Göynem – Beyşehir

İlahi – Kur`an -İslam – Din -Tasavvuf – Belgesel – Dua – Hadis – Tarih – Şiir – Vs… – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

H.z Muhammed`in Doğumu, Çocukluğu ve Gençliği:

Posted by Site - Yönetici Mart 30, 2008

H.z Muhammed ( s.a.v.)`in Doğumu, Çocukluğu ve Gençliği

H.z Muhammed ( s.a.v.)`in Doğumu, Çocukluğu ve Gençliği:

İnsanlığı hakka ve hakikata sevkedip dünya ve ahiret saadetlerini sağlamak üzere Allah Teâlâ tarafından gönderilen peygamberlerin sonuncusu ve alemlerin rahmeti olan Peygamber Efendimiz, genellikle kabul edildiğine göre 20 Nisan (12 Rabiulevvel) 571 Pazartesi günü Mekke’de doğdu. İslâm tarihi kaynakları, Hz. Peygamber’in nesebi ta Hz. Adem’e kadar sıralanan Şecere tabloları ile belirlemişlerdir. Bu kaynaklarda Hz. Peygamber’in yirminci göbekten atası olan Adnan’a kadar ittifak edilmiş, ancak Adnan’dan sonra verilen isimlerde bazı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Ama O’nun Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail soyundan olduğunda şüphe yoktur. Buna göre Adnan’a kadar Rasûlullah’ın şeceresi şöylece sıralanır: Muhammed b. Abdullah b. Abdülmuttalib b. Hâşim b. Abdümenâf b. Kusayy b. Kilâb b. Mürre b. Ka’b b. Lüeyy b. Gâlib b. Fihr b. Mâlik b. En-Nadr b. Kinâne b. Huzeyme b. Müdrike b. İlyas b. Mudar b. Nizâr b. Me’add b. Adnan.

Hz. Peygamber’in doğumundan iki ay kadar önce babası Abdullah, ticarî bir seferden dönüşünde Yesrib (Medine)’de vefat etmişti. Annesi Amine, Kureyş Kabilesinin kollarından Benû Zühre’nin reisi Vehb b. Abdümenaf’ın kız idi. O sıralarda Mekke eşrafı, çocuklarını çölde bir süt anneye vererek emzirme âdetine sahip oldukları için Hz. Peygamber, kendi annesi Amine tarafından ancak bir kaç kez emzirilmiş, süt anneye verilinceye kadar da amcası Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe, O’na süt annelik yapmıştı. Daha sonra Mekke’ye komşu çöllerde yaşayan Hevâzin kabilesinin kollarından Benû Sa’d’a mensup Halîme bint Ebî Züeyb, uzun süre Hz. Peygamber’e süt emzirmiştir. Mekke eşrafı tarafından Mekke’nin ağır ve sıcak havası çocukların gelişimine ve sağlıklarına zararlı görülüyor; ayrıca hac münasebetiyle her kesimden insanla temas halinde bulunan Mekke’de arap dili, yabancı tesirler altında kalabildiğinden, fesahat ve belâğata önem veren Mekkeliler çocuklarının dili öğrendikleri ilk yıllarının Arapçanın saf ve bozulmamış şekliyle ve olanca fesahat ve belâgatıyla arı duru konuşulduğu badiyelerde geçmesini gerekli görüyorlardı. Bu bakımdan Araplar arasında fasih Arapçaları ile ün yapmış Benû Sa’d kabilesi arasında yaklaşık ilk iki buçuk yılını geçiren Hz. Peygamber, ileride üstleneceği ilâhî risâlet görevi için hem bedenen, hem de ruhen burada hazırlanmış oluyordu. Hz. Peygamber’in kırk yaşından itibâren yürüttüğü İslâm’a davet vazifesi, kabul etmek gerekir ki, aslında meşakkatli, yorucu, bir takım sıkıntıları olan mukaddes bir vazifedir. İşte bu yorucu ve meşakkatli görevi lâyıkıyla yerine getirebilmek için sağlam ve sıhhatli bir bünyeye sahip olmak gerekiyordu. Hz. Peygamber, böylelikle çocukluğunun ilk yıllarında Mekke’nin boğucu sıcak ve sıtmalı havasından uzaklaşmış, suyu ve havası güzel bâdiyede sağlıklı bir şekilde gelişme imkânını bulmuş oluyordu. Diğer taraftan güzel konuşmanın kitleler üzerindeki etkisi malumdur. İleride muhtelif insan kitlelerine muhâtap olacak bir peygamberin şüphesiz iyi bir dil bilgisine sahip olması ve dili, davasının uğrunda en iyi şekilde kullanması gerekiyordu. İşte bu yönlerden Hz. Peygamber henüz çocukluğundan itibâren davet faâliyeti için hazırlanıyordu. Yalnız kendisi henüz o sıralarda ileride peygamber olacağı konusunda hiç bir bilgiye sahip olmadığından, bu hazırlanma O’nun bizzat iradesi ile ve bilerek olmayıp, Cenâb-ı Hakk’ın yönlendirmesi, kontrol ve murâkabe altında tutması şeklinde cereyan ediyordu. Peygamber Efendimizin süt annesi Halime’nin yanında iken vukû bulan “Göğsünün yarılması” (Şerhu’s-Sadr veya Şakku’s-Sadr) olayını da yine davete hazırlık olarak değerlendirmek gerekir. Bu olayda Hz. Peygamber’in göğsü, görevli iki melek tarafından yarılmış, kalbi çıkarılarak Şeytanın ve nefsin tasallut ve saptırmasından arındırılmış ve Zemzem’le yıkanarak tekrar yerine konulmuştur. Böylece Hz. Peygamber, rûhen davete hazırlanmış oluyordu.

Şerhu’s-sadr olayından sonra süt anne halime tarafından Mekke’ye getirilerek öz annesi Amine ve dedesi Abdülmuttalib’e teslim edilen Hz. Muhammed, altı yaşına kadar annesi Amine’nin yanında kaldı. Bu sıralarda Amine, Hz. Peygamber’i de yanına alarak Medine’deki akrabalarını ziyarete gitmişti. Bu vesile ile, altı yıl kadar önce Medine’de ölen eşinin kabrini de ziyaret etmiş olacaktı. Bir ay süren bir misafirlikten sonra Mekke’ye dönerken henüz Medine’den pek fazla uzaklaşmadan Ebvâ denilen köyde Âmine aniden rahatsızlandı ve vefat etti; oraya da defnedildi. Artık hem yetim, hem de öksüz kalan çocuğu bu yolculukta kendilerine refakat eden dadı Ümmü Eymen Mekke’ye getirip dedesi Abdülmuttalib’e teslim etti. Yaşlı dede, kalben büyük bir muhabbet beslediği bu yavruyu sevgi ve rahmetle iki yıl bağrına bastı. Abdülmuttalib’in temsil ettiği Hâşimoğullarının Mekke’deki itibârı ile Abdülmuttalib’in şahsî özellik, kabiliyet ve ahlâki faziletleri ve özellikle bir zamanlar yeri kaybolan kutsal Zemzem suyunu olgunluk devrelerinden tekrar bulup çıkarmış olması, onun Mekke’de kendisine son derece saygı duyulan, sözüne itibâr ve itâat edilen bir reis hâline gelmesini sağlamıştı. Abdülmuttalib, Kâbe duvarına bitişik olarak sırf kendisine mahsus serilen minderde ve Mekke idare meclisi hüviyetini taşıyan Dâru’n-Nedve’de Mekke halkının çeşitli problemlerini dinler ve çözüm yolları arardı. Dedesi Abdülmuttalib’in yanından hiç ayrılmayan küçük Muhammed, Dâru’n-Nedve’de yapılan idareye ve çeşitli problemlere ait müzâkerelerde de dedesinin yanında bulunuyor ve daha o yaşlarından itibaren zulmün hâkim olduğu Mekke toplumunda ortaya çıkan problemleri, insanların dinî, idârî, iktisadî, ilmî, ictimâî yönlerden nasıl bir bataklığın içinde bulunduklarını yakından görüp idrâk ediyordu.

Hz. Peygamber sekiz yaşına geldiği zaman Abdülmuttalib seksen iki yaşına erişmişti ve yaşlı bünye, uğradığı hastalıklara tahammül edemeyerek bu dünyadan ayrıldı. Abdülmuttalib vefatından önce sevgili torununu oğulları arasında, Hz. Muhammed’in babası Abdullah’la ana-baba bir kardeş olan Ebû Talib’e teslim etmişti. Artık Hz. Muhammed sekiz yaşından yirmibeş yaşına kadar amcası Ebu Talib’in yanında kalmıştır.

Gelecekte peygamber olacağı hakkında ne kendisinin ne de çevresinin kesin bir bilgisi olmadığından, tâbiîdir ki Hz. Peygamber’in bu devrelerdeki hayatı hakkında fazla bilgimiz yoktur. Ancak sadece Hz. Peygamber’i değil, aynı zamanda diğer Mekkelileri de ilgilendiren bazı olaylarda Hz. Peygamber’in aldığı yer ve oynadığı rol, kaynaklarımızda tespit edilmiştir. Bu devreye ait mevcut bilgiler arasında şüphesiz önemli olanlarından birisi, Hz. Peygamber’in Râhib Bahîrâ ile karşılaşması meselesidir. Hz. Peygamber on iki yaşlarında iken amcası Ebû Tâlib ile birlikte Şam’a doğru yol alan ticarî bir kervana katılmış ve kafile Şam yakınlarında Busrâ adlı bir mevkide mola verdiği zaman buradaki manastırda bulunan Bahirâ adlı râhib, İslâm kaynaklarına göre Hz. Peygamber’deki özelliklere bakarak O’nun ileride çıkması beklenilen son peygamber olabileceği kanâatine varmıştı. Müsteşrikler bu olayı kendi yanlı bakış açıları ile ele alarak İslâm’ın doğuşunda Hristiyan rûhiyâtının etkileri olduğunu, Râhib Bahîrâ’nın dinî telkinlerinin tesirinde kalan Hz. Muhammed’in bu dinî şuuru geliştirerek ileride İslâm’ı ortaya attığını iddia ederlerse de, İslâmiyet’in temelini oluşturan tevhid akidesi ile Hristiyanlığın temeli olan teslis * inancının aslâ bağdaşamaz bir karakterde oluşu, İslâm’ın Hristiyanlık’da mevcut teslis düşüncesini şirk olarak kabul etmesi, bu iddiânın ne derece asılsız ve gülünç olduğunun en açık delillerindendir (geniş bilgi için bkz. Bahîrâ maddesi).

Hz. Peygamber, bu ilk seferin ardından daha sonraki yıllarda diğer amcaları ile birlikte Mekke. dışına yapılan bazı ticari seferlere katılmış, muhtelif bölgelerde yaşayan insanların farklılık arzeden dinleri, örf ve âdetleri, hal ve vaziyetleri hakkında bilgi sahibi olmuştur. Peygamber Efendimizin daha sonraları İslâm’ı tebliğ ederken bu bilgilerinden istifade etmesi tabiî olduğuna göre cereyan eden bu olayları da O’nun peygamberliğe ilmen hazırlanması olarak değerlendirmek gerekir.

Cenâb-ı Hakk’ın kontrol ve murâkabesi, müstakbel peygamberi rûhen de davete hazırlıyor ve cahiliye döneminin her türlü şirk ve sapıklığından, kötülük ve ahlâksızlığından uzak tutuyordu. Mekkelilerin dinî bir âyini ve bayramı olan Büvâne’ye çocukluk yıllarında amca ve halalarının zorlamaları ile götürülen Hz. Muhammed, âdet üzere diğer akrabalarının yaptığı şekilde burada hazır bulundurulan bir puta tapmak içiri sıraya girdiğinde, henüz kendisine sıra gelmeden ilâhi bir ikaz ile puta tapmaktan alıkonulmuş ve olayın haşyeti içerisinde Hz. Peygamber kısa bir baygınlık geçirmişti. Bu olaydan sonra artık akrabaları O’na putlara tapmak için her hangi bir ısrarda bulunmadılar. Tabîidir ki Peygamber Efendimiz çocukluk yıllarından itibâren hayatı boyunca aslâ hiç bir puta tapmadığı gibi, onlar adına kurban kesmemiş, putlar adına kesilen hayvanların etini yememiş, onlar adına yemin etmemiş, hatta onların adını dahi ağzına almaktan hoşlanmadığını belirtmişti.

Geçim sıkıntısı çeken amcası Ebû Tâlib’e yardımcı olmak için gençlik yıllarında Mekkelilere ücretle çobanlık yapan Hz. Muhammed, çobanlığı sırasında Mekke’nin dağdağalı, debdebeli, şirkin hâkim olduğu havasından uzaklaşarak tabiatla karşı karşıya gelmiş, bu anlarda muhakeme ve idrâk gücü gelişerek herşeyin yaratıcısı olan Cenab-ı Allah’ın varlığı ve birliğini, O’na eşler koşmanın sapıklık olduğunu iyice kavramış, karşılaştığı bir takım sıkıntı ve meşakkatler O’nu rûhen olgunlaştırmıştı. Çobanlık yaptığı günlerden birisinde sürüsünü bir çoban arkadaşına emanet ederek Mekke’de tertiplenen gece eğlencelerini seyretmek için kırdan şehire inen Hz. Peygamber, eğlence yerine gelip oturur oturmaz Cenâb-ı Hakk’ın kendisine verdiği bir uyku ile, içkilerin içildiği, oyunların oynandığı, ahlâksızlıkların yapıldığı bu işret âlemini seyretmekten dahi alıkonulmuştu. Bir başka sefer yine böyle bir eğlenceyi seyretme arzusu aynı şekilde engellenmiş; artık bir daha da Hz. Peygamber böyle bir şeye teşebbüs etmemiş, istek de duymamıştı.

Hz. Peygamber yirmi yaşlarında iken Mekkeliler ile Hevâzin kabilesi arasında Ficâr Harbi vukû buldu. Aslında savaşabilecek bir yaşta ve güçte olmasına rağmen Hz. Peygamber bu harpte sadece savaş alanının gerisine düşen okları toplayıp amcalarına vermekle yetinmişti. Böylece genellikle cephe gerisinde bulunmasına rağmen bu olayın O’nda harp taktik ve teknikleri, sevk ve komuta gibi konularda tecrübeler oluşturduğu bir gerçektir. Peygamberliğinden sonra dahi hatırladığı zaman bir üye olarak katılmaktan şeref ve iftihar duyduğunu açıkça belirttiği Hılfü’l-Fudûl ise hemen bu savaştan sonra gerçekleşmişti. Bu vesile ile Hz. Peygamber, cemiyet meselelerini yakînen tanımış, câhiliye toplumunda güçlünün güçsüzü nasıl ezdiğini, güç ve kuvvet karşısında zâlimlerin nasıl eriyip titrediğini örnekleriyle görmüştü.

77 Yanıt to “H.z Muhammed`in Doğumu, Çocukluğu ve Gençliği:”

 1. sema said

  bu site çok güzel ama keşeke çocuklu gençligivb. diye başlık atarak yazsaydınız bunu yazana tşk………

  Beğen

 2. tülay said

  bede bu siteyi begendim seayada katılıom tam aradıgımı bulamadım ama öğrendiğim şeylerde oldu

  Beğen

 3. rumeysa said

  işime yaradı ama ölüm tarihi yok

  Beğen

 4. mrk said

  çok güzel

  Beğen

 5. mrk said

  güzel olmuş işime çok yaradı sağol

  Beğen

 6. vahap said

  çok güzel teşekküler vahap

  Beğen

 7. vahap said

  kim yaptıysa alalah razı olsun

  Beğen

 8. ela said

  kim yazdıysa çok güzel ve ayrıca tşk ederim ama biraz daha kısa olsa iyi olurdu…

  Beğen

 9. merve said

  yani bu kadar uzun olmasına gerek yoktu ama bence çok güzel ve her şeyden bahsederek anlastmış ve daha kısa ola bilirdi bence biraz daha kısa olursa daha güzel yani dört dörtlük olur

  Ayrıca çok güzel bir internet sitesi diye düşünüyorum

  Beğen

 10. HANDE said

  SLM.BENCE GÜZEL AMA İŞİME YARAMADI.

  Beğen

 11. simay said

  bence doğru bir anlatım dı böyle seyler işime yarıo 4 e gidiom ve din dersine cok lazım olutor

  Beğen

 12. simay said

  cok super veb işime yaradı sözümü geri aldım hacı şakir eczacı başı ilköğretim okulu izmir/konak burası içinde bisey yapabilirmisiniz sevinirim lütfennnnnnnnnnnnn yaniiiiiiiiiiiiii

  Beğen

 13. kadir said

  ben batmanlıyım mili egitim vakfı ilkögretim okulunda okuyorum 6/a sınıfına gidiyorum bu tam aradığım şey çooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooook başarılı

  Beğen

 14. merve said

  çok güzeldi ama biraz kısa olsaydı harika olurdu

  Beğen

 15. aleyna said

  ya bana göre bu çok uzun işime yaradı

  Beğen

 16. sedanur said

  çok güzel bence

  Beğen

 17. ÇOK GÜZEL ÖDEVİMİ YAPTIM TŞK

  Beğen

 18. özkan said

  gerçektende güzel olmuş çok doğru

  Beğen

 19. zeynep said

  bu site çok güzel ben mehmet akif ersoy i.ö.o lunda okuyorum

  bu site mütişşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş

  Beğen

 20. fulya said

  süper bi site bu

  Beğen

 21. esra said

  bn gençliğini istiyorum ama ayrı olsa daha güzel olurdu

  Beğen

 22. buket said

  bu siteyi hiç beğenmedim hep AKP VE KAPALILAR GİRİO OYSAKİ BEN CHPLİYİM AKPDEN NEFRET EDİYORUM ÜLKEYİ BATIRDILAR

  Beğen

 23. inci said

  çok güzel bir site ama çok uzun. uzun olması iyidir ama ödev için yazmak zor.

  Beğen

 24. Umut said

  BeNcE SüPeR ÇoK GüZeL YaPmIşSıN

  Beğen

 25. beren said

  bncede güzel ama başlık yazılsaydı daha güzel olurdu

  Beğen

 26. ceza said

  benim için cok fazla geldi

  Beğen

 27. esra said

  ben din performans ödevimi yaporm işime çok olmasada yaradı ya o bana yeter

  Beğen

 28. özge said

  ÖDEVİM İÇİN ÇOK GÜZELDİ
  şiirde yazabilirim

  HZ. MUHAMMED
  ANNESİ AMİNE HATUN,
  ABDÜLMUTTALİP’E TORUN,
  İSMAİL’DEN GELİR SOYUN.
  MUHAMMED ALEYHİSSELAM!

  YİRMİ NİSAN PAZARTESİ,
  BEŞ YÜZ YETMİŞ BİRGECESİ
  DOĞDU CİHAN BİR TANESİ.
  MUHAMMED ALEYHİSSELAM!

  Beğen

 29. büşra said

  çok güzeldi ödevime yaradıııııııı

  Beğen

 30. büşra said

  mütiş ama çok uzun ama mütişşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş

  Beğen

 31. büşra said

  güzelllllllllllll

  Beğen

 32. asuman said

  aradığım şey yerine başka bilgiler geliyor bu site hiçte iyi deyil

  Beğen

 33. Memoli said

  saoll….

  Beğen

 34. berika said

  çok kötü bir site aradığımı bulamadım hz. muhammedin doğumu lazım bqna

  Beğen

 35. ece said

  teşekkür ediyorum. çok güzel ödevim için gerekli.

  Beğen

 36. arif kaya said

  ccccoook
  kötü
  tüh yazıklar olsunsize bunelan çok uzun nasıl yazcamlan

  Beğen

 37. nurhat said

  çooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooook güzel

  Beğen

 38. YK said

  çok güzeldi h.muhammedin haçocukluk hayatın yarımınıda ezberlemiş oldu SAYGILARR

  sizede tavsiye ederim yk

  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

  Beğen

 39. pelin said

  benim çoook işime yaradı performans ödevim vardı Performans ödevinden 100 aldmmm

  Beğen

 40. cemre said

  yazması coq zor hlde yazıcn yksa

  Beğen

 41. azra said

  mraba sprrr birr sitee

  Beğen

 42. dede said

  genede güzel

  Beğen

 43. emiehan said

  evet arkadaşlar gerçekten güzelmiş

  Beğen

 44. beyza said

  işime yardı ama ölüm tarihi yok hiç asıl o lazım ama

  Beğen

 45. güzel said

  çok güzel yazıp hocaya götürürsem kesim 100 verir

  Beğen

 46. damla said

  bence biraz daha kısa yazsaymıs daha iyi olurmus ellerim koptu…………..

  Beğen

 47. tülay said

  BaNa GÖrE çOk uZuNdU mAf oLdUm:(

  Beğen

 48. fatma said

  benim istediğim gibi olmamış ama işine yarayanlarda var allah bu siteyi yapandan razı olsun
  🙂
  🙂

  Beğen

 49. demet said

  damla arkadaşımıza katılıyorum
  🙂

  Beğen

 50. selda said

  yazmak çoook zor ya siz nasıl yazdınız ya da alıntı mı yaptınız?

  Beğen

 51. aleyna merve said

  hayatını öğrenmeye çok meraklıydım teşşekür edrimmm işime çok yaradıııııı::)))

  Beğen

 52. zeynep said

  başlık atıp yazsaydınız ve özetleyerek yazsaydınız daha güzel olurdu işime yaramadı):

  Beğen

 53. efe said

  dinbil.com dahaiyi bence tüm konular var ama bu ac cok guzel

  Beğen

 54. semtika said

  bu site mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiişşşşşşşşşşşşşş
  be öyle güzel şeyler varki inanamazsınız

  Beğen

 55. aybike said

  ben hiç beğenmedim aradığımıda bulamadım hiç işime yaramadı

  Beğen

 56. tripkolic said

  ççççççççççççççoooooook uzun ama biraz kısa olsaydı daha güzel olurdu sevmeddi

  Beğen

 57. betül said

  peygamberimizi çok seviyorum bu yazılarda çok güzel olmuş…….

  Beğen

 58. cemil alay said

  değerli kardeeşlerim peygamber efendimiz hazreti allahımızın habibidir resülü dür hazreti allahımızın dinini biz ümmeti muhammet evladına ulaştıran dinin emirlerini yaşayan allahın kelamının hati bi dir yaşantısı kuanı kerim yaşantısı dır yaşantısı alemlere ışık tutan mevlamızın sevgili habibi dir peygamber efendimize ümmet olabilmeyi nasib eyle ya rabbi doslarınınyüzü suyu hürmetine amin zatının sıfatının esmasının efalinin hudutsuzluğunca şükürler olsun ya rabbi amin

  Beğen

 59. şerife said

  çoooooook güzel bir site hazırlayanların eline sağlık herkese bu siteyi tavsiye edrim teşekkürler

  Beğen

 60. ipek said

  müthiiiiiiiiişşşş ama çookkk uzunnnnn sabah 8 i 55 geçiyodu akşam 5 i 40 geçe bitti

  Beğen

 61. tewh1d said

  Esselamu ala menittebeal huda

  Beğen

 62. kedi kız said

  bence bunu yazerken aile çevresinide basetmiş olsaydınız daha iyi ve daha güzel olmuş olurdu ama yinede mütüişşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş

  Beğen

 63. irem sude said

  çok güzel bir site herkeze tavsiye ederim

  Beğen

 64. gerçek said

  çok güzel olmuş ayrıca bu site müthiş tek anlamıyla mükemmel ama hz muhammedin gençlik olayllarını arıyorum nerde bulabilirim yardım edebilirmisin?

  Beğen

 65. nuri said

  çok uzun ben bunu nasıl defterime yazacağım insan biraz küçükleri düşünür bir daha böyle yapmayın

  Beğen

 66. dilara said

  ya güzel ama benim işime hiç yaramadı ya ne yazikki

  Beğen

 67. Dilara buraya bakiniz : https://yukarikayalar.wordpress.com/category/hz-muhammed-sav/

  Beğen

 68. emre said

  bu hikaye çokkkk güzellll

  Beğen

 69. zeynep said

  özet yazabilirdiniz çok uzun olmuş,özge şahsı o şiiri sen yazmadın aynısı bizim kitabta da var,çok güzel ama okudunuzmu

  Beğen

 70. esengül said

  hiç güzel değil

  Beğen

 71. eylül said

  işime yaradı ama Çk uzunmuş ya

  Beğen

 72. berkay said

  çok güzel hoca kesin yüz verir.. 🙂

  Beğen

 73. sümeyye said

  çok güzel ama aradığım şeyi bulamadım hemde çok uzun kısa olsymış olurmuş ama böylede olmuş 😀

  Beğen

 74. muhammet sanlı said

  daha bakmadım ama çoğunuz güzel diyo

  Beğen

 75. S3L4M G3NÇL1K said

  kısa olsaydı güzel olurdu aradıgımı bulsam sevinirdim.

  Beğen

 76. berk said

  çok işime yaradı çok güzel olmuş

  🙂 😦

  Beğen

 77. lollll said

  bu site harikaaaaaa

  Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d blogcu bunu beğendi: