Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

H.z Muhammed`in (s.a.v) Peygamberliği ve Mekke Dönemi:

Posted by Site - Yönetici Nisan 2, 2008

H.z Muhammed`in (s.a.v) Peygamberliği ve Mekke Dönemi

H.z Muhammed`in (s.a.v) Peygamberliği ve Mekke Dönemi

H.z Muhammed`in (s.a.v) Peygamberliği ve Mekke Dönemi:

Böylece kendisine verilecek ilâhî risâlet görevini üstlenebilecek bir seviye ve vasata geldiği bir sırada, kırk yaşında iken yine böyle bir uzlet anında Hıra mağarasında, Cenâb-ı Hakk’ın peygamberlere vahiy getirmekle görevli meleği Cebrâil (a.s), O’na ilk vahyi, Alak Sûresi’nin ilk beş âyetini getirdi. Artık Allah’ın Rasûlü, insanları hak din olan İslâm’a çağırmakla görevli idi. O, bu görevine ailesi halkından ve hak davaya gönül verebilecek yakın arkadaşlarından, gerçeği kabul edebilecek kabiliyetde olan, fıtratı bozulmamış, düşünme istidadı körelmemiş kişilerden başladı. İlk önce O’nu sevgili eşi Hz. Hatice tasdik etti. Erkeklerden Hz. Ebûbekir, çocuklardan Hz. Afi, âzadlı kölelerden Zeyd b. Hârise kendisine ilk iman eden kimselerdi. Ardından Hz. Ebûbekir’in de aracılığıyla Hz. Osman, Abdurralıman b. Avf, Zübeyr b. el-Avvâm, Talha b. Ubeydullah, Sa’d b. Ebî Vakkâs, Ebû Ubeyde b. el-Cerrah, Sa’id b. Zeyd, Abdullah b. Mes’ûd gibi şahsiyetler müslüman oldular. Hz. Peygamber ilk üç yıl davetini gizli sürdürdü. Yalnız bu gizlilik, İslâm’ın esasları ve prensipleri açısından değildi. İslâm, sır perdeleri arkasında, gizli saklı, esrarengiz ve gizemli, anlaşılmaz bir takım düşünceler ve doktrinler ihtiva eden bir din değildi. Onun esasları gayet açık, net, anlaşılır, sâde, arı duru olup akıl ve mantığa da uygun idi. Aynı şekilde bu gizlilik, İslâm’ın sadece belli bir zümreye has bir grup dini oluşundan da değildi. Aksine İslâmiyet cihanşümûl bir din olup bütün bir beşeriyetin hidayet ve saâdetini hedeflemişti. Ancak Hz. Peygamber’in ilk üç yıl davetini gizli sürdürmesi, çevredeki insanların İslâm’a karşı takındıkları düşmanca tavırdan, inanç ve ibadet hürriyeti tanımayacak kadar insafsız ve bağnaz oluşlarından kaynaklanıyordu. Müslüman olanların mallarına ve canlarına bir zarar gelmemesi, filizlenmekte olan İslâm davâsına acımasız bir balta vurulmaması açısından gizli davete gerek duyulmuştu. Bu safhada Hz. Peygamber faâliyetini genellikle davet merkezi edindiği Dâru’l-Erkam’dan yürütmüştür. Burası ilk iman edenlerden el-Erkam b. Ebi’l-Erkam’ın* Kâbe karşısında Safâ tepesi yamaçlarındaki evi idi. İlk müslümanlardan bir çoğu İslâm’ı burada kabul etmişler, Hz. Peygamber’in eğitimine burada mazhar olarak İslâm’ın eşsiz esaslarını ruhlarına ve hayatlarına burada nakşetmişlerdi. Hz. Peygamber burada İslâm davâsına gönül bağlayarak mallarını ve canlarını bu hak davâ uğrunda fedâdan çekinmeyen sâdık, vefâlı ve ihlâslı bir kadroyu oluşturmakla meşgûldü. O, biliyordu ki böyle bir kadro olmaksızın İslâm davâsının ortaya çıkıp yayılması mümkün değildir. Bu bakımdan Hz. Peygamber’in bu devredeki icraatı ashabını birbirine kenetlendirmiş ve aralarında mükemmel bir bağlılık oluşturmuştu.

İşte Hz. Peygamber İslâm davâsı etrafında böyle bir kadro oluşturduktan sonra peygamberliğin dördüncü yılından itibâren İslâm’ı açık açık tebliğ etmeye başladı. Kureyş müşriklerinin İslâm’ı engellemek için başvurdukları çok çeşitli çareler, Hz. Peygamber’e ve İslâma samimiyetle bağlı kadro elemanlarına engel olamıyordu. Bu arada Mekke müşrikleri özellikle korunmasız müslümanlara insaf ve vicdana sığmayan eziyet ve işkencelerde bulundular. Bu işkenceler karşısında Hz. Peygamber, isteyen müslümanların Habeşistan’a gidebileceklerini belirtip hicret izni verince, nübüvvetin beş ve altıncı yıllarında müslümanlardan birer grup I. ve II. Habeş hicretlerini gerçekleştirdiler. Mekkeli müslümanların böylece Mekke hâricine İslâm’ı taşımaları, müşriklerin hınç ve kinini artırmıştı. Ama Cenâb-ı Hakk’ın yardım ve inâyeti sebebiyledir ki İslâm’a gösterilen bu düşmanlıklar bile hak dinin yayılmasına yardımcı oluyordu. Meselâ azılı müşriklerden Ebû Cehil’in bizzat Hz. Peygamber’e yaptığı sözlü ve fiili bir sataşma, Kureyş arasında şahsiyeti ve kuvvetiyle büyük bir itibâra sahip olan Hz. Hamza’nın müslüman olmasını sağladı. Ardından Mekke idare meclisi Dâru’n-Nedve’de alınan Hz. Peygamber’i öldürme kararını uygulamak için harekete geçen güçlü şahsiyet Ömer b. el-Hattâb, Hz. Peygamber’i öldürmek üzere O’nu ararken aslında ayakları onu hidâyete sevkediyor ve Ömer’in gücü İslâm saflarına yeni bir heyecan ve şevk katıyordu. Arka arkaya Hz. Hamza’nın ve Hz. Ömer’in müslüman olmaları, Kureyş müşriklerinin gözünü bir süre yıldırmış, artık müstümanlara dokunamaz olmuşlardı. İşte bunu izleyen günlerde Habeş muhâcirlerinden bir kısmı Mekke’ye geri döndü. Ancak bu sırada müşrikler yeniden şiddete başlayıp, cehâlet ve bağnazlıkla bağlandıkları ata dinlerini, zulme dayalı olduğu için İslâm’ın ortadan kaldıracağı şahsî çıkar ve menfaatlerini, bâtıl tahakküm ve zorbalıklarını kurtarabilmek için akıl almaz çarelere başvurmuşlardı. Bu türden olmak üzere hem müslümanlar, hem de müslümanları koruyan Hâşimoğulları, peygamberliğin yedinci senesi ile onuncu senesi arasında tam üç yıl devam eden bir boykot ve muhâsaraya marûz kaldılar. Mekkeliler ne müslümanlarla, ne de onları koruyan Hâşimoğulları ile hiç bir münâsebette bulunmayacaklarına, her türlü ilişkiyi keseceklerine, onlarla hiç bir şekilde alış-verişte bulunmayacaklarına, oturup kalkmayacaklarına, kız alıp vermeyeceklerine dair bir karar almış, bu karan yazdıklan sahifeyi Kâbe’nin iç duvarına asarak dinî bir hüviyet de vermişlerdi. Bu karara muhâlefet eden, hem vatana, hem de dine ihânet etmiş sayılacak ve en ağır şekilde cezalandırılacaktı. Mekkeliler tarafından üç yıl süreyle ve titizlikle uygulanan bu karar, elbette müslümanlara sıkıntılı, güç günler yaşatmıştır. Peygamberliğin onuncu yılında bu karar iptal edilip boykot ve muhâsara kaldırıldığı vakit müslümanlar pek ziyade sevinme imkânı bulamadılar. Çünkü çok geçmeden Hz. Peygamber iki büyük yakınını, amcası Ebû Tâlib’i ve eşi Hz. Hatice’yi üç gün arayla ardı ardına kaybetti. Rasulullâh’ın üiüntüsüne müslümanlar da katıldılar ve bu seneye Hüzün yılı* adını verdiler. Özellikle Ebû Talib’in vefatı, Hz. Peygamber’in Mekke’de İslâm’ı tebliğ etmesini bir hayli güçleştirdi. Çünkü Ebû Tâlib’in sağlığında Mekkeliler Ona hürmet duydukları için himayesine aldığı yeğenine dokunmuyorlardı. Şimdi bu himaye ortadan kalktığı için Hz. Peygamber her yerde sataşma ve engellemelerle karşılaşıyordu. Böyle bir ortamda İslâm’ı tebliğ etmek âdeta imkânsız hâle geldiğinden Hz. Peygamber, İslâm’ı kabullenecek yeni bir kitle aramaya başladı. Bu sebeple de azadlı kölesi Zeyd b. Hârise ile birlikte bir gün gizlice Tâif’e gitti. Ancak dolaylı akrabalarından olan reislerinden gördüğü alaylı ve acımasız muâmele Hz. Muhammed’in derhal Mekke’ye geri dönmesini gerekli kıldı. Hz. Peygamber şehirden gizlice çıkmıştı. Şayet bu durum Mekkelilerce öğrenilmişse onun gidişi ülke dışına kaçma olarak değerlendirilebilir ve kendisi siyâsi suçlu sayılabilirdi. Bu düşüncelerle Hz. Peygamber şehre ancak bir emân ve himâye altında girmek gerektiğine kanâat getirerek müşriklerin ileri gelenlerinden Mut’ım b. Adî’nin himâyesini sağladı ve onun koruması altında şehre girdi.

Yıllar boyu Mekkelilerin İslâm’a karşı gösterdiği kin; düşmanlık ve engellemeler, üç yıl süreyle devam eden ve insafsızca uygulanan toplumdan dışlanma ve muhâsara olayı, ardından Ebû Tâlib’in ve Hz. Hatice’nin vefatları dolayısıyla Hz. Peygamber’in himayesiz kalması ve Mekkelilerin sataşmalarına mâruz kalması, bunu tâkiben de Tâif halkının horlayıcı tavn, her ne kadar Allah Rasûlünün ümit ve azmini kıramamış, davet şevk ve iştiyakını azaltamamış ise de, şüphesiz bir beşer olarak O’nu üzmüş ve rencide etmişti. İşte böyle bir durumda Hz. Peygamber’i sevindirecek ve Kur’an’dan sonra en büyük mûcizelerinden biri olan bir mucize meydana geldi. Cenâb-ı Hak, Rasûlünü teselli etmek, bunca gördüğü düşmanlıklara rağmen gösterdiği sabır ve sebat dolayısıyla O’nu taltif edip lütuf ve ikramda bulunmak üzere katına çağırdı ve Hz. Peygamber’in İsrâ ve Mirâc mûcizesi gerçekleşti. Bir gece vakti Hz. Peygamber, bir an ifade edilebilecek çok kısa bir zaman dilimi içinde önce Mekke’den Kudüs’e gitti. Oradan da göklere yükselerek Rabbinin huzuruna çıktı; dünya ötesi âlemi, Cennet ve Cehennem’i müşahede etti. Böylece rûhen takviye görmüş, Rabbi tarafından mükâfaatlandırılmış olarak tekrar aynı anda Mekke’ye döndü.

Bu olaydan sonra Hz. Peygamber (s.a.s) İslâmî tebliğine yine devam ediyordu. Fakat İslâm’ın kitlesi olacak zümreyi arayışı genellikle Mekke’ye dış kabilelerden hac, umre veya ticaret gibi maksatlarla gelen yabancılar arasında oluyordu. Önceleri bu teşebbüsü bazen olaylı, bazen sert, nâzik, veya mütereddit, ama hep menfi bir tavırla karşılanıyordu. Ancak nübüvvetin onbirinci senesinde Medine’nin Hazrec kabilesinden altı kişi Akabe adı verilen yerde Hz. Peygamber’le karşılaşıp kısa bir görüşmeden sonra O’na iman ettiler. Bu altı Medineli, şehirlerine dönüşte Hazrec ve Evs kabileleri arasında İslâm’ı yaydılar. Ertesi senenin hac mevsiminde ikisi Evsli, onu Hazrecli oniki kişilik bir heyet yine Akabe’de Hz. Peygamber’le buluşup O’na bey’at ettiler. I. Akabe bey’atı olarak tarihlere geçen bu görüşmenin akabinde Hz. Peygamber, İslâm kadrosunun ilk elemanlarından Mus’ab b. Umeyr’i davetçi olarak Medine’ye gönderiyordu. Mus’ab’ın Medine’de bir yıl süreyle yaptığı faâliyet öylesine verimli olmuştu ki İslâm’ın bahsedilmediği ve girmediği bir ev hemen hemen kalmamıştı ve Medineliler, Allah Rasûlünü şehirlerine buyur edip O’nu koruma konusunda her tehlikeyi göze alacak bir kıvâma erişmişlerdi. Peygamberliğin onüçüncü yılında Medine’den gelen daha kalabalık bir heyet Akabe’de Hz. Peygamber’le bir gece vakti gizlice buluşup II. Akabe Bey’atı’nı gerçekleştiriyor ve şehirlerine göç ettiği takdirde Hz. Peygaber’i ve Mekkeli müslümanları malları ve canlarını korudukları gibi koruyacaklarına and içiyorlardı. İşte bu and ve karşılıklı söz vermelere İslâm tarihinde “Akabe bey’atları * ” adı verilmiştir.

52 Yanıt “H.z Muhammed`in (s.a.v) Peygamberliği ve Mekke Dönemi:”

 1. fadime said

  EY NEBI NERDESIN KURBAN OLDUGUMUN TEKRAR GEL NEBI KARANLIK GECELERIMIZE AYDINLIK OL KURBAN OLDUGUMUN SANA IHTIYACIMIZ VAR EVET SANA MUHTACIZ SENI ISTIYORUZ

  Beğen

 2. feyza said

  GÜZEL BİR KONU ÖDEVİMİ YAPMAMA ÇOK YARDIMCI OLDU TEŞEKKÜRLER.

  Beğen

 3. kübra said

  BEN MARMARA EREĞLİSİ ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİSİ 10.SINIFTA OKUYORUM ÖDEV İÇİN SAĞOLUN ŞEKERLER.

  Beğen

 4. Feyza ve Kubra , sizlere yardimci olabildiysek ne mutlu bizlere,insaallah istifade etmissiniz, size basarilar dilerim.

  Beğen

 5. ceza said

  YAHU KARDEŞİM BEN HZ.MUHAMMED’İN MEKKE DÖNEMİNİ İSTEDİM TAMAM KONU DOĞRU AMA BEN BUNU SLAYT YAPIP ÖZETİNİ ÖĞRETMENE ANLATACAĞIM VE BU KONU ÇOK UZUN PAYLAŞTIĞINIZ İÇİN SAĞOLUN AMA BU YAZI BANA YARDIMCI OLMAZ.

  Beğen

 6. kerem said

  çok saolun ödevimde çok yardımcı odu

  Beğen

 7. ahli said

  çokkkkkk uzun byehhh

  Beğen

 8. necati said

  ALLAH RAZI OLSUN KARDEŞ ÇOK İŞİME YARADI

  Beğen

 9. sercan said

  msn adresım
  siyahkurt_94@hotmail.com eger bırazdaha kısası warsa sızde lutfen gonderın

  Beğen

 10. Sercan, bunun øzetini sen kendin cikartabilirsin, bazi bølumleri kesersin veya icinden istedigin satirlari alabilir ve øzetleyebilirsin, kolay geslin.

  Beğen

 11. fatma said

  çook teşkür ödv ime lazım oldududa kısaltsanız iyi olur bence çook uzun..

  Beğen

 12. talha said

  çok saolun gerçekten ödewime çok yaradı

  Beğen

 13. talha said

  özelliklede site yöneticisine çok teşekküreler

  Beğen

 14. Talha biz tesekkur ederiz, sagol.

  Beğen

 15. ESRA said

  ya hz muhammetı gürmedim ama o nu çooook sewıom

  Beğen

 16. saol kardeş cokk işime yaradı teşekkür

  Beğen

 17. dbh said

  bu konu çok işime yaradı slayt hazırlıyordumda performans ödevi için biraz uzun ama iyi hazırlanmı site yöneticisine ve hazırlayanlara çooooooooook teşekkür ederim

  Beğen

 18. esra çakır said

  bana göre güzel değil ayrıca çok uzun ben kısa ve özlü birşey istiyorum.güzel değillllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

  Beğen

 19. gksn said

  saol tesekkürler işime çok yaradı

  Beğen

 20. ömer said

  bnde tesekkür ederim ayıra site yöneticisinede tesekkür ederim cok yardımcı oldu

  Beğen

 21. burak said

  ben cok sevmedim

  Beğen

 22. simge said

  ben çok beğendim işime yaradı…
  ama burak arkadaşımızın dediğine katılıyorum…çok berbatt…

  Beğen

 23. banu said

  hersey ıcın tesekkurler sekerler

  Beğen

 24. off said

  off ya bu mekke dönemi mi ?

  Beğen

 25. mhb said

  bana yaramadı kardeşim…
  göç sırasını anlatın…

  Beğen

 26. esma nur said

  çok guzell

  Beğen

 27. defne said

  yuh yani çok uzun biraz kısaltınnn yinede sağ olun

  Beğen

 28. aysun cengiz said

  çooooooooooooooooooooooook güzel allahım sana geliyorum

  Beğen

 29. figen said

  ya nie siliosunuz yorumumu

  =( (:

  Beğen

 30. merve said

  ben bişey anlamadım yaaaa

  Beğen

 31. aysun said

  ben 5. sınıf öğrencisiyim hz.muhammedin peygamber olmadan önceki insanların hali hakkında bilgileri bana iletirseniz çok sevinirim.Acilllllllllllll

  Beğen

 32. cemil alay said

  peygamber efendimiz hazreti muhammet mustafa s.a.v.efendimize ümmet hazreti ustazımız süleyman efendi hazretlerine evlat hazreti allahımıza kul olmayı nasib eyle biz ümmeti muhammet s.a.v.evladına amin doslarının yüzü suyu hürmetine ya rabbi amin

  Beğen

 33. ahmet turhan said

  saollun ödevime yardımcı oldu

  Beğen

 34. damla said

  çok güzel bişi ödevime çoooooooooooooooooooooookk yardımcı oldu

  Beğen

 35. vuslat said

  süper bir site herkese tavsiye ederim xd

  Beğen

 36. batuhan said

  saolun ödevime çok yardımcı oldu.

  Beğen

 37. buse said

  lütfen bna Hz. muhammedin çağrısı mekke dönemini bulun bu ne böylee acillllllllll

  Beğen

 38. adalet said

  ÇOK TEŞEKKÜRLER ÇOK GÜZEL ANLATMIŞSINIZ AM BENCE BİRAZ FAZLA UZUN BUNU HERKES YAZAMAZ….

  Beğen

 39. fatma said

  çokkk işime yaradı ama çoooooookkkk uzun yaaaa

  Beğen

 40. elif sude said

  ııı bu siteye çok teşekkür ederim bu site sayesinde ödevimi yaptım çk tşk 😀 ^_^

  Beğen

 41. mert said

  çok güzel saol kardeş

  Beğen

 42. Bilal Eğmen said

  Saolun Arkadaşlar Çok İşime yarada Allah Razı Olsun

  Beğen

 43. cansel said

  Çok tŞK EDERİM BANA YRDIM ettıqınız ıçın odevimden 100 aldım saolun

  Beğen

 44. Cansel ve Bilal biz teşekkür ederiz.Başarılarınızın devamını dileriz.

  Beğen

 45. cuma said

  çok güzel bir yazı

  Beğen

 46. arkadaşlar ALLAHIN bize verdiği bilgiler ne kadar uzun da olsun gene de o kadar iyi şeyler anlatılıyor ki insanın dinini ve ahlakını HATIRLATIYOR:) (bu yorum üzerinde bana eşlik eden herkese tşk ediyorum)…

  Beğen

 47. ali said

  beğendim

  Beğen

 48. damla su alba said

  çok güzelde ben bunu nasıl yazcam

  Beğen

 49. batu said

  güzel

  Beğen

 50. yamur said

  ama bu cooooook uzun bence biraz kısaltsanız iyi olur

  Beğen

 51. damlaya damlaya göl olur said

  allahınızı severseniz bir konu olurda bu kadarmı uzun olur yaa!!!

  hiçte işime yaramadı. çünkü çoooooooook uzuuuuuuun

  Beğen

 52. esra şenol said

  çokkkkkk uzunnn…

  Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d blogcu bunu beğendi: