Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KADİR GECESİ !

Posted by Site - Yönetici Eylül 25, 2008

kadir gecesi,,,

KADİR GECESİ !

Rivayet olunur ki: Hazreti Musa münacatında: «Yarabbi!Sana yakın olmak istiyorum.» der.

Cenab-ı Hak: «Kadir gecesinde uyanık olan, bana yakın olur» buyurur.

Hazreti Musa: «Yarab Cenneti isterim.»

Cenab-ı Hak: «Kadir gecesinde tesbihe devam eden cennete girecektir.»

Yarabbi cehennemden necat isterim»

Cenab-ı Hak: «Kadir gecesinde sabaha kadar istiğfarda bulunan necat bulacaktır.»

Yarab, rızanı isterim, «Bizim rızamız kadir gecesinde iki rek’at namaz kılandadır.» buyurur.

îbni Abbas (R.A.) dan: Peygamberimiz (S.A.) Efendimiz buyurdu ki: «Kim kadir gecesinde iki rek’at namaz kılar, bir defa fatihayı ve yedi defa ihlası okursa, selâm verince yetmiş defa Sübhanellahi velhamdülillahi velâ ilahe illellâhü velahü ek-ber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim.» derse, maakamından kalkmadan kendisi ve anne babası affolunur, melekler onun için cennette ağaçlar dikerler, köşkler hazırlarlar, dünyadan çıkmadan bunların hepsini (mekânını) görür.» (Tefsîri-Hanefî)

Kadir Gecesi Ne Zamandır?

Cumhür-ı ulemâya göre, Kadir gecesi devamlıdır ve her sene tekerrür eder ve Ramazan ayına mahsustur.

Kadir gecesinin Ramazan ayının hangi gecesi olduğu hususunda: 8 kavil vardır, şöyle ki:

1— Ramazan ayının birinci gecesidir.

2— Onyedinci gecesidir.

3— Ondokuzuncu gecesidir.

4— Yirmibirinci gecesidir.

5— Yirmiüçüncü gecesidir.

6— Yirmidördüncü gecesidir.

7— Yirmibeşinci gecesidir.

8—Ubey bin Kâ’b ve bir kısım Sahâbe-i kirama göre de yirmi dir. Bu, aynı zamanda âlimlerin çoğunun kavlidir.

Muhammed bin Hanefiyye hazretleri; Kadir gecesi yedi gecededir, demiştir.

İbni Mes’ûd radıyAllahü anh da, senenin bütün gecelerindedir, demiştir.

Bazı âlimler de onun, Ramazan ayında olduğunu söylemişlerdir. Fakat onun hangi gecede olduğu bilinmemektedir. Bazı âlimler, (21) yirmibirindedir, demişlerdir. Alimlerin çoğuna göre ise, yirmi yedisindedir. (Tefsir-i Hanefi)

Kadir Gecesinin Alametleri.

Alimler, Kadir gecesi için birkaç zayıf alamet zikretmişlerdir. Şöyle ki:

1— İbni Abbâs radıyAllahü anhın rivayet ettiği, “O sûre otuz kelimedir.” hadis-i şerifi.

2— Yirmiyedisindedir, kavli.

3—İbni Abbâs radıyAllahü anhın rivayet edilen Kadir gecesi dokuz harftir. Oda bu sürede üç kere zikredilmiştir. Buna göre yirmi yedi olur sözü.

4— Osman bin Ebil As hazretlerinin bir hizmetçisi vardı. O’na dedi ki, efendim ayda bir kere denizin suyu tatlı oluyor. Bunun üzerine hizmetçiye dedi ki, o gece olunca bana haber ver! Sonra baktılar o gece, Ramazanın yirmiyedisidir.

5— Hazreti Hasan’ın rivayetine göre Peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki:

“Kadir gecesinin alametlerinden bazıları şunlardır: Durgun ve rahat bir gecedir, (ya’ni) ne soğuktur, ne de sıcaktır, onun sabahında güneş şuasız doğar.”

Ubeyd bin Ömer hazretleri diyor ki, Ramazanın yirmi yedisinde denizdeydim. Suyunu içtiğimde, tatlı ve yumuşak buldum.

Kadir gecesi Ramazan ayının son gecesidir, diyenlerin delili şu hadis-i şeriftir:

“Ramazanın her gecesinde, iftar vaktinde; tamamı azabı haketmiş, bin kere bin kişi ateşten âzâd edilir. Ramazanın son gecesinde ise, Allâhü Teâlâ o günde bütün Ramazan boyunca azad ettikleri kadar kişiyi âzâd eder.”

Çünkü birinci gece birisinin bir erkek çocuğunun olması gibidir. Bunun için şükür gecesidir. Son gece de ayrılık gecesidir. Bir kişinin oğlunun ölmesi gibidir, dolayısiyle sabır gecesidir. Şükür ile sabrın arasındaki farkı bilirsin. Şükür (nimeti) artırır. Bakınız Allâhü Teâlâ: “Şayet şükrederseniz artırırım.” (İbrahim: 7) Sabreden ise ile beraberdir. Çünkü Allâhü Teâlâ: “Hiç şüphesiz , sabredenlerle beraberdir.” (Bekara: 153) buyurmaktadır. (Kaadı Beydâvî tefsirinin Şeyhzâde haşiyesi)

Diğer kitaplardan da anlaşıldığı gibi ulemânın; Kadir gecesinin zamanı hakkındaki kavilleri sekizden fazladır.

Kadir gecesinin zamanı hakkında ihtilâf edilmiştir, Cumhuru ulema «Allah’ın, kullarına rahmet ve hidayeti olarak her sene bu ümmet üzerine bu gece vardır» demiştir.. Ebû Hanife ve diğer bazı âlimler: «Bu Ramazana mahsus değildir.» demişlerdir. Ekserî ulema kadir gecesi Ramazanın ilk gecesinde, bazısı, yedisinde, bazısı yirmisinde ve ekserisi yirmi yedinci gecesindedir, diye karar vermişlerdir.

Şeyh Ebulhasen el-Horasânî der ki= «Kadir gecesine tesadüf ettim, her tesadüfümde ramazanın yirmi yedinci gecesine rastladım» (Şerhi şir’a)

Bütün alimlerce kadir gecesi Ramazanın içinde mevcuttur, ancak hangi gecede olduğu kafi bilinmemektedir.

Mühyiddin-i Arabî «fütuhat » adlı kitabında: «Kadir gecesi her sene değişir; aynı gecede bulunmaz» der. İnsanlar bu gece hakkında ihtilafa düşmüşlerdir. Bazıları «Senenin içinde deveran eder.» demişler. Bazıları «şabanda görülmüştür» Bazıları «Rebiulevvel ayındadır,» demişlerdir. Bu itibarla bu hususta bir çok kaviller vardır. İslâm Alimleri tarafından kırk altı çeşit görüş serd edilmiştir. Fakat en muteber, Ramazanın yirmi yedinci gecesinde olduğu husustur.

Resûl-i Ekrem: «Kadir gecesini Ramazanın son on gününün tek sayılı gecelerinde arayınız.» buyurmuştur. (Buhâri)

Denildi ki: bazı şeyleri hikmeti icabı bazı şeyler arasın’da gizlemiştir:

Ramazan geceleri arasında kadir gecesini her gece ihya edilsin diye. Cuma günü içinde icabet lemistir ki; her saati değerlendirmek mümkün olsun ta namazı beş vakit namazlar arasında gizlemiştir ki; beş namaz muhafaza edilsin diye; isim A’zamını Kur’anın içinde ledi ki, bütün Kur’ân ism-i Azam niyetiyle okunsun diye; rızasını tâatlar içinde gizledi ki; her tâat yapılsın diye;gadabını günahlar arasında gizledi ki; her günahtan kaçınılsın diye; yametin ne zaman kopacağını gizledi ki; daima ehl-i iman olsun diye; eceli gizledi ki; mü’min daima hazırlıklı olsun

Kadir gecesi ilk sıralarda Resûlüllaha gösterildi, ona unutturuldu. Kendisi «Onu Ramazanın yirmisinden sonra arayınız» buyurdu. Bu buyruğu meşhurdur. (Tuhfe-i Merdiyye)

«Mirac-i Diraye» adlı kitapta: Bilki, kadir gecesini aramak müstehaptır. Çünkü bu gecelerin en faziletlisidir Bunda olan amel, bin amelden daha hayırlıdır.»

Peygamberimiz (S.A.) Efendimiz şöyle buyuruyor: Aişe (R.A.) dan: «Resûlüllah (S.A.) Efendimiz Ramazan ayında diğer aylardaki ibadetinden fazla ibadet ederdi. Ramazanın son on gününde de, ramazanın diğer günlerindekinden fazla ibadet ederdi.» (Müslim)

Kadir gecesinde çeşitti dualar yapmak, dünya ve ahiretimizi istemek ve o gecede bol bol istiğfarda bûlunmak lâzımdır ve faydamız icabıdır.

Enes bin Mâlik radıyAllahü anh diyor ki:

“Bu geceyi (Kadir gecesini); namaz, dua ve tesbih ile ihya etmek, içinde kadir gecesi bulunmayan bin ayın gecelerini ihya etmekten daha hayırlıdır.”

Rasûlüllah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki:

“Her kim kadir gecesinin (faziletine) inanarak ve (sevabını) umarak ihya ederse, geçmiş günahları mağfiret olunur.” (Buhâri, Ebulleys-i Semerkandî tefsiri)

Kadir Gecesi yapılacak ibadetler.

Kadir gecesinde 4 rek’at namaz kilinir. Iki rek’atte bir selâm verilir.

1’nci rek’atte: 1 Fâtiha, 3 Innâ enzelnâhü,

2’nci rek’atte: 1 Fâtiha, 3 Kulhüva’llâhü ehad…

3. ve 4. rek’atlar da aynen kilinir. Bu namaza söyle niyet edilir: “Yâ Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, rahmet-i ilâhiyen hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle. Afv-i ilâhiyene, feyz-i ilâhiyene mazhar eyledigin zümreye ilhak eyle.“

Namazdan sonra, bir defa:

اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ واللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَِللهِ الْحَمْدُ

“Allâhü Ekber, Allâhü Ekber. Lâ ilâhe ille’llâhü vAllâhü Ekber. Allâhü Ekber ve lillâhi’lhamd.”

100 Innâ enzelnâhü…

100 Elem nesrahleke…

100 defa:

اَللَّهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى

“Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühibbül afve fâ’fü annî“

(Abdullâtif, Mev’iza-i Hasene, Sohbet ve nasihatler Fazilet Neşriyat Dua ve İbadetler’den derlenmiştir.)

Bir Yanıt “KADİR GECESİ !”

  1. ela said

    en güzel bayram ve kadir geceis mesajları kandilleri anlamları http://www.yenimakale.com adresinde

    Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d blogcu bunu beğendi: