi ne olur allah rizasi icin yardiminizi bekliyorum almanya nippes yeni camisinden bir kardesiniz olarak basta büyüklerimizin dualariyla.

  allah sizlerden büyüklerimizden razi olsun

  Beğen

 105. Bilal kayacan bey,Mailinize yazi gønderdim okuyunuz , ayrica dosya da gønderildi,Hz.Allah acil sifalar versin.

  Beğen

 106. selcuk said

  Hocam bütün işlerim senelerdir hep ters gidiyor ne zaman tamam artık düze cıkıcam desem kımsenın aklına gelmıcek bı yerlerden hıç olmıcak sorunlar cıkıyor. Ne yaptıysam ne kadar mantıklı olsa bıle hep bı aksılık mutlaka cıktı.Aklıma artık acaba böyle bi seyler mı var sorusu gelınce bıraz arastırdım ve ayat-ı hırz duasını buldum ama bır cok sıtenın guvenılırlıgı hakkında şüphelerım var. Arapca bılmıyorum ama bu duayı da temın edıp geregını yapmak ıstıyorum. Bu dua ile beraberınde yapılması gerekenler ıle dıkkat edılmesı gerekenlerı ve fazıletlerı hakkında bılgılerı maıl olarak yollarsanız memnun olurum.Yardımınız için simdiden tesekkur ederım saygılar

  Beğen

 107. esra said

  Ayat_ı Harz ın arapça türkçe mealini gönderirseniz şimdiden teşekkür ederim.

  Beğen

 108. vedat seyrek said

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini banada gonderebilirmisiniz hocam?şimdiden Allah razı olsun.

  Beğen

 109. Esra hanim ve vedat Bey katdesim,,Dosya mail adresinize gønderildi.

  Beğen

 110. Vedat SEYREK said

  ALLAH:cc:Sizlerden Razı gelsin .inşaallah.
  İlk defa bir siteden olumlu vede bu kadar tez ilgi hep varolun .
  Ben sizi dolaşırken Rabbim ilahi yardımıyle tesadüfen yani KADER buldurdu.
  Tavsiye reklam falan yok.

  Beğen

 111. yusuf said

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini banada gonderebilirmisiniz hocam?şimdiden Allah razı olsun.

  Beğen

 112. Yusuf bey kardesim, dosya mail adresinize gønderildi, mail adresinize bakiniz lutfen

  Beğen

 113. burhan said

  sevgili hocam Ayat-ı hırz arapca ve türkce mealini banada gönderirseniz çok sevinirim Allah razı olsun

  Beğen

 114. Burhan bey kardesim, dosya mail adresinize gønderildi, mail adresinize bakiniz lutfen

  Beğen

 115. Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini banada gonderebilirmisiniz hocam?şimdiden Allah razı olsun.

  ve nasil nerede nasil ne yapmam (okumam)gerekir lütfen acele yardiminizi istiyorum bir kardesiniz olarak almanyadan arkadasim icin cók caresizim her gün izdirap cekmekte lütfen acil yardim kendim yapabilirmiyim her hangi bir dikkat etmem gereken hususlar varmi o üc harliler rahatsiz ediyorlar bundan üc sene once basladi belden asaga tutmuyor ayaklari gitmedi doktor ve hoca kalmadi allah rizasi icin yardimci olusaniz cok sevinirim, durumu cok ciddi ne olur allah rizasi icin yardiminizi bekliyorum Ayat-ı Harz nelerden koruyor detayli bilgi istiy<orum mail adressim kanatsizguvercin@live.de

  allah sizlerden büyüklerimizden razi olsun

  Beğen

 116. ilk önce gonderdiginiz mail icin tskler efendim.dosya acilmadi

  Beğen

 117. kanatsizguvercin kardesim, dosyaya baktim bir sorun yok, normal aciliyor, winrar ile aciliyor tekrar deneyiniz lutfen.

  Beğen

 118. nejla said

  bende bu duanin turkce ve arapcasini istiyorum,simdiden sagolun allah razi olsun

  Beğen

 119. Samet said

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini banada gonderebilirmisiniz rica etsem?

  Beğen

 120. Çiğdem said

  Ayat_ı Hırz ın türkçe mealini gönderirseniz sevinirim. Teşekkür ederim.

  Beğen

 121. Çiğdem hanim, dosya mail adresinize gønderildi, lutfen mailinizi kontrol ediniz.

  Beğen

 122. Çiğdem said

  hocam, arapça okuyamıyorum. ayat-ı hırz da olan surelerin, ayetlerin türkçe okunuşunu gönderebilirmisiniz?

  Beğen

 123. Çiğdem hanim, Ayat-i hirz duasinin turkcesi bizde emvcut degil, uzgunum, olsaydi gønderirdim.selam ve dua ile.

  Beğen

 124. gülay said

  ayat-ı hırz duasını bana da yollayabilir misiniz lütfen?
  saygılar

  Beğen

 125. Gülay hanim, dosya mail adresinize gønderildi, Lutfen mailinize bakiniz.

  Beğen

 126. Melih said

  ayat-ı hırz duasına çok ihtiyacım var bana da yollayabilir misiniz? Allah razı olsun..

  Beğen

 127. Melih ve Kemal bey, dosya mail adreslerinize gønderildi, lutfen mail adresinize bakiniz.

  Beğen

 128. sevgi said

  ayatı hırz duasını bana da türkçe ve arapça yollarmsınız. ALLAH razı olsun

  Beğen

 129. Sevgi hanim, dosya mail adresinize gønderildi,

  Beğen

 130. zined said

  banada arapçasını gönderirseniz sevinirim Allah razı olsun…okuyup faydasını görn varmı?BEN ÇOK SABIRSIZ BİR KULUM ALLAH YARDIMCIM OLSUN

  Beğen

 131. füsun çileci said

  Bizlere dualarla yardım ettiğiniz için Allah emeği geçen herkesten razı olsun.Ben de bu duanın(Ayat-i Hırz) Arapça okunuşunu dinleyebilmek istiyorum.Arapça okumayı biliyorum ama önce dinleyerek takip etmek istiyorum.Çünkü yanlış okumaktan korkuyorum.Eğer bana hem Arapça dinleyebilmem hem de Türkçe Mealini anlayabilmem konusunda yardımcı olursanız şimdiden çok teşekkür ederim Allah razı olsun ve gönlünüzün dünyevi ve uhrevi muradına nail etsin. selam ve sevgi ile kalın.

  Beğen

 132. kübra said

  lütfen banada ayatı hırz ın arapça ve türkçe mealini yollarmısınız.kızım sara hastası inşallah şifa olur ona sizlerede dualarımı ortak edecem.şimdiden rabbim sizden razı olsun.

  Beğen

 133. Kubra hanim, dosya mail adresinize gønderildi,lutfen bakiniz.

  Beğen

 134. selen said

  Bu duaya çok ihtiyacım var..bana da arapçasını ve türkçe mealini yollarsanız çok sevinirim..şimdiden Allah razı olsun..selam ve dua ile..

  Beğen

 135. Selen hanim, dosya mail adresinize gønderildi

  Beğen

 136. tuba said

  mrb bana ayat ı hırz duasının turkcesını yollarmısınız beklıyorum

  Beğen

 137. Tuba hanim dosya mail adresinize gønderildi

  Beğen

 138. Efe said

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini banada gonderebilirmisiniz? allah razi olsun

  Beğen

 139. Efe bey,dosya mail adresinize gønderildi.

  Beğen

 140. Esselamü Aleyküm Kardeşim Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini banada gonderebilirmisiniz? allah razi olsun

  Beğen

 141. Belgin said

  Ayat-ı Harz ın Arapça ve Türkçe mealini Banada Gönderirmisiniz? şimdiden teşekkür ederim

  Beğen

 142. Belgin hanim ve suleyman bey, dosya mail adreslerinize gønderildi, lutfen mali adresinize bakiniz.

  Beğen

 143. baran said

  Merhaba, ayat-ı hırz ın arapça ve türkçe mealini gönderirmisiniz. teşekkürler

  Beğen

 144. cemil pehlivanlı said

  Arkadaşlar herşey için teşekkürler. fakat bu günlerde konu güncellemesi yapmıyorsunuz. hayırdır inşaallah.

  Beğen

 145. Cemil bey şuan tatildeyiz tatil dönüşü inşaallah kaldıgımız yerden devam ederiz.ilginiz için teşekkür ederiz.

  Beğen

 146. aslı said

  Ayat-ı Harz ın Arapça ve Türkçe mealini Banada Gönderir misiniz? Çok teşekkür ederim

  Beğen

 147. mehmet said

  Ayat-i hırz ın arapça metnini ve mealini mailime gönderebilirmisiniz lütfen. teşekkürler.

  Beğen

 148. MEHMET DEDE said

  Ayat-ı Harz ın Arapça ve Türkçe mealini Banada Gönderir misiniz?

  Beğen

 149. İjlal said

  Ayat-ı Harz ın Arapça ve Türkçe mealini Banada Gönderir misiniz?Bir de faziletlerinden bahsederseniz çok sevinirim.Dilek için de okunabilir mi,lütfen terkibini yazar mısınız.Teşekkürler

  Beğen

 150. ayse said

  banada turkcesini gonderirimisiniz

  Beğen

 151. caner said

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini banada gonderebilirmisiniz hocam?şimdiden Allah razı olsun

  Beğen

 152. Eda said

  Allah razi olsun. bana da Ayat-ı Harz’ın Arapça ve Türkçe mealini gönderebilirseniz memun olurum. Selamlar, Eda

  Beğen

 153. derya said

  hocam ayet i hırz ın arapça ve türkçe mealini gönderebilirmisiniz.teşekkürler.

  Beğen

 154. Derya hanim gecerli bir mail adresi yazarsaniz gønderebilirim.

  Beğen

 155. MuSaB said

  Esselamu aleykum

  Banada yollarsanız sevinirim muhterem kardeşim

  vesselam

  Beğen

 156. sevgi said

  ayeti hirz banada yollamanizi rica ediyorum.TESEKKRLER

  Beğen

 157. Sevgi hanim verdiginiz mail gecersiz, gønderdigim yazi geri geldi, lutfen gecerli bir mail adresi veriniz.

  Beğen

 158. t.senturk said

  Hocam günlerdir bu ayeti hırzı arıyorum. rica etsem banada gönderirmisiniz. birde yazıları bilgisayarda küçültsem taşımayı kolaylaştırmak açısından) o şekilde hazırlasam problem olurmu. şimdiden çok teşekkürler.

  Beğen

 159. suatayse said

  Allah rızası için bana da arapça ve türkçe mealini gönderir misiniz

  Beğen

 160. suatayse said

  çok teşekkür ederim bu kadar kısa zamanda gönderdiğiniz için Allah razı olsun Allah hepimizi cümle kötülüklerden korusun

  Beğen

 161. Rica ederiz,Allah cumlemizden razi olsun, Amin amin,ins.

  Beğen

 162. cenişe said

  s.a sitenize tesadüfen girdim..lütfen ayatı hırz duasını yollarmısınız..

  Beğen

 163. laborant.meral said

  rica etsem banada yollarmısınız.

  Beğen

 164. tuba said

  banada gönderebilirmisiniz lütfen.

  Beğen

 165. melek said

  Ayat-ı hırz ı ararken sitenize rasladım.Bana da arapça ve türkçesini yollar mısınız. Allah sizden razı olsun.

  Beğen

 166. ali said

  ilk bakista siteniz mukemmel.Ayat-i hirzi arapca ve turkcesiniz memnun olurum.Insaallah sitenizi cok ziyaret rdenlerden olacam.Allah razi olsun

  Beğen

 167. fatih said

  Ayat-ı hırz ı ararken sitenize rasladım.Bana da arapça ve türkçesini yollar mısınız. Allah sizden razı olsun.

  Beğen

 168. nejla said

  Ayeti Hirz duasinin turkce ve arapcasini banada yollarmisiniz tsk.

  Beğen

 169. Nejla hanim, verdiginiz mail adresi gecersiz veya eksik, size gønderdigim mail geri geliyor, lutfen gecerli bir mail adresi verin ki dosyayi gønderebileyim..Hayirli ramazanlar.

  Beğen

 170. Canan said

  Selamun aleykum!oncelikle Ramazan-i Serif`iniz Mubarek olsun!bu siteyi hazirlayanlardan Allah razi olsun.Gayri muslim bir ulkede yasadigim icin et yeme sorunum var,maalesef burdaki kasap dukkanlarinda helal kesilmis et bulamiyoruz,belkide ben bulamiyorum cunku et konusunda cok hassasimdir ve yemek istedigimde arastiririm.Ailem baskiyor yapiyor,eger sen de yemezsen bizim agzimizdan gecmez diyorlar(ana baba yuregi iste)onlari anliyorum ama inanin ki arastirmadan(kim kesmis, nasil kesmis)bogazimdan gecmiyor.Etin helal olmasi icin hangi sartlar aranir?mesela musluman ama guslu yok diyelim, hayvani bogazladiginda Allah`in adini anmis olursa o et helal sayilir mi yoksa illa guslu mu olmasi lazim?ben simdi gidipte o adama guslun var mi diye soramam ama Allah`in adini an diyebilirim.Bu devirde yasama sartlari o kadar cok zorlasti ki,her yonden zorlasti.Allah butun muslumanlari dogru yoldan sasirtmasin.Cevabinizi bekliyorum..simdiden tesekkur ederim.Hosca kalin!

  Beğen

 171. Mustafa Özdemir said

  Ayeti Hirz duasinin turkce ve arapcasini banada yollarmisiniz acaba? teşekkürler.

  Beğen

 172. eşim pisiyatri hastası ALLAH rızası için hayat-ı hırz ayetlerinin kitapcık olarak arapca şeklini gönderirseniz sizlere duacı olurum.ayriyeten siteniz tek kelime ile süper emeği geçenlerden ALLAH razı aolsun.

  Beğen

 173. nurhayat said

  Selamun aleykum! ayeti hırz dusının arapça okunuşunu bana da gönderebilir misiniz allah razı olsun ..

  Beğen

 174. sultan öztürk said

  merhabalar ben kuran-ı kerim okumayı bilmiyorum ama ayat-i hırz türkçe mealinimi istemeliyim sizden onuda bilmiyorum bana hangisini okuyabileceksem gönderirmisiniz ALLAH razı olsun

  Beğen

 175. Levent SEÇKİN said

  Selamlar mümkün ise ayat-ı hırz ın türkçe okunuşu bana da gönderirseniz sevinirim. ALLAH RAZI OLSUN

  Beğen

 176. ahmet sarı said

  arapçasını ve türkçesin göndeririseniz çok teşekkür ederiz…

  Beğen

 177. İsmail Erdinç said

  Selemün Aleyküm;

  Bana Birikmiş Nazar olduğunu söylediler. Nazardan korunmak için de hoca vasfındaki bi arkadaşım Ayet el kürsi yi taşımamı söledi duydumki ayat ı hırz duasının içinde varmış, küçülüp taşıyacağım banada gönderriseniz sevinirim.

  Beğen

 178. ihvanur said

  sa ayat ı hırzı duasını banada gonderebılırmısınız arapca ve turkcesını aro

  Beğen

 179. Gamze said

  Âyât-i hırz duasının arapça ve türkçesini gönderirseniz sevinirim.

  Beğen

 180. melek said

  Merhaba bende ayni sekilde turkce ve latin harfleriyle yazilmis arapcasini alabilirmiyim. Allah razi olsun hepinizden

  Beğen

 181. Gamze said

  Teşekkür ederim arapçasını göndermişşsiniz ama türkçe okunuşu gelmemiş. Gönderirseniz sevinirim.

  Beğen

 182. Gamze hanim, Turkcesi dosyadaki kirmizi yazi ile olanidir

  Beğen

 183. makbule said

  Merhaba bende ayni sekilde turkce ve latin harfleriyle yazilmis arapcasini alabilirmiyim. Allah razi olsun hepinizden

  Beğen

 184. Temirlan said

  Assalam Aleykum Hocam.
  Ailemdeki erkeklere büyü yapıldığını düşünüyorum..10 senedir evimdeki sadece Annem para kazana biliyor. 3 oğlu ve Babam ..Biz bir şey yapamıyoruz..
  Ve şuan Annem hasta olsa eve gelse biz ne yapabiliriz düşünemem..
  Ben çalışkan bir insanım,,Umudumu kesilmiş kendini kaybetmiş bir olarak görmeyın ..Öyle biri değilim,, çok hırslıyım ve iş yaparken her zaman tam yapmak zorundayım..Benim kişilğim budur..
  Bana ALLAH rızası beni dinleyıp bana yardımcı olacak insanları arıyroum.
  Bir şey soylemek istiyorum.. bazen zina yapmak için kendi kendimi tutmaya çalışıyorum ve içimdekine diyorum yalvaryorum beni rahat bırak ama .. sonunda bunu yapıyorum ve içimden kendim hissediyorum rahatladığını ve beni bırktığını.
  Bunlar normal şeyler değil.Ben eşimden ayrıldıktan sonra 1.5 sene kimse yle zina yapmadım. ve kendimi tutbldim aklıma erındeydı.
  Ama son 3 gün içinde bir içinde insanlarla kavga yaptım ve o gün içinde zina yağtım ve o akşam beni bıraktı. içimden bıraktı.rahatalım ve tansiyon yrine geldi,ancak öyle kelimelerle size anlatabilirim durumumu..
  Ben 5 vakit namaz kılan bir insanım ,tabiki her zaman 5 kılamıyorum .. Ama niyetim belli ..
  ayetler biliyorum tesbih chekiyorum..
  Siz biliyor sunuz insan madii durumlarda kırılıp gidiyor ve imanı da zayıflayıp kırıyor ..ve insan göz önünde gidiyor..
  Biz bir şeyler yapmayı deniyoruz .Ama bir şey yapamıyoruz hep borç hrp borç içine gidiyoruz .Br gün bu patlayacak ve zor olacak ..bizim için.Demek istediğmi bazen dua ediyorum ALLAHA yoruldum ..ban biraz yardım et .kendime ve kardeşlerime yardım edeyım..Biz kötü insan değiliz.başkaların parşarı çalmadık çalmak niyetnde hiç olmadık.Sadece Annemizin kazandıkları para harcayıp duruyoruz. ne yazıkkı para da kayıp olup hayırsız gidiyor..
  Bunun bir yerde bir şey var.. başta açıkladığım gibi..
  Biz bir zamanlar çok zengin dik ben küçüktüm ve paranın tadına bakmadan havalı olmadan bu yaşa geldim kardeşlerim de geldiler.Biz o yuzden hep kaybettik çünkü çok rahhattık insanlar para kazanmak çin koşarken biz bazı işler yapamıyorduk pra için birisi ezip geçemiyorsuk.. kanımızda bir seviye var.
  Babama sordum belki bir fakir insan ı incitmiş olabilirsin fabrika vardığı zaman..Ama yok dedi.. herkesle iyi geçiniyormuş..
  SADECE AKRABALAR..SEVMEZLER MİŞ BUYUK ADAM OLMUŞ DİYE!ZATEN ONLAR BABAMİ HAPSE ATTILAR SAHTE EVRAK ATIP ÖNUNE.. ONLAR HALYA BİZİ SEVMİYORLAR.. BİZİMLE YARIŞIYORLAR. HALBUKİ BİZDE PARA YOK..
  Bu nasıl bir şey anlaya mıyorum Ben.Burada bir şirketimiz var Ağbimle ama etrafımızdaki bazi arkadaşlar bizim yukselmemek için çok verecek insanlar var.Sorum şu acaba bizde ne görüyorlar nasıl olsa zengin olacaklar onlara izin vermeyelim gibi bir şeyler dönüyor.Sadece anlamadığım bizimle neden uğraşıyorlar.Başkalar la uğrşsınlar.Biz hep herkese verdik shuanda çok borcumuz var .ama şimdi biri gelsin eve gidemiyorum para lazım dese .BiZ VERECEĞİZ o parayı,am o insanlarda bizden on kat var ama onlar yok deyı gönderiyorlar.
  Biz kimse ye zara vermek istemiyoruz.
  Sadece bize karşı yapıldıysa kaldırım kendi hayatımızı yaşamak.. ve aıle kurup çocuk yapmak istiyoruz..
  Hocam mektubum uzun biliyorum.Bana karşı sabırlı olduğunuz için bunları okuduğunuz için sizden ALLAHrazı olsun.
  sadece bir yardımcı olabilirse,hayata dönmek ve ailemlr mutlu yaşam geçirmek.
  Çünkü şuanda borcumuz var diye ağbim evlenmiyor ben de evlenemiyorum . ve her yaptığımız zina bizim için çok kötü b,r sonuç olacak.
  ALLAHUMMA RABBANA LAKAL HAMDU.
  SELAM ALEYKUM.

  Beğen

 185. Hızır KILIÇ said

  Ayeti hırzın arağçasını mümkünse banada gönderirseniz sevinirim.
  ALLAH (cc) cümlenizden razı ve memnun olsun.

  Beğen

 186. Seda said

  Merhaba Ayat-ı hırz duasının Arapça ve Türkçe mealini bana da gönderirmisiniz?

  Beğen

 187. selim yılmaz said

  hocam ayeti hırz duasının arapça ve türkçesini gönderirseniz çok memnun olacağım muska şeklinde üstümde taşımak istiyorum.şimdiden
  ALLAH razı olsun.

  Beğen

 188. selim yılmaz said

  hocam ayatı hırz duasını daha önceki mail adresime gönderdiniz.lakin
  mail açmıyor.yeni bir mail adresi veriyorum.gönderdiğiniz ve göndereceğiniz için size duğacıyım.muska şeklinde üstümde taşımak istiyorum.ALLAH razı olsun saygılar.

  Beğen

 189. mert said

  selamun aleyküm bu duayı mealiyle beraber atabilirmisiniz lütfen şimdiden teşekkür ederim .

  Beğen

 190. ece said

  arapca bılmıyorum acaba bana ayat-ı hırz ın türkce okunusunu yollarmısınız çok rica ederimmm

  Beğen

 191. nazlı said

  bende ayeti hırz duasının arapça ve türkçesini rica ediyorum,şimdiden
  ALLAH razı olsun.

  Beğen

 192. serpil said

  hocam bende su perisi var ve çok huzursuzum.anlatılır gibi değil.ne yapacağımı bilemiyorum.cin mektubu diye dua varmış.onu internetten çıkarıp üzerimde taşımaya başladım bugün.ama ondan içinde uydurma hadis diye duydum.ne yapabilirim çok acil yardım edin lütfen….Allah razı olsun sizden.

  Beğen

 193. ismigül kabalak said

  bende ayeti hırz duasının arapça ve türkçesini rica ediyorum,şimdiden teşekurler ALLAH razı olsun.

  Beğen

 194. hüsniye eskitark said

  bende ayeti hırz duasının arapça ve türkçesini rica ediyorum,şimdiden teşekurler ALLAH razı olsun.Mailime atarsanız sevinirim.Türkçe okuımakta faydalı olurmu acaba.

  Beğen

 195. refik said

  hepinize acil şifalar diliyorum Selam ve Dua ile..

  Beğen

 196. tuğçe said

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini gonderebilirmisiniz cok ihtiyacım var bu duaya Allah razı olsun

  Beğen

 197. mustafa cakici said

  banada gönderirseniz memnun olurum..allah razi olsun …

  Beğen

 198. hocam selamlar saygilar Ayat i HIRZ duasini mailime gondermeni rica ediyorum, allah senden razi olsun, selamlar saygilar

  Beğen

 199. alper said

  bu duanın arapça okunuşu ve türkçesini gönderirmisiniz allah razı olsun şimdiden

  Beğen

 200. yasemen said

  slm ayatı hırz’ın arapcasını yollarmısınız şimdiden allah razı olsun saygılar

  Beğen

 201. yehuvas said

  mrhaba bu duanın arapçasını bana gonderırmısınız hocam lutfen

  Beğen

 202. SELAMUNALEYKÜM MÜSLÜMAN KARDEŞLERİM HOCAM AYAT-I HIRZ ‘IN ARAPÇASINI VE TÜRKÇESİNİ BANADA YOLLARMISINIZ ŞİMDİDEN TEŞEKKÜER EDERİM ALLAH RAZI OLSUN

  Beğen

 203. Deniz SALİ said

  Ayat-ı Hırz ın arapça ve türkçe mealini gönderebilirmisiniz şimdiden teşekkr ederim Allaha emanet olun

  Beğen

 204. Burçin Aydın said

  Ayat-ı Hırz ın arapça ve türkçesini banada yollarsanız bahtiyar olurum.Allah razı olsun şimdiden…

  Beğen

 205. feraye said

  Ayat-ı Harz ın arapça okunuşu ve türkçe mealini gonderebilirmisiniz

  Beğen

 206. bayram said

  Ayat-ı Harz ın arapça okunuşu ve türkçe mealini gonderebilirmisiniz şimdidedn allah razı olsn hakkınızı helal edin kendinize iyi bakın

  Beğen

 207. elif yıldız said

  merhaba ben 1 yıldır resmi olarak evliyim fakat eşim bulamadığı için düğün yapıp evlenemiyoruz.işlerimiz çok ters gidiyor.acaba bizede faydası olurmu.affınıza sığınak soruyorum.olursada bana da yollayabilirmisiniz üzerimdede taşımak istşyorum.şimdiden allah razı olsun

  Beğen

 208. mehmet said

  hocam ayat-i hırz ın arapçasını gönderirseniz çok sevinirim

  Beğen

 209. mehmet said

  hocam 5 aylık bebeğim var 1 haftalıkken eşimin göğsü çatladı giderek derinleşti hiçbir ilacın faydası olmadı ne yapabiliriz nazar olabileceğinden şüpeleniyoruz bizi bilgilendirirseniz çok sevinirin.şimdiden ALLAH razı olsun.

  Beğen

 210. Mehmet bey kardesim, Øncelikle Allah acil sifalar versin, insaallah en kisa zamanda iyilesir,

  nazar duasi icin bu linke TIKLAYIN : https://yukarikayalar.wordpress.com/2010/11/03/nazar-duasi/

  Beğen

 211. HARUN said

  Allah razı olsun.Ayeti Hırzın arapça worde yazılmış olanını mailime gönderebilir misiniz.Çok ihtiyacım var Allah hepinizin yardımcısı olsun.

  Beğen

 212. yudum said

  merhaba, rica etsem ayet-i hırz duasının türkçe ve arapçasını benimde mailime yollarmısınız

  Beğen

 213. taylan demis said

  hocam cogu zaman su su dualari yazin uzerinize alin tavsiye edilmektendir .bunøari yazmak herkesin isi degil, bu dualari bilgisayarda cikarsak gecerli olmazmi myada fotokopisini cevaplamani rica ediyorum

  Beğen

 214. Taylan bey, evet olur.

  Beğen

 215. turan olgun said

  s.a…hocam hayırlı günler..duanın bir örneğini banada iletmeniz mümkün olabilirmi acaba..(ayeti hırz)..konuyla ilgili ne yapabilirim..saygılarımla

  Beğen

 216. Baris said

  Hocam hayırlı günler, ayat-ı hırz duasının türkçe okunuşunu bana da gönderebilirmisiniz. Cin çarpmasına uğradım. Çok ihtiyacım var.

  Beğen

 217. Yusuf Kahraman said

  Merhaba rica etsem ayet-i hırz duasının türkçe ve arapçasını benimde mailime yollarmısınız?

  Selamlar

  Beğen

 218. vedat zeybek said

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini gonderebilirmisiniz cok ihtiyacım var bu duaya Allah razı olsun emeginize yureginize saglık

  ALLAH cc.SİZLERİ VEYOLUNUZDA OLANLARI HAYIRLI VE DAİM KILSIN AMİN

  Beğen

 219. siyahgül said

  banada hem arapçasını hem türkçesini gönderebilirmisiniz acaba allah şimdiğden razı olsun

  Beğen

 220. siyahgül said

  ayrıca bişey daha var nişanlım cuma günü trafik kazası geçirdi ve iyice korkum arttı bana üzerimde muska olarak taşıyabileceğim kazadan beladan felaketlerden koruyabilecek bir dua gönderebilirmisiniz hem nişanlıma hemde kendi üzerimde taşımak istiyorum tekrar allah razı olsun

  Beğen

 221. selen said

  meraba banada ayati hıfzın türkçe ve arapçasını gönderebilirmisiniz benimde iş problemim var ve bir işi diliyorum bana üzerimde taşıyabileceğim etkili dilek duası ve işlerimin yoluna girmesi için bir dua gönderebilirmisiniz şimdiden teşekkür ederim

  Beğen

 222. Siyahgul kardesim, bu linke tiklayin istediginiz dua burda :https://yukarikayalar.wordpress.com/2010/07/30/ayetu%E2%80%99l-kursi%E2%80%99nin-esrari-ve-trafik-kazalari/

  Beğen

 223. Selen hanim, Bu baslikta istediginiz dua mevcuttur, sayfanin en alt kismina geldiginizde sol alt kisminda ” Ønceki yazilar ” yazisinin uzerine tiklayin aradiginiz duayi bulursunuz.

  Buraya TIKLAYIN : https://yukarikayalar.wordpress.com/category/dualar/

  Beğen

 224. ceylan yıldız said

  bana da ayat-i hırz duasını gönderir misiniz?

  Beğen

 225. dogan said

  turkce meailşinı gonderırmısınız arz ederım

  Beğen

 226. neslihanbebek said

  bende ayati hırz duasını istiyorum.gonderırmısınız.

  Beğen

 227. ÖZLEM said

  bende rica etsem bana da gönderebilirmisiniz. Allah razı olsun..

  Beğen

 228. ÖZLEM hanim, mailinize bakiniz lutfen, Dosya gønderildi.

  Beğen

 229. melek said

  rica etsem bizede gönderebilrimisiniz.teşekkür ederiz. selametle

  Beğen

 230. Yeliz said

  Rica etsem Ayat-ı Hırz ın arapça metnini bana da gönderebilir misiniz? Allah razı olsun.

  Beğen

 231. erdem said

  s.a bende ayatı hırz duasını ararken sizin siteyi buldum lütfen banada arapca ve türkcesini gönderirmisiniz .Allah razı olsun

  Beğen

 232. Esra said

  s.a. eşim ve benim üzerimizde nazar olduğunu düşünüyorum . üzerimizde taşımak için ayat-i hırz uygunmudur?
  Öyleyse bana da yollarmısınız ?

  Beğen

 233. Esra hanim, Nazar icin bu duayi okuyunuz :

  NAZAR DUASI
  Euzü billahi mineşşeytanir raciym bismillahirrahmanir rahiym.ve in yekadülleziyne keferu leyüzliguneke bi ebsarihim lemma semiuzzikra ve yegulune innehü lemecnun. vema hüve illa zikrul lil alemiyn.
  Bu ayetler nazar değmelerine karşı okunur başta hasan-ı basri hazaretleri olmak üzere ulema-i islam göz değmelerine karşı okumuştur.Bu ayeti kerimeler Peygamber efendimizi ( s.a.v.) nazara uğratarak çatlatmak ve göz değdirmek suretiyle O yüce peygamberin mübarek vücudunu yok etmek için kafirler hain gözleriyle Resulullah’a baktıklarını bildirmek için nazil olmuştur.
  Cenab-ı Hak”:Ey Resulüm!o kafirler az kaldı ki çıkası gözleriyle seni devireceklerdi sana çatlatacak gibi çok hain baktılar” buyurdu.
  Ayrıca peygamber efendimiz ( s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Fatiha suresini ve ayetel kürsi yi bir kimse herhangi bir evde okursa o gün o evdekiler insan ve cin nazarı değmez.Deylemi den rivayet edilmiştir.Bu dualara ek olarak ihlas,felak ve nas sureleri nazil olduktan sonra efendimiz bu duaları da okurdu.
  Bir başka nazar duası: maşa Allah,barekallah,la havle ve la guvvete illa billah
  Manası: Allahü Teala mübarek etsin,Allahü Teala diledi de böyle iyi ve güzel oldu,güç ve kuvvet yalnız ve yalnız Allahü Teala nındır.

  Nazar değen kimseye şifa için Ayet-el-kürsi, Fatiha, Muavvizeteyn ve Kalem suresinin son iki ayetini okumanın muhakkak iyi geldiği bildirimiştir. Ayat-ı hırzı okumak ve üzerinde taşımak da çok faidelidir.

  Beğen

 234. emine büyükdere said

  iyi gunler;
  bana ve aileme ayat i hırz’ın latin harfleri ile okunuşu lazım, ne yazık ki arapça bilmiyoruz
  eğer yardımcı olursanız çok sevinirim
  şimdiden çok teşekkür ederim
  allah razı olsun

  Beğen

 235. mıhammed kadir kırıcı said

  Merhaba eğer mümkünse bende sizden ayat-ı hırz’ın arapça okunuşu ile türkçe anlamını göndermenizi rica ediyorum.Allah razı olsun hepimizden.

  Beğen

 236. sibel said

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini gonderebilirmisiniz ihtiyacım var bu duaya Allah razı olsun .

  Beğen

 237. yasemin said

  ne olur bana da acilen ayat-ı hırz duasının türkçe ve arapçasını göndern lütfen

  Beğen

 238. Ferhat said

  Selamunaleykum syn.hocam ben eşimden 3 aydır ayrıyım ve bu ayrılığın sebebi eşimin ilk eşinin ve eşimin annesinin ve aile fertlerinin birlikte yaptırdıkları çeşitli büyü ve nuskalar sebebiyle eşim benden çok uzak syn hocam 3 aydır etmediğim du kalmadı vekf bile yaptırdım ama 40 güne rağmen olmadı eşimin üstünde kırmız ve kara büyü olduğu söylendi yine bir ilim sahibi tarafından bende bir yakınımdan bu mübarek duayı duydum ve araştırırken bu siteye denk geldim çok şükür syn hocam ben arapça okuyamıyorum bana bu mübarek dua nın türkçe okunuşunu ve arapça yazılmış halini ve nasıl okumam gerektiğini tam teşekküllü yzarsanız ve hatta benim durumum için bildiğiniz başka bir dua varsa onlaraıda yapılış şekliyle anlayabileceğim gibi bana mail olarak yollarsanız çok sevinirim ömrümün sonuna kadar size her namazımda dua ederim hocam şimdiden ALLAH c.c yapacağınız ve ben gibi her müşkül kula yaptığınız yardımlardan dolayı sizden ve bu sitede emeyi geçen herkesten razı olsun ALLAH c.c yar ve yardımcınız yardımcımız olsun amin.

  Beğen

 239. Ferhat said

  Hocam bişey daha ben eşimle görüştürülmüyorum bu mübarek duayı okurken ille onun yanında olmam şartmı nişyetim yeterli olurmu?

  Beğen

 240. nencan said

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini banada gonderebilirmisiniz hocam?şimdiden Allah razı olsun.

  Beğen

 241. Fehat said

  hocam sizden dün bişeyler rica eetim bana göndermeniz için ama gelmemiş maile baktım lütfen ilgilenirmisiniz

  Beğen

 242. emre uysal said

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini banada gonderebilirmisiniz hocam?şimdiden Allah razı olsun.

  Beğen

 243. emre tarkan said

  ayati hırz duasının arapça ve türkçe mealini benim mail adresime yollarsanız çok sevinirim..

  Beğen

 244. sibel said

  Merhabalar, ayati hırz duasının arapça ve türkçe mealini benim mail adresime de gönderirmisiniz lütfen.Şimdiden teşekkür ederim.

  Beğen

 245. gül said

  Merhabalar, ayati hırz duasının arapça ve türkçe mealini benim mail adresime de gönderirmisiniz lütfen.Şimdiden teşekkür ederim.

  Beğen

 246. aslıhan eryılmaz said

  ayat-i hırz duasını bana arapaça türkçe olarak bana gönderirmisiniz yıldızımız çok düşük bizim hemen göze geliyoruz allah rızası için nasıl apacağımı da söylerseniz allh razı olsun şimdiden….

  Beğen

 247. aslıhan eryılmaz said

  kelime hataları için özür dilerim hocam nasıl yapacağımıda söylerseniz allah razı olsun…

  Beğen

 248. selma said

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini gonderebilirmisiniz allah rızası için

  Beğen

 249. ali said

  ayati harzın türkçe ve arapça mealini gönderebilirmisiniz şimdiden tesekkürler.

  Beğen

 250. nihal said

  merhaba ayati hırz duasının arapça ve türkçe mealini benim mail adresime yollarsanız çok sevinirim.

  Beğen

 251. VEYSEL said

  hocam ayatı hırzı hasta uzerınde tasısın dıye kgıda doktık fakat hastanın uzerınde kı muskanın arasına sıkıstırdık muska ıle bırarada tasısa olurmu

  Beğen

 252. fatma akdeniz said

  hocam bütün hizmetlerinizden ALLAH cc. razı olsun ayatı hırzı bana göderebilirmisiniz şimdiden teşekkürler

  Beğen

 253. defne said

  slm ayati hırzı arapca ve türkçe mealını banada yolarmısınız lutfen en kısa surede sımdıden tesekkurler.:(

  Beğen

 254. aynur said

  sayın hocam Ayatı hırzı arapça ve türkçe mealini bana gönderirmisiniz ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN.

  Beğen

 255. Hamide said

  Selasmun Aleykum Hocam, Ayatı hırzı arapça ve türkçe alfebesi ile yazilmis ve mealini bana gönderirmisiniz ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN.

  Beğen

 256. fatmanur said

  s.a ayat-ı hırzın arapçasını ve mealini bnde rica edebilrmym.

  Beğen

 257. ibrahim said

  hocam ALLAH (C.C) nin selameti üzerinize ve tüm inananlara olsun.ayat-i hırz duasının arapça okunuşunu ve türkçe anlamını gönderirmisiniz..ALLAH (C.c) razı olsun..

  Beğen

 258. İbrahim kardeşim.Menmuniyetlegönderirim ama şuan ben Yurtdışındayım ramazan sonu dönecegim hatırlatırsanız ozaman göndereyim inş.

  Beğen

 259. remziye yağcı said

  lütfen bu duayı türkçe olarak bana acil gönderirmisiniz çok teşekkürler

  Beğen

 260. sonbir said

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini gonderebilirmisin

  Şimdiden Allah razı olsun

  Beğen

 261. sukran said

  Rica etsem bana da arapça ve türkçesini gönderirmisiniz. Teşekkürler.

  Beğen

 262. MEHMET said

  AYAT-I HIRZ ARAPÇA METNİNİ RİCA ETSEM BANADA GÖNDEREBİLİRMİSİNİZ

  Beğen

 263. aysel adım said

  ayet-i hırz arapça metnini banada gönderebilirmisiniz

  Beğen

 264. seyhan said

  hocam 4 aylık bir oğlum var geceleri çok güzel uyurdu birilerine geceleri uyanmadan uyuduğunusöylediğimden beri yani 2 gecedir bebeğim uyumuyor geceleri hep ağlıyor allah aşkına banada yardım edin ayat’ı harz ın türke ve arapçasını bide efendimiz (sav) bu durumlarda okuduğunu bildiğiniz dualar varsa onlarıda yollar mısınz lütfen

  Beğen

 265. demet said

  bu duanın türkçesini gönderebilir misiniz bana da

  Beğen

 266. AHMET said

  LÜTFEN BANA DA AYATI HIRZ’IN TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞUNU GÖNDERİRMİSİNİZ

  Beğen

 267. tuğba said

  iyi günler, ayet-ı hırz duasını yanımda taşımak istiyorum. arapça okumayı bilmiyorum. taşımam için arapçasını, okumam için arapça okunuşu ve türkçe mealini gönderebilirseniz çok sevinirim. teşekürler.

  Beğen

 268. hakan said

  ayat-ı hırzın arapça ve türkçe okunuşunu ve mealini göndere bilirmisiniz teşekkürler

  Beğen

 269. demet said

  iyi günler hocam arapçasını ve türkçesini banada gönderirmisiniz aacil ihtiyacım var

  Beğen

 270. kerim kaya said

  Selamün aleyküm ayat-ı hırz’ın Arapça ve Türkçesi’ni yollayabilir misiniz? Çok lazım Allah rızası için.

  Beğen

 271. isimsiz said

  Selamün aleyküm hocam.benim sizden bir ricam olaçak çok zor günler geçiriyorum .baya oldu eşimin çantasından bir kağıt buldum.kağıtta şöyle yazıyordu saçmalıklarla beraber.umarım tilsim bozulmaz inşallah.diye yazıyordu.ne yapmam lazım ne yapıyorsam fayda vermiyor sinirli asabi her şeye bağırıp cagırıyor.yardımınıza ihtıyacım var.blogumuda ve ismii yazamıycam çünkü internette çok uğraşıyor önüne çikar diye korkuyorum.buraya yazarsanız sevinirim belki birilerininde işine yarar.ALLAH razı olsun.hakkınızı helal edin.

  Beğen

 272. serkan anafarta said

  s.a. mümkünse bende rica edebilirmiyim bu duanın arapça ve türkçe metnini

  Beğen

 273. hüseyin said

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini banada gonderebilirmisiniz hocam

  Beğen

 274. eren özkan said

  hocam hayırlı günler abim kökü ve kendisi çok bozuk bir kıza fena derecede baglandı.yaklaşık 7-8 yıldır abimi kurtarmak için ugraşıyoruz çok hocaya gittik,şimdi ise üzerinde papaz büyüsü adında bir büyü oldugunu söylüyorlar.ne yapabiliriz?bize yardımcı olurmusnuz?ayeti hırz faydalı olur mu?Ve kendisine bişe yedirip içiremeyiz çünkü şehirdışında.ALLAH’A EMANET OLUN.

  Beğen

 275. hocam ayat-ı hazr ın duasını hasta olan kısıde uygulayabılırmı?

  Beğen

 276. hocm cok zor gunler gecıorm dualr okuyarak allaha sıgınıorm gercektn faydası olacksa banada turkcesını yollarsanız sevınır dayanamıorm …

  Beğen

 277. ilknur said

  Merhabalar, ayati hırz duasının arapça ve türkçe mealini benim mail adresime de gönderirmisiniz lütfen.Şimdiden teşekkür ederim.

  Beğen

 278. İlteber R. Özpınar said

  Birbuçuk yaşında bir kızım var ve nazara hiç gelemiyor… acaba ayet-i hırz ın arapça metnini cevşen şeklinde kendisinin elbisesine iliklesem faydasını görürmüyüm ve ayet-i hırz ın arapça metnini nereden bulabilirim… Şimdiden teşekkürler…

  Beğen

 279. G.YILMAZ said

  Selamın Aleyküm, Ayati-hırz duasının arapça ve türkçe olarak bana gönderebilirseniz çok sevinirim inanın eşimin ve benim buna çok ihtiyacımız var. Allah razı olsun sizlerden…

  Beğen

 280. aydan said

  hocam selamün aleyküm bana da bu duanın arapça ve türkçe mealini gönderirmisiniz.Allah razı olsun!

  Beğen

 281. asya said

  Merhabalar, ayeti hırz duasının arapçasını babamın rahatsızlığı için istiyorum.. üzerinde taşıyacak gönderirseniz çok mutlu olurum.. allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun…

  Beğen

 282. selamun aleyküm banada bir dosya halinde ayati hırz gönderirseniz çok sevinirim allah a emanet olun

  Beğen

 283. Öznur Sa. said

  Bir aylık bebeğim var ve nazar çok çabuk değiyor. ayet-i hırz ın arapça metnini kendisinin kıyafetinde bulundursam faydası olur mu ve ayet-i hırz dosyasını bana da gönderir misiniz?

  Beğen

 284. savaş said

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini gonderebilirmisiniz cok ihtiyacım var bu duaya Allah razı olsun emeginize yureginize saglık

  Beğen

 285. büşra said

  ayeti hırz ı banada yollarmısınız.şimdiden Allah razı olsun

  Beğen

 286. zeliha said

  bana da Ayet-i hırz duasının arapça ve türkçe metnini gönderebilir misiniz? Allah razı olsun

  Beğen

 287. gülayyy said

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini banada gonderebilirmisiniz hocam?şimdiden Allah razı olsun.

  Beğen

 288. ayse88 said

  selamünaleyküm ayat-ı hırz duasının arapçasını ve türkçe mealini gönderebilirmisiniz çok ihtiyacım var şimdiden teşekkür ederim ALLArazı olsun

  Beğen

 289. Degerli ziyaretçilerimiz duaları eylül sonuna dogru gönderebilirim şuan izindeyiz anlayışınız için teşekkür ederiz.Hayırlı ramazanlar.

  Beğen

 290. ayse88 said

  tamam teşekkürler…sizede hayırlı ramazanlar.

  Beğen

 291. inci dede said

  bekliyorum

  Beğen

 292. filiz said

  lütfen bana da ayatı hırz duasının türkçe ve arapçasını gönderirmisiniz..şimdiden teşekkürler..

  Beğen

 293. Kenan Çalışkan said

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini gonderebilirmisiniz .Allah razı olsun.

  Beğen

 294. Ahmet said

  Merhaba eğer mümkünse bende sizden ayat-ı hırz’ın arapça okunuşu ile türkçe anlamını göndermenizi rica ediyorum.Allah razı olsun hepimizden.

  Beğen

 295. NUR said

  lütfen türkçe okunuşunu bana da gönderirmisiniz,şimdiden Allahım razı olsun….

  Beğen

 296. serdar said

  banada duayı gönderebilirseniz çok sevinirim.Allaha emanet olun.

  Beğen

 297. özlem said

  bende istiyorum türkçe anlamıyla birlikte. tşekkürler

  Beğen

 298. adem said

  banada dosyayı yollarsanız memmun olurum.Allah razı olsun.

  Beğen

 299. reyyan reyyan said

  lütfen banada türkçe ve arapçasını gönderirmisiniz . şimdiden allah razı olsun

  Beğen

 300. İLKNUR said

  bana da Ayet-i hırz duasının arapça ve türkçe metnini gönderebilir misiniz?lütfen. Allah razı olsun

  Beğen

 301. nazlı said

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini gonderebilirmisiniz cok ihtiyacım var bu duaya Allah razı olsun emeginize yureginize saglık

  Beğen

 302. Hamide said

  Ayat-ı Harz ın arapça latin harflerle okunuşunu ve türkçe mealini gonderebilirmisiniz

  Beğen

 303. Cihangir Osman - CiO said

  Ayat – i Hırz in Arapça Metnini ve Mealini gönderir misiniz? Allah Razı Olsun…

  Beğen

 304. Gökhan AKDOĞAN said

  ayeti hızırın latince ve türkçesini yollayabilirmisiniz,teşekkürler

  Beğen

 305. Remzi said

  Selamun aleykum. bu duayı banada gonderırsenız sevınırım… Allaha emanet olun

  Beğen

 306. aydın turegun said

  Ayat – i Hırz in Arapça Metnini ve Mealini gönderir misiniz? Allah Razı Olsun…

  Beğen

 307. adem said

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe olarak gonderebilirmisiniz .Allah razı olsun.

  Beğen

 308. fatma said

  ayat-ı hırz’ın Arapça ve Türkçesi’ni yollayabilir misiniz? Çok lazım Allah rızası için.

  Beğen

 309. eda özyürek said

  Ayet-i hırz’ın arapça ve türkçesinden yollayabilirmisiniz lütfen allah rızası için mailinizi bekliyorum.

  Beğen

 310. hayrullah deniz said

  hocam, arapça okuyamıyorum. ayat-ı hırz da olan surelerin, ayetlerin türkçe okunuşunu gönderebilirmisiniz?

  Beğen

 311. burcu said

  hocam ayat-ı hırz ayetlerin türkçe ve arapça okunuşunu gönderebilirmisin? allah razı olsun

  Beğen

 312. ahmed said

  ayat-ı hırz ayetlerin türkçe ve arapça okunuşunu gönderebilirmisin? allah razı olsun..cok önemli

  Beğen

 313. özlem kilic said

  lütfen ayat-i hirz türkce mealini gönderebilirmisiniz

  Beğen

 314. sinan said

  s.a. bu maili banada yollarsanız senirim..

  Beğen

 315. ercan said

  s.a ayat-ı hırz ayetlerinin türkçe ve arapca okunuşunu gönderebilirmisiniz.teşekürler ALLAH razı olsun.

  Beğen

 316. ayşe dila şahin said

  bana da gönderebilir misiniz?lütfen.

  Beğen

 317. çağlar said

  s.a bana da gönderebilir misiniz lütfen.

  Beğen

 318. çağlar said

  s.a bana türkçe arapça ve latin harfleriyle yazılmışını gönderir misiniz lütfen.

  Beğen

 319. niyazi said

  ayat-i hırz duasına acilen ihtiyacım var allah rızası için duayı bana yollarmısınız

  Beğen

 320. NİHAL said

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini banada gonderebilirmisiniz hocam?şimdiden Allah razı olsun. Hayırlı günler dilerim.

  Beğen

 321. murat said

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini banada gonderebilirmisiniz hocam?şimdiden Allah razı olsun.

  Beğen

 322. ayeti hırz duasının arape ve türkçe mealini banada gönderirmisiniz alla razı olsun

  Beğen

 323. fatma said

  ayeti hırz duasının arape ve türkçe mealini banada gönderirmisiniz alla razı olsun

  Beğen

 324. ayşe gül said

  ayat-ı hırzın türkçe tam okunuşunu (yalnışlık yapmak istemiyorum ), mealini, arapçasını ve nasıl okunması gerektiğini okumadn ve önce sonrasında yapacağımız duaları banada gönderirmisiniz. allah razı olsun

  Beğen

 325. ahmetsabanci67 said

  CUMANIZ MÜBAREK OLSUN

  Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh…

  Allah Rasulü Hazreti Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz buyurdular ki: “Güneşin üzerine doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem (as) o gün yaratılmış, o gün cennete konulmuş, o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de ancak Cuma gününde kopacaktır.”
  Müslim, Cum’a 5

  Beğen

 326. kemalberkal said

  ayeti hırz duasının arape ve türkçe mealini banada gönderirmisiniz alla razı olsun
  kemalberkalsanal@hotmail.com e mail adresime gönderirseniz sevinirim…

  Beğen

 327. ahmet said

  selamün aleyküm…hocam benim allahtan dileklerim var…

  Beğen

 328. ahmet said

  dileklerimin gerçekleşmesi için allaha nasıl duada bulunayım bana yardımcı olurmusunuz ..rica ediyorum..lütfen

  Beğen

 329. selvi said

  Sayin hocam bende bu duayi ararken sizin sitenizi buldum direk buraya yazsaniz burdan alsak olmazmi ??? herkese tek tek mail yollamaniz baya zor olacak benim gibi bi cok kisi bu duayi türkce ve arapca ariyor :(( malesef bulamadim daha banada yollarsaniz sevinirim allah razi olsun simdiden..

  Beğen

 330. Emine said

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini banada gonderebilirmisiniz?

  Site Yøneticisi : Emine hanim, dosyalari buraya yukledim, hepsi yukardadir,bilgisayariniza indiriniz LUTFEN.

  Beğen

 331. MERAL said

  Merhaba,

  Kızım için nazar değmemesi adına üzerinde taşımak için olan ayeti bana mailime yollar mısınız

  Beğen

 332. MERAL said

  bildiğim kadarıyla Nas,Felak Süreleri ,Kuran ı kerim de Kalem süresinin son iki ayeti ,bir de ayat-ı hırzı duydum.Bunlardan hangilerini üzerinde taşımalıyım.Öncelikle bu dualardan sürekli okuyorum ama üzerinde hangisini taşımalıyım.İçlerinden sadece ayat-ı hırzın ihtiyacım var sizlerden bilgi almak istedim Allaha emanet olun

  Beğen

 333. önder said

  admin bu duayı banada gönderirsen çok sevinirim.. artık düzgün konuşamıyorum,başımın içi uyuşuyo düşünemiyorum, çoğu seyi unutuyorum, sürekli biryerlerim ağrıyor . .bu konuda bilgili biri var mı? yardımcı olursanız çok iyi olur..

  Beğen

 334. gökhan said

  Ayat-ı Harz ın türkçe okunusunu ve türkçe mealini gonderebilirmisiniz Allah razı olsun emeginize yureginize saglık

  Saygılar hocam

  Beğen

 335. askın said

  Banada Ayat-i hırz duasının türkce okunusunu atarmıısınız Simdiden ALLAH RAZI OLSUN…

  Beğen

 336. askın said

  Cok tesekür ederim ALLAH Razı 0lsn …

  Beğen

 337. eser said

  Ayat-ı Harz ın türkçe okunusunu ve türkçe mealini gonderebilirmisiniz Allah razı olsun emeginize yureginize saglık

  Beğen

 338. yusuf said

  hocam öncelikle allah razı olsun. Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini banada gonderebilirmisiniz şimdiden Allah razı olsun. saygılarımla. mail: deadangel1979@hotmail.com

  Beğen

 339. zehra said

  hocam bu duanın arapça ve türkçe mealini bana da gönderebilirmisiniz. gerçekten bela ve şerrin benden ve tanıdığım herkezden uzak olmasını istiyorum Allah razı olsun teşekkür ederim.

  Beğen

 340. HÜSEYİN said

  hocam bu duanın arapça ve türkçe mealini bana da gönderebilirmisiniz.

  Beğen

 341. Hatice said

  Rica etsem banada arapça ve türkçe mealini gönderebilirmisiniz

  Beğen

 342. Gökhan said

  Selamun ALeyküm.. Hocam öncelikle Allah sizden ve sizin gibilerden razi olsun.. Bizleri yanliz birakmayip her sorunumuza yardim etmeye calistiginiz icin.. Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini banada yollarsaniz cok mutlu olurum, Hakkinizi Helal edin lütfen.. Allah ismarladik..

  Site Yøneticisi: Aleykumselam Gokhan bey,Allah cumlemizden razi olsun,Dosyayi mail adresinize gønderdim bakiniz. Selam ve dua ile.

  Beğen

 343. zübeyde said

  merhaba,

  bana da ayati-hırz duasının arapça ve türkçe mealini anlamını gönderirmisniz.tşk ederim.

  zübeyde

  Beğen

 344. salim said

  selamlar lütfen hocam rica etsem bana da ayati hırs duasının türkçe okunuşunu gönderirnisiniz .şimdiden teşekkürler

  Beğen

 345. ahmet said

  hocam duanın türkçe yazısını banada atarmısınız şimdiden Rabbim razı olsun

  Beğen

 346. hakan said

  selamlar bende rica edebilirmiyim ayat-i hırz duasının hem türkçe hemde arapça mealini şimdiden teşekkürler

  Beğen

 347. Ugur said

  Selamun aleyküm.. hocam öncelikle Allah sizden ve sizin gibilerden razi olsun.. bizleri yanliz birakmayip her sorunumuza yardim etmeye calistiginiz icin.. ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini banada yollarsaniz cok mutlu olurum, hakkinizi helal edin lütfen.. allah ismarladik..

  Beğen

 348. ahmet said

  Selamünaleyküm ayat-ı hırz türkçe ve arapça gönderirseniz sevinirim şimdiden allah razı olsun.

  Beğen

 349. hacer said

  hocam benimd e ihtiyacım var ayatı hırza lütfen arapçasını bana yollarmısınız allah razı olsun şimdiden

  Beğen

 350. Merve said

  Ayat-ı hırz türkçe ve arapça gönderirseniz sevinirim şimdiden Allah razı olsun.

  Beğen

 351. Ilknur said

  s.a. Rabbim sonsuz razi ve memnun olsun sizlerden.benim ricam lütfen banada arapca ve türkce mealini gönderirseniz sevinirim…
  selam ve dua ile…

  Beğen

 352. basak said

  selamun aleyküm hayırlı günler bu duayı benim mailime de gönderirmisiniz .

  Beğen

 353. basak said

  arapçayı mı yanımızda taşımalıyız yoksa türkçeyi mi

  Beğen

 354. nurettin said

  ayati-i hırz duası istiyorum tşler allah hepinizden razı olsun

  Beğen

 355. erdin said

  hocam bana da ayat-i hırz duasını arapça ve türkçe mealini yollayabilir misiniz?

  Beğen

 356. Şenol Subaşı said

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini banada gonderebilirmisiniz hocam?şimdiden Allah razı olsun.

  Beğen

 357. Mehmet Emin Arpacı said

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini banada gonderebilirmisiniz hocam?şimdiden Allah razı olsun.

  Beğen

 358. ALİ said

  Allah razı olsun hocam öncelikle allah razı olsun. Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini banada gonderebilirmisiniz şimdiden Allah razı olsun. saygılarımla.

  Beğen

 359. hatice said

  neolur hocam en kisa zamanda bekliyorum cok ihtiyacim var cok bunaimdayim yardim edin lutfen

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini banada gonderebilirmisiniz hocam?şimdiden Allah razı olsun.

  Beğen

 360. hatice said

  esselamun aleykum hocam yukarida su sozler yaziyordu

  Bir nüsha da yazıp, yanında taşırsa, sihirden, büyüden, nazar değmesinden korur.

  peki ben bu nushayi nerden bulabilirim acaba cok ama cok ihtiyacim var
  birde soyle yaziyordu

  Hirz Ayetlerinide yazıp hastanın üzerine takarsan, Allah c.c. ın izniyle saralı hasta şifa bulur.

  bunu nasil yapmaliyim turkcesinimi arapcasinimi tasimaliyim birde kafama su takildi sayin hocam

  Bu Hirz Ayetlerini misk ve zaferan ile bir kağıt üzerine yazıp yazıyı su ile sildikten sonra, bu suyu hasta içerse, Allah Teala nın izniyle şifa bulur.

  ben bunuda yapmak istiyorum lakin kendim yaamam bunun bir caresi varsa lutfen beni aydinlatirsaniz sevinirim simdiden allah razi olsun hayirli cumalar hocam

  Beğen

 361. arapçayı mı yanımızda taşımalıyız türkçeyimi Ayat-ı Harz ın türkçe okunusunu ve türkçe mealini gonderebilirmisini

  Beğen

 362. ağabeyim kanser hocam onun için ne okuyayımki Allah şifa versin

  Beğen

 363. zeynep said

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini banada gonderebilirmisiniz hocam?şimdiden Allah razı olsun.

  Beğen

 364. murat said

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini banada gonderebilirmisiniz?

  Beğen

 365. mercanog said

  hocam bana da ayat-i hırz duasının arapça ve türkçe mealini yollayabilir misiniz?

  Beğen

 366. hande said

  lütfen banada arapca ve türkce mealini gönderirseniz sevinirim Allah razı olsun ..

  Beğen

 367. kamuran said

  lütfen banada türkçe okunuşunu ve mealini gönderirmisiniz ALLAH razı olsun.

  Beğen

 368. oğuz said

  Selamünaleyküm ayat-ı hırz arapça ve türkçe okunuşunu göndermeniz mümkünmü acaba.çok acil ihtiyacım var.selamla.

  Beğen

 369. zuhal işcen said

  lütfen banada türkçe okunuşu ve mealini gönderebilirmisiniz.

  Beğen

 370. necmettin said

  lütfen banada ayat ı hırz türkçe okunuş ve mealini gönderebilirmisiniz şimdiden teşekkürler.

  Beğen

 371. elif said

  selamünaleyküm banada ayatı hırz arapça ve türkçe okunuşunu gönderebilir misiniz.şimdiden teşekkürler..

  Beğen

 372. elif said

  birde cin mektubu olursa çok sevinirim..teşekkürler

  Beğen

 373. hacer said

  selamünaleyküm lütfen bnada ayatı hırz arapça ve türkçe okunuşunu gönderebilirmisiniz? şimdiden teşekkürler.

  Beğen

 374. aylin said

  hayırlı akşamlar ayat-ı hırz duasının türkçesini gönderebilirmisiniz arapça bilmiyorum bu duaya çok ihtiyacım var allah razı olsun

  Beğen

 375. Ahmet said

  hocam türkçe okunuşunda yenfüs yazan yerler yok,nerelerde hastaya üfleyeceyiz yıldız işaretli yerlerde mi, ve her surenin bitiminde de mi?

  Cevap: Turkce`de ayet ve sure bitimlerinde uflenir, zaten ayet ve surelerin bitimi bellidir.

  Beğen

 376. ahmet said

  hocam arapça orjinal metni ile türkçesini bilen birine sordum ve karşılaştırdığında dedi ki araf suresi 56. ayete geldiğinde tekrar başa (en başa değil)bakara suresi 257. ayete geri dönüp tekra araf 56.ya gel ve devam et dedi.siteden aldığım arapça orjinal metne göre böyle devam ediyor dedi

  Beğen

 377. serdar said

  allah razı olsun bu mubarek duayı arapçasını ve mealini nasıl yapmamız gerekteğini belirli noktalara üflenilmeli deniliyor nerelere bunları bana mail atarsanız allah razı olsun…

  Beğen

 378. beyazdus said

  Ayat-ı hırz’ ı banada gönderirimisiniz

  Beğen

 379. mine said

  bana gönderirmisiniz

  Beğen

 380. Affan Vehdi Cihad said

  Selamün aleyküm öncelikle Allah Celle Celalühü razı olsun böyle hayırlı bir site kurduğunuz için, Alllah rızası için banada Ayat-i Hırz ve Cin mektubunu gönderir misiniz lütfen

  Beğen

 381. tutku said

  bunun benzeri ayat-i hırz cocuk olması icin cuma suresinin bir tabaga yazılarak suyuyla abdest alınanı var birde hurma üzerine esma yazılıp hergn bir tane yeniliyormus bunu bilen biri bana yapılsın detaylı olarak gönderebilirmi allah rızası icin hocam banada yardımcı olun.

  Beğen

 382. hasan said

  dosyayı bana da gönderir misiniz Allah rızası için Hem arapça hem türkçe olarak.. keskinler@gmail.com

  Beğen

 383. ferya said

  bana bu duayı gönderirmisiniz arapça türkçe meali..

  Beğen

 384. Kaan said

  Ayat-ı hırz duasını herkez okuyabilirmi?Ayat- hırzı hergün okumanın bir sakıncası olurmu? Ayat-ı hırzın türkçe mealini anlamını emalime gönderebilirmisiniz.Yadımınız için teşekkür ederim

  Beğen

 385. seher said

  meraba hocam ben ayat ı hırz hakkında soru sorcaktım bu ayetleri kucultup kagıda yazıcıdan cıkarıp ustum de tasısam olurmu cunku bı yerde kendın yazıp tasıman lazım die yazıyodu dogrumu acaba bana yardımcı olurmusunuz

  Beğen

 386. seher said

  ya hocam bana gonderdıgınızı anlayamadım ıngılızce yazıyo cvb ı yayınlarmısınız kendım mi yazmalıyım ayat ı hırz ı yoksa cıkartabılırmıyım kücültup hepsını bı kagıda sıgdırıp ustumde tasımak ıstıyorum mumkunmu acaba sımdıden tskler

  Beğen

 387. özgül said

  selamun aleyküm,öncelikle dua için teşekkürler.Allah razı olsun.oğlum nazar yüzünden her dakika düşüyo,kusuyo,sürekli hastalanıyor(sebepsiz yere).Bu duayı oğluma muska gibi muhafaza ederk takmak istiyorum.Arapça harflerle ya da latin harfleriyle farkeder mi acaba?Eğer mümkünse her 2sini bana gönderebilir misiniz?Şimdiden Allah razı olsun

  Beğen

 388. nur Özdikmen said

  Ayat-ı hırzın türkçe mealini anlamını emalime gönderebilirmisiniz.Yadımınız için teşekkür ederim

  Beğen

 389. melike said

  dosyayı banada göndereblrmisiniz Allah rızası için Hem arapça hem türkçe olarak,teşekkrler.

  Beğen

 390. ahmet said

  hocam büyü yapılan kişiyle görüşemiyorsak yani üzerine dua okuyup üfleme veya suya okuyup içirme gibi bir şansımız yoksa uzaktan tedavi etmeini bir yolu varmı ne yapabilirim bu durumda

  Beğen

 391. segi said

  ayat -ı hırz dosyayı bana da gönderir misiniz Allah rızası için Hem arapça hem türkçe olarak..

  Beğen

 392. özgül said

  Allah razı olsun duam mailime gelmiş,ben nazardan sürekli hasta olan oğlum içn istemiştim,inşallah şifa olur

  Beğen

 393. sevgi kebeci said

  ayeti-hırz sadece nazar için okunabilir mi bir de uzaktan doğru okuduğumuzda kişye faydası olur mu..bilgiverirseniz çok sevnirim ve duayı mail olarak gönderebilirseniz de çok memnun olurum.teşekkür ederim.

  Site Yøneticisi : Sevgi hanim namzar degmesine nazar duasi okunur.

  NAZAR DUASI

  Euzü billahi mineşşeytanir raciym bismillahirrahmanir rahiym.ve in yekadülleziyne keferu leyüzliguneke bi ebsarihim lemma semiuzzikra ve yegulune innehü lemecnun. vema hüve illa zikrul lil alemiyn.

  Bu ayetler nazar değmelerine karşı okunur başta hasan-ı basri hazaretleri olmak üzere ulema-i islam göz değmelerine karşı okumuştur.Bu ayeti kerimeler Peygamber efendimizi ( s.a.v.) nazara uğratarak çatlatmak ve göz değdirmek suretiyle O yüce peygamberin mübarek vücudunu yok etmek için kafirler hain gözleriyle Resulullah’a baktıklarını bildirmek için nazil olmuştur.

  Cenab-ı Hak”:Ey Resulüm!o kafirler az kaldı ki çıkası gözleriyle seni devireceklerdi sana çatlatacak gibi çok hain baktılar” buyurdu.

  Ayrıca peygamber efendimiz ( s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Fatiha suresini ve ayetel kürsi yi bir kimse herhangi bir evde okursa o gün o evdekiler insan ve cin nazarı değmez.Deylemi den rivayet edilmiştir.Bu dualara ek olarak ihlas,felak ve nas sureleri nazil olduktan sonra efendimiz bu duaları da okurdu.

  Bir başka nazar duası: maşa Allah,barekallah,la havle ve la guvvete illa billah

  Manası: Allahü Teala mübarek etsin,Allahü Teala diledi de böyle iyi ve güzel oldu,güç ve kuvvet yalnız ve yalnız Allahü Teala nındır.

  Beğen

 394. munise said

  hocam ayet i hırz ın arapça ve türkçe mealini gönderebilirmisiniz.teşekkürler.

  Beğen

 395. bahar said

  ayet i hırz ın arapça ve türkçe mealini banada gönderirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler..

  Beğen

 396. tuba said

  ayeti hırz ın arapçasını ve türkçe mealini banada gönderirmisiniz?

  Beğen

 397. metin adalı said

  selamun aleykum ayet-i hırzın arapca ve türkce mealini banada gönderebilirmisiniz ilginiz için teşekkürler cok ihtiyacımız var saygılarımla

  Beğen

 398. esra said

  ayet-i hırzın arapça ve türkçesi ve cin mektubunu banada gönderirseniz cok sevinirim duaları hem oğlum hemde kendi üzerimde taşımak istiyorum hiç çıkarmasam olur mu birde duayı neyle sarmalıyım üzerimde taşımam için

  Beğen

 399. yıldırım said

  ayet-i hırzın arapça ve türkçe mealini mail adresime göndere bilirmisiniz .
  birde yıldız düşüklüğü , ve bunun için yapılması gereken ile ilgili bilgilerinize ihtiyacım var . bana bu konuda bilgi verir iseniz çok memnun olacağım yardımlarınız için şimdiden allah razı olsun .

  Beğen

 400. hakan said

  Hocam Ayet-i Hırzın arapça ve Türkçe mealini mail adresime göndere bilirmisiniz .

  Beğen

 401. Fatma said

  Slm banada ayat-i hirs i gönderebilirmisiniz üzerimde yazip tasiyabilecegim sekilde lütfen hayirli aksamlar

  Beğen

 402. abdulbaki said

  Selamunaleyküm sayın hocam.. Öncelikle insanlara faydalı olmak için bu tertipleri yazmış ve istifademize sunmuşsunuz..Bir yerden duymuştum. Herhangi bir hastaya okumak için icazetli veya riyazatlı olmak gerektiğini.. şimdi sizin vermiş olduğunuz bu terkipleri icazetim ve riyazatım olmadan herhangi bir hastaya okuyabilirmiyim . beni bu konuda aydınlatırsanız sevinirim..lütfen ayet-i hırz’ın arapça ve türkçesini meil olarak banada gönderirmisiniz..?.

  Beğen

 403. gökhan said

  Hocam Ayati hırz duasını banada gönderirseniz çok memnun olurum. Ayrıca sizinle görüşmek istediğim bi konu var sizinle nasıl iletişim kurabilirim? Allah şimdiden razı olsun….

  Beğen

 404. […] canım bu siteye bi bak istersen https://yukarikayalar.wordpress.com/2009/12/14/ayat-i-hirz-nasil-okunur/ […]

  Beğen

 405. şenay said

  ayet-ı hırz ın arapça ve türkçesini banada gönderirmisiniz.yardımınız için çok teşekkürler.

  Beğen

 406. can said

  iyi günler, ayet-ı hırz duasını yanımda taşımak istiyorum. arapça okumayı bilmiyorum. taşımam için arapçasını, okumam için arapça okunuşu ve türkçe mealini gönderebilir misiniz çok sevinirim Allah razı olsun.

  Beğen

 407. aynur said

  salam hoacam,bana da gondere bilersinizmi ayeti-hirz duasini yanimda tasimak istiyorum arapca ve turkce,allah razi olsun.

  Beğen

 408. ayşen said

  Merhaba ayat-ı hırz duasının Arapça ve Türkçe mealini bana da gönderebilir misiniz? Allah razı olsun.

  Beğen

 409. derya said

  Merhaba ayat-ı hırz duasının Arapça ve Türkçe mealini gönderebilir misiniz.yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

  Beğen

 410. eda said

  İyi akşamlar ayat-ı hırz duasının arapça ve türkçe okunuşlarını (mealini) gönderirmisiniz, ayrıca kısmetimin, rızkımın bağlandığını hissetmekteyim bunu nasıl açabilirim, bunun içinde dua varsa gönderirseniz sevinirim, Allaha emanet olun… Allah herkesin yardımcısı olsun.

  Beğen

 411. metin said

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini gonderebilirmisiniz Allah razı olsun

  Beğen

 412. samed said

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini gonderebilirmisiniz teşekkür ederim.

  Beğen

 413. oya said

  bu duayı düşük yapan birisi kendine okuyabilirmi üzerimizde hepsinimi tasıyacagız ayrıca cin mektubunu tasısak olurmu nasıl tasımamız gerekiyor nasıl dutı okuyyup üzerimizde tasımammız gerekiyor bana büyü yapıldıgını ve yedirilemedigi için perilerin musallat oldugu o yüzden sürekli düşük yaptıgım söylendi Allah rızası için bana bi dua önerirmisiniz

  Beğen

 414. ramazan said

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini gonderebilirmisiniz teşekkür ederim.

  Beğen

 415. birol said

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini gonderebilirmisiniz Allah razı olsun

  Beğen

 416. Hasan said

  Merhabalarlar Arapca ve türkcesini mail gönderebilirmisiniz ? ALLAH Razı Olsun Şimdiden

  Beğen

 417. salih gazi said

  Arapçasını maille gönderebilir misiniz. Allaha emanet…

  Beğen

 418. enay Kuru said

  Date: Wed, 16 Jan 2013 23:11:21 +0000 To: senaykuruc@hotmail.com

  Beğen

 419. gonca said

  Ayat-ı Harz ın arapça ve türkçe mealini banada gonderebilirmisiniz hocam?şimdiden Allah razı olsun

  Beğen

 420. zehra said

  İş hayatımda ve özel hayatımda sürekli olumsuzluklarla karşılaşıyorum. Bir türlü istediğim gibi herşeyi yoluna koyamıyorum. Bi arkadaşımdan bu duanın üzerinde taşındığı zaman birçok etkisinin görüldüğünü ifade etti bana. Ne kadar doğru bu konuda beni aydınlatmanızı ve üzerimde taşıya bileceğim şekilde Ayat-ı Harz duasını göndermenizi rica ediyorum. Şimdiden allah razı olsun vereceğiniz bilgiler için.

  Beğen

 421. berrak said

  Ayat-ı Harz ın türkçe mailini gönderebilirmisiniz lütfen

  Beğen

 422. havva said

  Ayat-ı hırz duasının arapca ve türkce mealını banada gönderırmısının .lütfen
  Rabbım razı olsun

  Beğen

 423. sinem kunu said

  ayat-ı hırz duasının arapça ve türkçe meailni banada gönderebilirmisiniz çok ihtiyacım var

  Beğen

 424. bulent said

  ayat-ı hırz duasının arapça ve türkçe meailni banada gönderebilirmisiniz çok ihtiyacım var teşekkürler

  Beğen

 425. ahmet gül said

  ayat-ı hırz duasını arapça olarak banada gönderebilirmisiniz.teşekkürler.

  Beğen

 426. volkan said

  ayat-ı hırz duasını arapça olarak banada gönderebilirmisiniz.teşekkürler

  Beğen

 427. Hacı Süleyman GÜNEŞ said

  Selamün Aleyküm.. ayat-ı hırz duasının Arapça ve Türkçe mealini bana da gönderebilir misiniz? Allah razı olsun..

  Beğen

 428. Umut Kaya said

  ayat-ı hırz duasının Arapça ve Türkçe mealini bana da gönderebilir misiniz? teşekkürler…

  Beğen

 429. ebru said

  ayat-ı hırz duasının Arapça ve Türkçe mealini bana da gönderebilir misiniz? teşekkürler…

  Beğen

 430. dilara said

  ayat i hırz ın türkçe mealini göndere bilirmisiniz birde ruh ı ahmerin türkçe mealini rica edebilirmiyim

  Beğen

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d blogcu bunu beğendi: